EnviroStopy

Aktualizované: 18.4.2024

Environmentálny akčný plán

Gymnázium si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vybralo prioritnú tému ODPAD. 

Cieľ:

 • Zaviesť na chodby, do tried a zborovne funkčný dvojzložkový separovaný zber realizovaný všetkými žiakmi a zamestnancami.
 • Znížiť o 10% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu realizáciou podporných aktivít

 

Podporné aktivity k téme ODPAD – tzv. desatoro užitočných nápadov

 • Nákup a inštalácia nádob na separovaný zber
 • Organizácia Dňa bez odpadov
 • Bazár kníh
 • Bazár oblečenia
 • Používanie recyklovaného papiera a obojstranná tlač
 • Elektronické odovzdávanie písomných prác žiakov učiteľom
 • Týždeň desiat v školskej jedálni
 • Výroba šperkov a iných tvorivých výstupov z odpadového materiálu na predmetoch umenie a kultúra, umenie a dizajn
 • Príprava a realizácia aktivity o separácii a recyklácii pre mladších žiakov iných zložiek školy

Ďalšie aktivity z iných prioritných oblastí

 • Deň bez plastových fliaš
 • Deň vody
 • Noc v škole pri maximálnej úspore energie
 • Deň jablka
 • Deň nenakupovania

Proenvironmentálna výučba

Proenvironmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania. Environmentálne smerovania školy je zároveň zakomponované aj v školskom vzdelávacom programe.  Spolupráca s Centrom pre environmentálnu výchovu spoločnosti pre zber a spracovávanie odpadov KOSIT a.s. formou prednášok či terénnou návštevou strediska. Zapájanie sa študentov do projektov s environmentálnou tematikou.


Informovanie a zapojenie komunity

Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujeme nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. Informovanosť zabezpečujeme na horizontálnej i vertikálnej úrovni:

 • články s environmentálnou tematikou v školskom časopise Quo vadis
 • webovou podsekciou na stránke gym.gkmke.sk, na sociálnych sieťach ako FB a Instagram
 • článkami (oznamy a reportáže) o aktivitách na stránke gym.gkmke.sk
 • informačný panel v priestoroch školy
 • plagáty zverejnené vo vstupnom vestibule školy
 • informácie o aktivitách  –  pre rodičov cez elektronický systém školy Edupage
 • aktivitami pre mladších žiakov počas školského roka (tematické dni)
 • informáciami na zasadnutiach Rady školy pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov
 • informáciami na zasadnutiach pedagogických rád a pracovných poradách
 • informáciami na zasadnutiach Žiackej školskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
 • spoločných aktivitách školy a farnosti Košice-KVP
 • spoločných aktivitách školy a Mestskej časti Košice-KVP

Ekokódex

Ekokódex je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu. Tu postupne pridáme fotografie umeleckého stvárnenia hodnôt školy, ktoré vytvorili naši žiaci a študenti.

10/2023 – 04/2024 – Papierové stopy – znižujeme, recyklujeme, vzdelávame. Projekt PBL – Spoločne meníme svet.


Tematické akcie

10/2023

SWAP burza

06/2023

Súťaž Vodovodná – odovzdávanie ocenení našim žiakom

Naše video

Výsledky súťaže: https://www.vodarne.eu/medialne-centrum/aktuality/sutaz-%E2%80%9Evodovodna%E2%80%9C-uz-ma-svojich-vitazov-

 

04/2023

Deň Zeme na GKM

07/2022 

Deň Bio – Eko

 

Deň jablka (2019)

Červené, zelené, pre zdravie stvorené…

Týmto sloganom sme pozývali študentov gymnázia osláviť Svetový deň jablka. Od roku 1990 sa 21. októbra konajú v rôznych mestách sveta, aj na Slovensku, podujatia venované tomuto ovociu a naša škola nemohla byť výnimkou. Jablko, ako zdroj mnohých vitamínov, minerálov a aj prevencia proti rakovine, prilákalo do relaxačnej zóny nášho gymnázia hladných študentov, ktorí mali možnosť pri degustovaní sladkých plodov jesene prečítať si rôzne básne/rýmovačky o jablkách. Za všetky aspoň malá ukážka:


Keď mi v škole v bruchu škvŕka, s chuťou zahryznem do jablka…

Na desiatu krajce chleba, no aj z jabĺk odhrýzť treba…

Guľaté je ako Zem, s chuťou doňho zahryznem…

Podobá sa tvarom slnku,

hovoríme o jablku,

o tom, že je dobré, zdravé,

na desiatu vždy to pravé.

Na chuť sladké, šťavnaté,

na vitamín bohaté,

na desiatu pribaľ si ho,

tráveniu dá množstvo výhod.

 

 

Časť textu prevzatá z: www.zelenaskola.sk, do ktorej bola škola istý čas zapojená.

Environmentálny koordinátor školy: Mgr. Katarína Hricová