Štúdium

Ponúkame ukážku študijného plánu. Predmety delíme na povinné, voliteľné a nepovinné. Široká škála predmetov ponúka študentom možnosť výberu niektorých predmetov a odbornú profiláciu ako prípravu na univerzity. Povinné predmety sú v súlade so štátnym vzdelávacím programom /7902 J gymnázium/

A. Povinné predmety

názov predmetu ročník
prvý druhý tretí štvrtý
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3
Prvý cudzí jazyk /anglický/ 4 4 4 4
Druhý cudzí jazyk /francúzsky, nemecký/ 4 4 4
Dejepis 2 2 2
Občianska náuka 1 1 1 1
Geografia 1 2 2
Katolícke náboženstvo 2 2 2 2
Biológia 2 2 2
Fyzika 2 1 2
Chémia 2 2 2
Matematika 4 4 4
Informatika 2 1 1
Umenie a kultúra 1 1
Telesná a športová výchova 2 2 2 2
Konverzácia v anglickom jazyku 1 1 1 2

Poznámky

  • Táto skupina predmetov je povinná pre všetkých študentov.
  • Prvým cudzím jazykom je anglický jazyk, druhým cudzím jazykom je nemecký alebo francúzsky jazyk.
  • Číslo predstavuje týždennú hodinovú dotáciu. 

B. Voliteľné predmety v 1. – 3. ročníku

názov predmetu      
ročník prvý druhý tretí
Programovanie 2 2 2
Informačná a kybernetická bezpečnosť 2 2 2
Dejiny umenia a výtvarné umenie 2 2 2
Kurz prvej pomoci 2 2 2
Aplikovaná ekonómia 2 2 2
Základy žurnalistiky 2 2 2
Etika a etiketa 2 2 2

Poznámky

Študenti 1.-3.ročníka si volia každý rok  jeden predmet. Zvolený predmet navštevujú celý školský rok. V nasledujúcom školskom roku si môžu predmet zmeniť, resp. zvoliť iný predmet. V tejto časti sa prejavuje rozdelenie na IT vetvu a klasickú vetvu. Predmet Programovanie vedú programátori z IT firiem. Študenti z klasickej vetvy si volia jeden z predmetov (okrem programovania). Aby sa konkrétny predmet realizoval, je potrebné, aby naň boli prihlásení aspoň 5 študenti.


C. Voliteľné predmety vo 4. ročníku

názov predmetu ročník
ročník štvrtý
Seminár z anglického jazyka 5
Seminár z nemeckého jazyka 5
Seminár z matematiky 5
Seminár z fyziky 5
Seminár z chémie 5
Seminár z biológie 5
Seminár z informatiky 5
Seminár z geografie 5
Seminár z dejepisu 5
Seminár z občianskej náuky 5
Seminár z kat.náboženstva 5
Seminár z programovania 5
Seminár z gramatiky 2
Seminár z literatúry 2

Poznámky

Tieto predmety sú určené študentom štvrtého ročníka. Každý študent si zvolí aspoň 3 predmety, ktoré majú týždennú dotáciu 5 hodín a aspoň jeden predmet, ktorý má dotáciu 2 hodiny. Teda študent si flexibilne volí aspoň 17 hodín týždenne podľa záujmu o maturitnú skúšku a prípravu na univerzity.