EnviroStopy

Aktualizované:  05/2024

Environmentálny koordinátor školy:  Mgr. Zdenka Krajňáková (do 02/2024),  Mgr. Katarína Hricová (od 03/2024)

 


Environmentálny akčný plán

Gymnázium si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vybralo prioritnú tému ODPAD. 

Cieľ:

 • Zaviesť na chodby, do tried a zborovne funkčný dvojzložkový separovaný zber realizovaný všetkými žiakmi a zamestnancami.
 • Znížiť o 10% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu realizáciou podporných aktivít

 

Podporné aktivity k téme ODPAD – tzv. desatoro užitočných nápadov

 • Nákup a inštalácia nádob na separovaný zber
 • Organizácia Dňa bez odpadov
 • Bazár kníh
 • Bazár oblečenia
 • Používanie recyklovaného papiera a obojstranná tlač
 • Elektronické odovzdávanie písomných prác žiakov učiteľom
 • Týždeň desiat v školskej jedálni
 • Výroba šperkov a iných tvorivých výstupov z odpadového materiálu na predmetoch umenie a kultúra, umenie a dizajn
 • Príprava a realizácia aktivity o separácii a recyklácii pre mladších žiakov iných zložiek školy

Ďalšie aktivity z iných prioritných oblastí

 • Deň bez plastových fliaš
 • Deň vody
 • Noc v škole pri maximálnej úspore energie
 • Deň jablka
 • Deň nenakupovania

Proenvironmentálna výučba

Proenvironmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania. Environmentálne smerovania školy je zároveň zakomponované aj v školskom vzdelávacom programe.  Spolupráca s Centrom pre environmentálnu výchovu spoločnosti pre zber a spracovávanie odpadov KOSIT a.s. formou prednášok či terénnou návštevou strediska. Zapájanie sa študentov do projektov s environmentálnou tematikou.

V aktuálnom školskom roku 2023/2024 boli na našej škole zrealizované 2 prednášky o odpadoch a ich dopadoch v spolupráci s Centrom pre environmentálnu výchovu KOSIT a.s. V spolupráci máme tendenciu pokračovať a zapojiť sa aj do ďalších projektov.

15. marec 2024 – ZEVO a CEV

3. máj 2024 – Opäť je čas konať 

 


Informovanie a zapojenie komunity

Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujeme nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. Informovanosť zabezpečujeme na horizontálnej i vertikálnej úrovni:

 • články s environmentálnou tematikou v školskom časopise Quo vadis
 • webovou podsekciou na stránke gym.gkmke.sk, na sociálnych sieťach ako FB a Instagram
 • článkami (oznamy a reportáže) o aktivitách na stránke gym.gkmke.sk
 • informačný panel v priestoroch školy
 • plagáty zverejnené vo vstupnom vestibule školy
 • informácie o aktivitách  –  pre rodičov cez elektronický systém školy Edupage
 • aktivitami pre mladších žiakov počas školského roka (tematické dni)
 • informáciami na zasadnutiach Rady školy pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov
 • informáciami na zasadnutiach pedagogických rád a pracovných poradách
 • informáciami na zasadnutiach Žiackej školskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
 • spoločných aktivitách školy a farnosti Košice-KVP
 • spoločných aktivitách školy a Mestskej časti Košice-KVP

Ekokódex

Ekokódex je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu. Tu postupne pridáme info o projektoch a  fotografie umeleckého stvárnenia hodnôt školy, ktoré vytvorili naši žiaci a študenti.

Aktuálny projekt šk. roku 2023/2024:

10/2023 – 04/2024 – Papierové stopy – znižujeme, recyklujeme, vzdelávame. Projekt PBL – Spoločne meníme svet.


Doteraz zrealizované tematické akcie na gymnáziu:

4/2024 

Zber papiera 2024

 

Deň Zeme

10/2023

SWAP burza

06/2023

Súťaž Vodovodná – odovzdávanie ocenení našim žiakom

Naše video

Výsledky súťaže: https://www.vodarne.eu/medialne-centrum/aktuality/sutaz-%E2%80%9Evodovodna%E2%80%9C-uz-ma-svojich-vitazov-

 

04/2023

Deň Zeme na GKM

07/2022 

Deň Bio – Eko

11/2021

Zber papiera od 23.11. do 26.11.2021

 

10/2021

Daruj ponožku

10/2021

Súťaž Najlepšia esej o klimatickej spravodlivosti

4/2021

Deň Zeme v online priestore

3/2021

Klimatická zmena a jej dopady

12/2020

 

Pozvánky na IT čajovne s prírodovednou tematikou a online prednášky

11/2020

Dotyk prírody aj v čase pandémie

 

02/2020

Energeticky efektívne

10/2019

Fragmenty jesene

06/2019

Hlbiny ekológie a energetiky

05/2019

Tematický Deň jablka

03/2019

Súťaž v zbere papiera

04/2018

Brigáda a dobrovoľnícka činnosť

Kto môže ísť k prameňu, nech nejde ku krčahu s vodou