Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací eko program určený  školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Naše gymnázium je zapojené do projektu Zelená škola.

 1. Kolégium Zelenej školy

Kolégium Zelenej školy pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

žiaci a študenti Eliška Traverso, Kristína Nigutová, Ladislav Neubert
pedagogickí zamestnanci Mgr. Zdenka Krajňáková, RNDr. Mária Vavrová, PaedDr. Helena Čižmárová, Mgr. Milan Koščo, Mgr. Šarlota Škorvánková
nepedagogickí zamestnanci Magdaléna Hojnošová, Alžbeta Piteľová
rodičia RNDr. Adriana Bariová, Mgr. Renáta Halčišáková
absolventi Katarína Szalonová, Lukáš Simočko
zástupcovia farnosti Košice-KVP Ing. Ján Kocúrko
zástupcovia miestnych samospráv Ing. Milan Pach, Ing. Daniel Rusnák

Kolégium pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sa stretáva na zasadnutiach raz za štvrťrok, kde hodnotí plnenie plánu činností a progres.


2. Environmentálny audit školy


3. Environmentálny akčný plán

Gymnázium si na základe svojich potrieb a výsledkov environmentálneho auditu vybralo prioritnú tému ODPAD, ktorej sa venujeme do hĺbky  celé aktuálne certifikačné obdobie.

Cieľ:

 • Zaviesť na chodby, do tried a zborovne funkčný dvojzložkový separovaný zber realizovaný všetkými žiakmi a zamestnancami.
 • Znížiť o 10% celkové množstvo vyprodukovaného odpadu realizáciou podporných aktivít

Podporné aktivity k téme ODPAD – tzv. desatoro užitočných nápadov

 1. Vytvorenie ekohliadok
 2. Nákup a inštalácia nádob na separovaný zber
 3. Organizácia Dňa bez odpadov
 4. Bazár kníh
 5. Bazár oblečenia
 6. Používanie recyklovaného papiera a obojstranná tlač
 7. Elektronické odovzádanie písomných prác žiakov učiteľom
 8. Týždeň desiat v školskej jedálni
 9. Výroba šperkov a iných tvorivých výstupov z odpadového materiálu na predmetoch umenie a kultúra, umenie a dizajn
 10. Príprava a realizácia aktivity o separácii a recyklácii pre mladších žiakov iných zložiek školy

Ďalšie aktivity z iných prioritných oblastí

 • Deň bez plastových fliaš
 • Deň vody
 • Noc v škole pri maximálnej úspore energie
 • Deň jablka
 • Deň nenakupovania

4. Monitoring a hodnotenie

Výsledky pravidelných stretnutí:

 


5. Proenvironmentálna výučba

Proenvironmentálna výučba prenáša témy týkajúce sa životného prostredia zaujímavou formou do vyučovania. Environmentálne smerovania školy je zároveň zakomponované aj v školskom vzdelávacom programe.


6. Informovanie a zapojenie komunity

Informovanie a zapojenie komunity znamená, že o aktivitách na škole informujeme nielen rodinu, ale aj priateľov či okolie školy. Informovanosť zabezpečujeme na horizontálnej i vertikálnej úrovni:

 • článkom v školskom časopise Quo vadis
 • webovou podsekciou na stránke gym.gkmke.sk
 • článkami (oznamy a reportáže) o aktivitách na stránke gym.gkmke.sk
 • informačný panel na škole
 • plagáty zverejnené vo vstupnom vestibule
 • informácie na dňoch otvorených dverí a dňoch stredoškoláka, ktoré škola organizuje
 • aktivitami pre mladších žiakov
 • informáciami na zasadnutiach Rady školy pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov
 • informáciami na zasadnutiach pedagogických rád a pracovných poradách
 • informáciami na zasadnutiach Žiackej školskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
 • spoločných aktivitách školy a farnosti Košice-KVP
 • spoločných aktivitách školy a Mestskej časti Košice-KVP

7. Ekokódex

Ekokódex je umelecké znázornenie hodnôt našej školy. Ide o spoločné vyznanie hodnôt a návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu pre každého, kto navštevuje školu. Tu postupne pridáme fotografie umeleckého stvárnenia hodnôt školy, ktoré vytvorili naši žiaci a študenti.


Tematické akcie v školskom roku 2019/2020

Deň jablka (21.10.2019)

Červené, zelené, pre zdravie stvorené…

Týmto sloganom sme pozývali študentov gymnázia osláviť Svetový deň jablka. Od roku 1990 sa 21. októbra konajú v rôznych mestách sveta, aj na Slovensku, podujatia venované tomuto ovociu a naša škola nemohla byť výnimkou. Jablko, ako zdroj mnohých vitamínov, minerálov a aj prevencia proti rakovine, prilákalo do relaxačnej zóny nášho gymnázia hladných študentov, ktorí mali možnosť pri degustovaní sladkých plodov jesene prečítať si rôzne básne/rýmovačky o jablkách. Za všetky aspoň malá ukážka:

Keď mi v škole v bruchu škvŕka, s chuťou zahryznem do jablka…

Na desiatu krajce chleba, no aj z jabĺk odhrýzť treba…

Guľaté je ako Zem, s chuťou doňho zahryznem…

 

Podobá sa tvarom slnku,

hovoríme o jablku,

o tom, že je dobré, zdravé,

na desiatu vždy to pravé.

Na chuť sladké, šťavnaté,

na vitamín bohaté,

na desiatu pribaľ si ho,

tráveniu dá množstvo výhod.

 


Koordinátor projektu Zelená škola

Mgr. Zdenka Krajňáková (tel. 055/787 34 21, email: zdenka.krajnakova@gmail.com)

Časť textu prevzatá z: www.zelenaskola.sk