Veľtrh Gaudeamus

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus

 • 12. – 15. októbra 2021, Bratislava
 • 2. – 4. novembra 2021, Nitra
 • 23. – 26. novembra 2021, Brno

www.gaudeamus-sk.sk 

Gaudeamus Prednáškové a konzultačné dni prebehnú na výstavisku Incheba v Bratislave, v kinosále Expo Arény v termíne od 12. do 15. októbra 2021. V rámci Prednáškových a konzultačných dní budú mať študenti možnosť navštíviť prednášky univerzít a vysokých škôl zo Slovenska a Česka. Každá prednášajúci škola bude mať na podujatí tiež kontaktné miesto, kde sa študenti budú môcť opýtať zástupcov školy na čokoľvek, čo ich zaujíma.

 

Vstup na prednáškové a konzultačné dni v Bratislave je pre študentov aj pedagógov zadarmo. Každý návštevník sa však musí predom registrovať na www.gaudeamus-sk.sk. Podujatie prebehne v režime OTP. Vstup bude umožnený iba návštevníkom, ktorí pri vstupe preukážu svoju bezinfekčnosť.

 

Na Slovensku tento rok veľtrhy Gaudeamus prebehnú v novom formáte „Prednáškových a konzultačných dní“, ktoré sa budú konať na výstavisku Incheba v Bratislave, v kinosále Expo Arény v termíne od 12. do 15. októbra 2021. Druhá séria prednáškových a konzultačných dní prebehne v termíne od 2. do 4. novembra 2021 v pavilóne K na výstavisku Agrokomplex Nitra.

 

V rámci Prednáškových a konzultačných dní budú mať študenti možnosť navštíviť prednášky univerzít a vysokých škôl zo Slovenska a Česka. Každá prednášajúci škola bude mať na podujatí tiež kontaktné miesto, kde sa študenti budú môcť opýtať zástupcov školy na čokoľvek, čo ich zaujíma.

 

Bližšie informácie o podujatiach v Bratislave a Nitre nájdete v priložených buletinoch:

Gaudeamus 2021 – bulletin podzimní veletrhy SK

Gaudeamus BA 2021 – bulletin 2

 

Vstup na podujatia v Bratislave a Nitre je pre študentov aj pedagógov zadarmo. Každý návštevník sa však musí predom registrovať na www.gaudeamus-sk.sk.

 

Študenti môžu tiež navštíviť veľtrh Gaudeamus Brno, ktorý prebehne na výstavisku v Brne, v termíne od 23. do 26. novembra 2021.

 

 

Archív

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Gaudeamus on-line 2021

 

Pre študentov v maturitnom a pred-maturitnom ročníku Gaudeamus pripravil zimnú a jarnú sériu Gaudeamus on-line prednáškových dní. Môžu sa tu stretnúť s vysokými školami, fakultami, univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami zo SR, ČR a zahraničia. Cieľom prednáškových dní je poskytnúť študentom čo najviac aktuálnych informácií o ponuke štúdia po maturite a motivovať ich k správnemu rozhodnutiu pri voľbe vysokej školy alebo ďalšieho štúdia.

 

Gaudeamus online 2021 – leták SK  pdf verzia

 

Prvý prednáškový deň odštartoval 19. januára 2021. Prednášková séria pobeží až do uzatvorenia prijímania prihlášok na vysoké školy v apríli 2021.

 

Prednášajúce školy a program nájdete na stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

Prednáškové dni budú vysielané naživo na Facebook „Gaudeamus Slovakia“ a Youtube „Gaudeamus veletrh vzdělání„. Záznamy prednášok budú následne k dispozícii na zhliadnutie do konca júna 2021.

 

Prednáškové dni budú doplnené on-line prezentáciou vystavovateľov na portáli Gaudeamus-sk.sk, v aplikácii Gaudeamus Guide pre študentov a rodičov a v aplikácii Gaudeamus Advisor pre stredoškolských pedagógov. Tieto on-line informačné zdroje ponúknu kompletné kontaktné informácie, registre študijných programov, informácie o fakultách a prijímacom konaní na všetkých zúčastnených školách. Návštevníkom budú tiež k dispozícii vyhľadávače študijných programov, škôl a fakúlt.

 

Pre zhliadnutie on-line prednáškových dní je nutná registrácia na portáli Gaudeamus (cez tlačidlo „Registrácia na veľtrh“ v pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky). Do registračného formulára stačí zadať platný e-mail. Registrovaným študentom následne zašleme pozvánku na sledovanie prednáškových dní.

 

Program prednáškových dní:

 

Marec

Väčšina vysokých škôl a fakúlt uzatvára prihlášky na štúdium už k 31. marcu 2021. Pre študentov, ktorí tento rok maturujú, je pripravený druhý diel akcie „FAKULTY ONLINE“, kde budú mať poslednú príležitosť sa zoznámiť s fakultami, ktoré prihlášky uzatvárajú práve v marci. Ku všetkým zúčastneným fakultám sa študenti dozvedia aktuálne informácie o prihláškach, prijímacom konaní a študijných programoch.

Akcia FAKULTY ONLINE II. sa vysiela naživo 18. a 19. marca 2021 od 13:00 na Youtube a Facebooku „Gaudeamus veletrh vzdělání“.

NA AKCII FAKULTY ONLINE SA ŠTUDENTI STRETNÚ S TÝMITO FAKULTAMI:

 

18.marca 2021

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Masarykův ústav vyšších studií

 

Technická univerzita v Liberci

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakulta strojní
 • Fakulta textilní

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Ústav ekonomiky a managementu

 

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Ústav soudního inženýrství
 • Centrum sportovních aktivit

 

Univerzita obrany

 • Fakulta vojenského leadershipu
 • Fakulta vojenských technologií

 

Česká zemědělská univerzita

 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Fakulta lesnická a dřevařská
 • Fakulta tropického zemědělství
 • Fakulta životního prostředí
 • Institut vzdělávání a poradenství
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Technická fakulta

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií

 

Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta filozofická
 • Fakulta zdravotnických studií

 

Technická univerzita v Košiciach

 • Fakulta výrobných technológií

 

Žilinská univerzita v Žiline

 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Stavebná fakulta

 

 19.marca 2021

Univerzita Karlova

 • Matematicko-fyzikální fakulta 
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Husitská teologická fakulta
 • Právnická fakulta

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta životního prostředí
 • Filozofická fakulta

 

Slezská univerzita v Opavě 

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Fakulta veřejných politik

 

Univerzita Hradec Králové

 • Fakulta informatiky a managementu
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

 

Mendelova univerzita v Brně

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Institut celoživotního vzdělávání

 

Univerzita Pardubice

 • Fakulta chemicko-technologická
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta filozofická

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Prírodovedecká fakulta
 • Evanejlická bohoslovecká fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

 • Fakulta aplikovaných jazykov
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • Fakulta zdravotníckych vied

 

Pre záujemcov o štúdium v ​​zahraničí sme navyše v spolupráci s Domom zahraničnej spolupráce pripravili prednáškový deň „Študuj, stážuj, vyjdi!„. Tu sa študenti dozvedia veľa informácií o študijných pobytoch v zahraničí a o štúdiu v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Tento prednáškový deň sa bude vysielať 17. marca 2021 od 9:00.

 

Február

celý článok

2.februára 2021 

9:00 –   9:30      Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 9:35 – 10:05      Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:10 – 10:40     Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:45 – 11:15      Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:20 – 11:50      Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:55 – 12:25      Rakúské veľvyslanectvo – Štúdium v Rakúsku

12:30 – 13:00     Studium ve Švýcarsku – Swiss Education Group

 

3.februára 2021 

9:00 –   9:30       Přestavení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole

 9:35 – 10:05       Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Študuj čo ťa baví

10:10 – 10:40      Vyšší odborná škola herecká

10:45 – 11:15       Technická univerzita v Liberci

11:55 – 12:25       IUVENTA

12:30 – 13:00      Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí

 

4.februára 2021 – prednáškový deň Univerzity Komenského v Bratislave 

9:00 – 9:20         Jesseniova lekárska fakulta UK

9:20 – 9:40         Lekárska fakulta UK

9:40 – 10:00       Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10:00 – 10:20     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10:20 – 10:40     Farmaceutická fakulta UK

10:40 – 11:00     Filozofická fakulta UK

11:00 – 11:20      Pedagogická fakulta UK

11:20 – 11:40      Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

11:40 – 12:00     Fakulta managementu UK

12:00 – 12:20     Právnická fakulta UK

12:20 – 12:40     Prírodovedecká fakulta UK

12:40 – 13:00     Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Vždy aktuálny program prednášok nájdete aj na tejto stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

 

Január

celý článok

19.januára 2021

 9:00 –   9:30      Proč studovat na VŠB – Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 9:35 – 10:05      Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

10:10 – 10:40      Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

10:45 – 11:15       Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

11:20 – 11:50       Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

11:55 – 12:25       Fakulta strojní ČVUT v Praze

12:30 – 13:00      Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

20.januára 2021 

  9:00 –   9:30      Západočeská univerzita v Plzni

  9:35 – 10:05      Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

10:10 – 10:40      Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu – NPI ČR

10:45 – 11:15       Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

11:20 – 11:50       Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

11:55 – 12:25       Fakulta architektury ČVUT v Praze

12:30 – 13:00      Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

 

21.januára 2021 

  9:00 –   9:30       Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

  9:35 – 10:05       Vysoká škola ekonomická v Praze

10:10 – 10:40       Vysoká škola logistiky

10:45 – 11:15        Prague College

11:20 – 12:25       Diskusní panel se studenty pedagogických fakult

12:30 – 13:00      Univerzita obrany – více než vysoká škola

 

22.januára 2021 – prednáškový deň České zemědělské univerzity v Praze

  9:00 –   9:25      Představení České zemědělské univerzity v Praze

  9:30 – 10:00      Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

10:05 – 10:35      Technická fakulta ČZU v Praze

10:40 – 11:10      Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

11:15 – 11:45      Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

11:50 – 12:05      Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

12:10 – 12:40      Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

 

Gaudeamus on-line prednáškové dni budú jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií pred podaním prihlášok na vysoké školy v roku 2021!

 

Všetky informácie: www.gaudeamus-sk.sk