Školský vzdelávací program

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE GYMNÁZIUM

Názov: Moderná katolícka škola

VZDELÁVACÍ PROGRAM

Stupeň vzdelania: ISCED 3a

Dĺžka štúdia: 4 roky

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: cirkevná

 

PREDKLADATEĽ:

Názov školy: Spojená škola sv. Košických mučeníkov

Organizačná zložka: Gymnázium sv. Košických mučeníkov

Adresa: Čordákova 50, 040 23 Košice

IČO: 35561548

Riaditeľka školy: RNDr. Adriana Bariová

Koordinátor pre tvorbu ŠKVP: RNDr. Milan Koščo, PhD.

 

ZRIAĎOVATEĽ:

Názov: Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad, Školský úrad

Adresa: Hlavná 28, 041 83 Košice

Kontakty: sekr. ABŠÚ 055/6228727

PLATNOSŤ DOKUMENTU : 31.8.2024

 

Základné identifikačné údaje o škole

 

Názov školy Gymnázium sv. Košických mučeníkov
Adresa školy Čordákova 50, 040 23 Košice
Názov školského vzdelávacieho programu Moderná katolícka škola
Názov a kód študijného odboru 79 02 J – gymnázium
Stupeň vzdelania ISCED 3a
Dĺžka a forma štúdia štvorročné štúdium; denná forma
Vyučovací jazyk slovenský
Zriaďovateľ Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad, Školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice
Kontakty na školu Tel.: 055/787 34 21

www.gkmke.sk

riaditel@gkmke.sk

 

Východiskový stav

charakteristiky  
Názov školy Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Adresa školy Čordákova 50, 040 23 Košice
Telefón 055/787 34 21; 055/787 34 20
e-mail riaditel@gkmke.sk
Webová stránka školy gym.gkmke.sk
Organizačné zložky školy Základná škola s materskou školou sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Základná umelecká škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Školská jedáleň, Čordákova 50, Košice ako súčasť Spojenej školy sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Centrum voľného času, Čordákova 50, Košice ako súčasť Spojenej školy sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Školský klub detí , Čordákova 50, Košice ako súčasť Spojenej školy sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

 

Predpokladaný počet žiakov, tried, zamestnancov

Predpokladaný počet žiakov Gymnázium 77
Predpokladaný počet zamestnancov Pedagogickí pracovníci 16
Predpokladaný počet tried/oddelení Gymnázium 4

 

SWOT  analýza školy zameraná na silné a slabé stránky školy

Silné stránky Slabé stránky
• Podpora zriaďovateľa

• Kvalifikovaný a kompetentný personál

• Školský vzdelávací program

• Rozvoj životných zručností

• Veľmi dobré výsledky v cudzích jazykoch

• Školské sv. omše

• Každý jeden žiak má príležitosť pracovať

na projektoch v rámci svojho ročníka

• V škole pôsobia zahraniční lektori

• V škole máme v prípade potreby školského

psychológa,  školského špeciálneho

pedagóga

a školského kaplána

• Prístup učiteľov k výpočtovej technike

• Bohatá mimoškolská činnosť a

organizovanie rôznych aktivít

• Podpora rodičov, podpora farnosti

 

• Preťaženosť učiteľov

• Excentrická poloha

 

Príležitosti Ohrozenia
• Dobudovanie priestorov, vytvorenie

špecializovaných učební

• Projekty cez EU fondy a ďalšie fondy

• Zmena legislatívy v neprospech cirkevných

škôl

• Príliš veľa škôl

 

Obsah

 

Úvod……………………………………………………………………………………………………………………… 5

1  Všeobecné informácie…………………………………………………………………………………………. 6

1.1         Charakteristika školy……………………………………………………………………………………………. 6

1.2         Priestorové vybavenie školy…………………………………………………………………………………. 6

2  Charakteristika školského vzdelávacieho programu………………………………………………… 7

2.1         Stratégia školy, vymedzenie cieľov školy………………………………………………………………… 7

2.2         Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu. 8

2.3         Zameranie školy………………………………………………………………………………………………….. 8

2.4         Profil absolventa…………………………………………………………………………………………………. 9

2.5         Organizácia prijímacieho konania………………………………………………………………………… 10

2.6         Organizácia maturitných skúšok a podmienky ukončovania štúdia………………………….. 11

2.7         Vzdelávacie stratégie…………………………………………………………………………………………. 11

2.8         Učebný plán……………………………………………………………………………………………………… 13

2.9         Prierezové témy……………………………………………………………………………………………….. 16

2.10       Finančná gramotnosť…………………………………………………………………………………………. 22

2.11       Metódy vyučovania…………………………………………………………………………………………… 23

2.12       Organizácia vyučovania……………………………………………………………………………………… 24

2.13       Vyučovací jazyk…………………………………………………………………………………………………. 24

2.14       Personálne zabezpečenie…………………………………………………………………………………… 24

2.15       Materiálne a priestorovo-technické podmienky……………………………………………………. 25

2.16       Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní………. 26

2.17       Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov…………………………………………………. 26

2.18       Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov…………………………………………. 26

2.19       Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov….. 27

2.20       Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami…… 28

2.21       Niektoré aktivity školy……………………………………………………………………………………….. 29

3  Učebné osnovy predmetov………………………………………………………………………………… 30

Záver…………………………………………………………………………………………………………………… 50

Zoznam použitej literatúry……………………………………………………………………………………… 51

 

 

 

Úvod

 

„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som Ja medzi nimi.“

Mt 18; 20

 

 

Filozofiou školy je vychovať a  formovať mladého človeka schopného uplatniť sa v živote, na štúdiách na Slovensku i v zahraničí a následne sa úspešne uplatniť a realizovať na trhu práce.

Škola ponúka alternatívu proti ostatným školám. V plnej miere rešpektuje štátny vzdelávací program.

 

Vízia školy

Podporovať vznik školského spoločenstva preniknutého evanjeliovým duchom slobody a lásky; formovať mladého človeka a poskytnúť mu kvalitné vzdelanie

Na základe svojho poslania má katolícka škola:

 • svedomito pestovať intelektuálne, tvorivé a estetické schopnosti človeka
 • pozorne rozvíjať úsudok, vôľu a city
 • prebúdzať zmysel pre pravé hodnoty
 • podporovať správne postoje a rozumné správanie
 • uvádzať do kultúrneho dedičstva vytvoreného predchádzajúcimi generáciami
 • pripravovať na budúce povolanie
 • podporovať priateľské vzťahy s inými, ktorí majú rozličné schopnosti a predpoklady
 • viesť k vzájomnému chápaniu rozličných názorov

V školskom roku 2017/2018 Gymnázium sv. Košických mučeníkov nadviazalo aktívnu spoluprácu s významnou IT spoločnosťou pôsobiacou v Košiciach, firmou NESS KDC Košice. Spolupráca spočíva vo výučbe predmetu Programovanie IT špecialistami zo spoločnosti NESS KDC. Výučba prebieha pravidelne v utorky a cieľom tejto spolupráce je rozvíjať IT zručnosti v súlade s potrebami trhu práce v podmienkach regiónu Košíc a okolia. V roku 2018/2019 pokračuje spolupráca so spoločnosťou NESS KDC Košice, s Technickou univerzitou v Košiciach, s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s Prírodovedeckou fakultou Univezity Komenského, so združením IT Valley Košice.

 

1        Všeobecné informácie

1.1     Charakteristika školy

Spojená škola sv. Košických mučeníkov, ktorej organizačnou zložkou je aj Gymnázium sv. Košických mučeníkov sa nachádza v Košiciach na sídlisku KVP. Je modernou katolíckou školou. Vychováva žiakov rôznych vierovyznaní a poskytuje moderné vzdelávanie s využitím informačných a komunikačných technológií.

Na škole pracujú školskí koordinátori z radov pedagógov:

 • Výchovný poradca, koordinátor kontinuálneho vzdelávania, koordinátor projektov
 • Koordinátor pre environmentálnu výchovu
 • Koordinátor pre výchovu k ľudským právam, koordinátor prevencie patologických javov
 • Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu.

1.2     Priestorové vybavenie školy

Priestorové vybavenie

 1. pre vedenie školy
 • kancelária riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy
 1. pre pedagogických zamestnancov školy
 • zborovňa;
 • kabinety pre učiteľov (priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok);
 1. pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom
 • kancelárie pre prácu personálu poskytujúceho odborné služby a pomoc pedagógom/žiakom; kancelária pre ekonomický úsek;
 1. pre nepedagogických zamestnancov školy
 • kancelárie pre sekretariát a nepedagogických zamestnancov;
 1. hygienické priestory sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov;
 • šatne alebo iné priestory na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi;
 1. odkladacie a úložné priestory pre učebné pomôcky a didaktickú techniku;
 • skladové priestory; archív;·
 1. informačno-komunikačné priestory
 • knižnica/priestor pre knižnicu vybavený knižničným fondom, IKT zariadeníma pripojením na internet;
 1. učebné priestory (interné/externé) učebne;
 • odborné učebne;
 • telocvičňa;
 • školské ihrisko;
 1. spoločné priestory školská budova;
 • školská jedáleň alebo výdajná školská jedáleň;
 • priestor pre riešenie zdravotných problémov.

2        Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

2.1     Stratégia školy, vymedzenie cieľov školy

Vyvážené vedomostné, mravné a duchovné smerovanie žiakov, kvalitná príprava na maturitnú skúšku a na ďalšie štúdium na univerzitách doma i v zahraničí je hlavným cieľom školy.

Cieľmi gymnázia sú rozvinuté schopnosti, znalosti a hodnotové postoje absolventa tak, aby:

 • bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,
 • získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovacie vo vzdelávaní a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.

Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilostí v akademických oblastiach učenia sa, aby:

 • si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich schopností, potrieb a záujmov,
 • získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju v priebehu pokračovacieho vzdelávania.

Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a kreatívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby.

Ciele vyššieho sekundárneho – gymnaziálneho vzdelávania možno zoskupiť do štyroch kategórií:

 • personálne: maximálne rozvitie potenciálu každého žiaka pre osobnostné zrenie a stávanie sa svojskou, samostatnou (nezávislou) a tvorivou osobnosťou.
 • sociálne: rozvinutie žiakovho zmyslu pre sociálnu vzájomnosť, starostlivosť a spravodlivosť, upevnenie záujmu o uchovanie národného dedičstva a akceptovanie kultúrnych odlišností,
 • profesijno-orientačné: rozvitie schopností k informovanému výberu svojho profesionálneho smerovania,
 • všeobecnovzdelávacie: rozvitie širokého kultúrneho (všeobecného, najmä vedeckého) vzdelanostného základu pre celoživotné zveľaďovanie pri súbežnom pestovaní kreativity.

 

V modernej katolíckej školy by mal vládnuť kresťanský, akademický a spoločenský duch.

 

Chceme, aby žiaci zažili stretnutie s Božím slovom, s kresťanskými hodnotami a príkladmi kresťanského charakteru a to nie iba prostredníctvom slova, ale chceme, aby sa slovo dotýkalo celej osobnosti: citu, rozumu, inšpirovalo k tvorbe a aktivite, formovalo hodnotový rámec a postoje a to prostredníctvom aktívnej účasti žiakov.

Kresťanský duch

 • Rozvinúť koncept školských bohoslužieb ako tvorivý zážitok zo spoločnej oslavy Boha prostredníctvom aktívnej účasti žiakov v spevokole, kapele, divadle a iných kreatívnych úlohách.
 • Pokračovať v prezentácii katolíckej školy.
 • Pokračovať v poskytovaní priestoru na kresťanskú  tvorbu žiakov tak písmom ako aj obrazom v školskom časopise a pravidelne do neho prispievať.
 • Zvýšiť angažovanosť žiakov v biblických olympiádach.
 • Na hodinách  náboženstva  zvýšiť výskyt a podporovať tvorivosť, kritické myslenie a vytvárať priestor pre vyššie kognitívne procesy napr.:  vo  vyšších ročníkoch pokračovať v čítaní sv. písma, intenzívnu prácu s biblickým textom, čítanie, vyhľadávanie, porovnávanie, analýzu textu a prezentáciu výstupov.
 • Zorganizovať prednášky, resp. duchovné obnovy pre žiakov so zaujímavými hosťami.

 

Akademický duch

Chceme, aby každý žiak zažil, že to, čo sa učí má význam, zažije pozitívny zážitok z učenia sa a poznávania, z komunikácie. Chceme, aby zažil vzdelávanie, ktoré je primerane náročné  s vysokým akademickým štandardom a posúva ho k naplneniu jeho potenciálu.

 • Zvýšiť integráciu predmetov prostredníctvom jednotlivých tém, najmä v prírodovedných predmetoch, s dorazom na komunikačnú a prezentačnú funkciu jazyka.
 • Zvýšiť prispievanie žiakov do školských časopisov a zlepšiť ich prezentačné schopnosti. Na slovenskom jazyku podporovať u žiakov tvorivé písanie.
 • Podporovať aktívne učenie sa.
 • Zvýšiť motiváciu žiakov prostredníctvom: užšej spolupráce školy a okolia, pozývať viac ľudí z mimoškolského prostredia na besedy, prednášky, workshopy, zapájať žiakov do vzdelávacích aktivít aj mimo školy (návšteva knižníc, divadla, múzeí atď.).
 • Pokračovať v budovaní knižnice ako prostredia na samovzdelávanie sa žiakov. Otvoriť knižnicu pre žiakov a vytvoriť v nej priestor, kde by mohli voľne chodiť popoludní a pracovať na projektoch, domácich úlohách a pod.
 • Podporovať aj inovatívne formy vyučovania. Spolupracovať v tomto s fakultami vysokých škôl.
 • Otvoriť školu aj popoludní pre vlastnú tvorivú prácu žiakov: používanie školského laboratória, športovísk, pripojenia na internet, programového vybavenia, školských dielní.
 • Poukazovať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

2.2     Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu

Vzdelávanie na štvorročných gymnáziách a na vyššom stupni viacročných gymnázií je zamerané na to, aby žiak získal všeobecný vzdelanostný základ a kľúčové kompetencie (spôsobilosti). Pripravuje žiakov predovšetkým na ďalšie vzdelávanie, no zároveň aj pre uplatnenie v praxi, osobný a sociálny život. Zmyslom gymnázia je vybaviť žiakov systematickou štruktúrou poznávania, spôsobilosťou pracovať s informáciami a zaraďovať ich do zmysluplného kontextu životnej praxe tak, aby sa v celom živote profesijne a osobnostne rozvíjali. Predpokladom je uplatňovanie progresívnych vzdelávacích postupov, nových organizačných foriem, stratégií a metód, ktoré podporujú poznávaciu zvedavosť, tvorivé myslenie a samostatnosť žiakov. Vzdelávací obsah na gymnáziách obohacujú školy podľa vlastných vzdelávacích zámerov, regionálnych potrieb a podmienok, potrieb a záujmov žiakov.

 

Škola poskytuje priestor pre všetkých žiakov.

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky žiak získa stupeň vzdelania ISCED 3a – vyššie sekundárne vzdelanie.

2.3     Zameranie školy

K realizácii tohto programu napomáha nový Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), ktorý predpokladá zmeny v niekoľkých oblastiach :

 • Zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania
 • Zmeniť obsah vzdelávania
 • Zmeniť prípravu a vzdelávanie učiteľov
 • Zmeniť metódy výchovy a vzdelávania

Katolícka škola sa považuje za miesto všestrannej výchovy ľudskej osoby prostredníctvom jasného výchovného plánu, ktorého základným kameňom je Kristus. Jej poslaním je realizovať vychovávateľskú lásku, sociálnu službu, iný výchovný štýl, ktorý musí charakterizovať jej výchovné spoločenstvo.

Charakteristickou črtou katolíckej školy je:

 • podporovať vznik školského spoločenstva preniknutého evanjeliovým duchom slobody a lásky
 • pomáhať deťom, aby sa v nich s rozvojom vlastnej osobnosti rozvíjalo zároveň aj nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste
 • a napokon zosúladiť ľudskú kultúru v jej celistvosti s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti žiakov o svete, živote a človeku, ktoré postupne nadobúdajú.

Na základe svojho poslania má katolícka škola:

 • svedomito pestovať intelektuálne, tvorivé a estetické schopnosti človeka
 • pozorne rozvíjať úsudok, vôľu a city
 • prebúdzať zmysel pre pravé hodnoty
 • podporovať správne postoje a rozumné správanie
 • uvádzať do kultúrneho dedičstva vytvoreného predchádzajúcimi generáciami
 • pripravovať na budúce povolanie
 • podporovať priateľské vzťahy s inými, ktorí majú rozličné schopnosti a predpoklady
 • viesť k vzájomnému chápaniu rozličných názorov

Škola sa stáva katolíckou práve tým, že všetci členovia školského spoločenstva – aj keď v rozličnej miere – majú výraznú účasť na kresťanskom svetonázore. Zvlášť veľkú zodpovednosť majú rodičia, ktorí katolíckej škole zverujú svoje deti: voľba takejto školy ich nezbavuje osobnej povinnosti kresťansky vychovávať svoje deti. Nie menšia úloha  pri zabezpečovaní a podpore osobitného poslania katolíckej školy pripadá samotným učiteľom, najmä pokiaľ ide o kresťanské ovzdušie, ktorým má byť preniknuté celé vyučovanie a celý život školy. Realizácia katolíckej školy, vernej svojmu poslaniu, si vyžaduje odvahu podporovať jej rozvoj a obnovovať mnohé formy jej pôsobnosti, aby sa mohla prispôsobiť skutočným potrebám doby a jej náročným predstavám o cieli školy. Je dôležité vytvárať predpoklady, aby mohla katolícka škola poskytovať službu v lepších podmienkach a ďalej odovzdávať svoje poslanie nasledujúcim generáciám.

V súčasnej pluralitnej spoločnosti je katolícka škola skutočne schopná poskytnúť neoceniteľnú a nevyhnutnú službu viac ako predtým. Tým, že stále poukazuje na hodnoty evanjelia, stáva sa priekopníčkou nového sveta, oslobodeného od pôžitkárstva, prehnanej aktivity zameranej iba na výkon a konzumizmus.

2.4     Profil absolventa

Profil absolventa úplného stredného všeobecného vzdelávania sa odvíja od kompetencií vychádzajúcich zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov a špecifických cieľov prierezových tém, ktoré žiak získal v procese vzdelávania a sebavzdelávania na tomto stupni. Absolvent:

 • má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardami;
 • efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch cudzích jazykoch;
 • má osvojené matematické princípy a postupy tak, že ich dokáže využiť v praktickom živote a pri ďalšom štúdiu/pracovnom zaradení;
 • ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasné informačno-komunikačné technológie;
 • vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;
 • uvedomuje si svoje schopnosti, silné a slabé stránky a v súlade s nimi sa rozhoduje pre ďalšie/celoživotné vzdelávanie a svoju budúcu profesiu; akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe a iným,
 • je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti v národnom a globálnom kontexte; uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;
 • zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na Zemi.

Profil absolventa je  založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného vedného (a technického) vzdelávania. Predstavuje všeobecnú vzdelanosť (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov, najmä nižšieho sekundárneho vzdelávania.

Spôsobilosti sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého života. Nezastarávajú ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho – školského vzdelávania, ale aj neinštitucionálneho vzdelávania.

Jednotlivé kľúčové kompetencie (spôsobilosti) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú aj nadpredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a ďalších rozvíjajúcich aktivít, ktoré v rámci školy prebiehali.

Zámerom katolíckej školy je vychovať človeka morálne a odborne fundovaného schopného štúdia na univerzitách doma i v zahraničí a adaptovať sa na trhu práce.

2.5     Organizácia prijímacieho konania

Prijímacie konania sa organizuje v súlade s platnou legislatívou. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy predloží zriaďovateľovi školy najneskôr do 15. júna návrh na počet tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory. Zriaďovateľ strednej školy predloží návrhy podľa prvej vety do 30. júna samosprávnemu kraju, do ktorého územnej pôsobnosti stredná škola patrí.

Organizácia prijímacích skúšok pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Pri organizácii prijímacích skúšok v prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia sa postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. O prijatí žiaka s vývinovými poruchami učenia rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Pred prijatím na vzdelávanie škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa /§ 61 ods. 1 zákona 245/2008 Z.z./. Žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú.

2.6     Organizácia maturitných skúšok a podmienky ukončovania štúdia

Organizácia maturitných skúšok prebieha v súlade s aktuálnou  vyhláškou č. 318/2008 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o ukončovaní štúdia na stredných školách.

Žiak úspešne ukončí Gymnázium sv. Košických mučeníkov absolvovaním ŠkVP Moderná katolícka škola a  úspešným absolvovaním maturitnej skúšky v zmysle platnej legislatívy. Maturitné skúšky sa konajú v stanovených termínoch. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky škola vydáva úspešnému absolventovi maturitné vysvedčenie.

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Organizácia celej maturitnej skúšky prebieha v súlade s platnou legislatívou.

Všetky informácie o maturitnej skúške sú na webovom sídle www.nucem.sk

2.7     Vzdelávacie stratégie

Hlavnou úlohou školy a jej pedagógov je zabezpečiť žiakom získanie určitého množstva všeobecných poznatkov a vedomostí a súčasne viesť žiakov k uplatňovaniu kľúčových kompetencií, ktoré majú žiakom nielen umožniť osvojiť si základy vzdelania, ale aj vyvolať snahu o získavanie vedomostí a zručností mimo strednej školy. Úlohou školy je preto viesť žiakov tak, aby osvojovanie ďalších vedomostí a zručností bolo ich vlastným presvedčením a záujmom nielen preto, aby sa vedeli v množstve informácií orientovať, ale aj preto, aby sa vedeli uplatniť v každodennom praktickom živote.

Vzdelávacie stratégie budú uplatňované všetkými zamestnancami školy.

Absolvent gymnaziálneho vzdelávania má na úrovni svojich možností rozvinuté tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti):

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa

 • uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
 • dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,
 • dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,
 • kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)

 • dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia,
 • efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,
 • vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,
 • dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,
 • chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a techniky

 • používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách,
 • používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky),
 • používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií

 • efektívne využíva informačno-komunikačné technológie pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života,
 • nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej aj grafickej podobe,
 • vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote,
 • uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
 • rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a informačno-komunikačných technológií,

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy

 • uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení,
 • je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,
 • poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika,
 • dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty;

kompetencie (spôsobilosti) občianske

 • uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,
 • vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,
 • uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,
 • je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,
 • zainteresovane sleduje a posudzuje udalosti a vývoj verejného života, zaujíma k nim stanoviská a aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne

 • reflektuje vlastnú identitu, buduje si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,
 • na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovuje v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami,
 • efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov,
 • dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,

kompetencie (spôsobilosti) pracovné

 • dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,
 • je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,
 • chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní a uplatnení,
 • dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

 • dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote,

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

 • dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia,
 • dokáže orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch a používať ich hlavné vyjadrovacie prostriedky,
 • uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,
 • cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,
 • pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
 • správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,
 • je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr

2.8     Učebný plán

Vzdelávacia oblasť  Názov predmetu  1. ročník 2. ročník  3. ročník  4. ročník  počet hod. za 1.-4.roč. podľa rámcového uč. plánu z disponibilných hodín spolu
Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a literatúra 3 4 3 4 12 2 14
Prvý cudzí jazyk  (ANJ) 4 4 4 4 14 2 16
Druhý cudzí jazyk (NEJ, FRJ, RUJ) 4 4 4 12 0 12
Človek a spoločnosť Dejepis 2 2 2 6 0 6
Občianska náuka 1 1 1 1 3 1 4
Geografia 1 2 2 4 1 5
Človek a hodnoty Katolícke náboženstvo 2 2 2 2 2 6 8
Človek a príroda  Biológia 2 2 2 6 0 6
 Fyzika 2 2 2 5 1 6
 Chémia 2 2 2 5 1 6
Matematika a práca s informáciami  Matematika 4 4 4 12 0 12
 Informatika 2 1 1 3 1 4
Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 1 2   2
Zdravie a pohyb  Telesná a športová výchova 2 2 2 2 8 0 8
     
Povinne voliteľné hodiny   15 15 15
Celkový počet hodín    
 Spolu:  Celkový počet hodín 32 32 32 29 94 30 124

Vo 4. ročníku je povinný výber 15 hodín z povinne voliteľných predmetov

 Vzdelávacia oblasť  Názov predmetu dotácia/4.r.
Jazyk a komunikácia  Seminár z anglického jazyka 5
 Seminár z nemeckého jazyka 5
Človek a spoločnosť  Seminár z dejepisu 5
 Seminár z občianskej náuky 5
 Seminár z geografie 5
Seminár z dejín umenia 5
Človek a hodnoty  Seminár z katolíckeho náboženstva 5
Človek a príroda  Seminár z biológie 5
 Seminár z fyziky 5
 Seminár z chémie 5
Matematika a práca s informáciami  Seminár z matematiky 5
 Seminár z informatiky 5

Poznámka: žiak si vyberá  aspoň tri predmety po 5  hodín (teda spolu si každý žiak volí 15 hodín)

 

Nepovinné predmety sú určené pre žiakov 1.-3. ročníka. Žiaci si vyberajú dva predmety z ponuky.

C. Nepovinné predmety    ročník prvý druhý tretí  
Programovanie PRO 2
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ 1 1 1
Etika a etiketa* ETV 2
Dejiny umenia a výtvarné umenie* DIZ 2
Kurz prvej pomoci* KPP 2
Mediálna komunikácia DFO 2
Aplikovaná ekonómia* APE 2
Cestovanie* CST 2
Bádateľské aktivity v biológii a v chémii* BCH 2
C. Nepovinné predmety – tvoria sa ročníkovo heterogénne skupiny. Predmet Konverzácia v anglickom jazyku si vyberajú všetci žiaci.  Minimálny počet žiakov, aby sa otvoril predmet je 5. Študenti si volia alternatívne buď programovania alebo jeden z predmetov označený hviezdičkou. Hodnotia sa absolvoval/neabsolvoval.

 

Poznámky k učebnému plánu

 1. Cudzí jazyk I / Cudzí jazyk II – voľba: anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk alebo ruský jazyk.
 2. Rozdelenie celkovej časovej dotácie pre druhý cudzí jazyk do ročníkov 1.-3. sa nám zdá z hľadiska efektivity využitia vyučovacích hodín  i domácej prípravy žiakov výhodnejšie, pretože voročníku sa žiaci koncentrujú na štúdium maturitného jazyka.
 3. Škola môže po vyjadrení rady školy v školskom vzdelávacom programe stanoviť vyšší celkový počet hodín, najviac však 144. Ak sa škola rozhodne zvýšiť počet hodín nad 124, tieto sú financované spravidla z vlastných zdrojov. Zohľadnenie navýšenia celkového počtu hodín v normatívne finančných prostriedkov upravuje nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.
 4. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka. Rozvrh hodín akceptuje zásady psychohygieny i poradie predmetov.
 5. Trieda sa môže deliť v každom predmete na skupiny podľa podmienok školy. Delenie je povinné v predmetoch vzdelávacej oblasti človek a hodnoty, ďalej v predmetoch telesná a športová výchova, informatika, prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení.
 6. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu.
 7. Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 8. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ sú predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk.
 9. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ je predmet katolícke náboženstvo.
 10. Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ predmet náboženská výchova – katolícke náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet náboženstvo je maturitným predmetom.
 11. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet dejepis, občianska náuka a geografia.
 12. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia a biológia .
 13. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika a informatika. Ak súčasťou obsahu odborného vzdelávania nie je problematika informačných a komunikačných technológií, vyučuje sa povinne aj predmet informatika.
 14. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách.
 15. Gymnázium plní pre žiakov so zdravotným znevýhodnením rovnaké ciele ako gymnázia pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia
 16. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a turistický kurz v prírode, ktoré sa uskutočňujú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.

Organizovanie podujatí:

 1. Kurzy: Kurz ochrany života a zdravia; Turistický kurz
 2. Cvičenia: Účelové cvičenie
 3. Exkurzie: Exkurzie v rámci SR (tematické, geografické); Exkurzie do zahraničia
 4. Podujatia: Stužkové slávnosti; Imatrikulačné večierky; Plesy
 5. Návštevy: Podujatí s protidrogovou tematikou, s environmentálnou tematikou; Divadelných predstavení; Filmových predstavení, Galérií, Múzeí a podobne
 6. Besedy: s hercami; lekármi; pedagógmi; psychológmi, osobnosťami podľa zamerania
 7. V spolupráci s: mestom; Územným spolkom Červeného kríža; Cirkvou; Maticou Slovenskou; Základnými, strednými a vysokými školami
 8. Vydávanie školského časopisu
 9. Príležitostná výzdoba školy (sviatky, výročia, pamätné dni

2.9     Prierezové témy

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy je možné realizovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet v rámci rozširujúcich hodín (pri profilácii školy), vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Škola poskytuje priestor pre implementáciu všetkých prierezových tém.

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia. Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.

Mediálna výchova

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je:

 • umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť – mediálnu kompetenciu t.j. zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu,
 • vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných informácií,
 • formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.

Osobnostný a sociálny rozvoj

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen akademický rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú.

Cieľom je:

 • rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie,
 • naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok),
 • pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu,
 • pestovať kvalitné medziľudské vzťahy,
 • rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu.

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.

 

Environmentálna výchova

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť:

 • chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi,
 • poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta,
 • pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu,
 • rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,
 • pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu,
 • vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,
 • využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:

 • vnímať život ako najvyššiu hodnotu,
 • pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti,
 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,
 • podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby,
 • posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia,
 • schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu,
 • prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu,
 • rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.

Ochrana života a zdravia

Prierezová tematika sa realizuje prostredníctvom predmetov Štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Ochrana života a zdravia integruje spôsobilosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. Cieľom oblasti je:

 • formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí,
 • poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky,
 • osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života,
 • rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia,
 • formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií.

Prierezová tematika Ochrana života a zdravia sa realizuje v samostatných tematických celkoch s týmto obsahom:

 • riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,
 • zdravotná príprava,
 • pobyt a pohyb v prírode,
 • záujmové technické činnosti a športy.

Osobitnou formou vyučovania učiva ochrany človeka a zdravia sú účelové cvičenia. Integrujú spôsobilosti žiakov získané v povinných učebných predmetoch, rozširujú, upevňujú ich.

Samostatnou povinnou organizačnou formou vyučovania je kurz ochrany človeka a zdravia. Je vyvrcholením procesu výchovy žiakov v tejto oblasti, formuje ich vlastenecké povedomie, dotvára sústavu ich zručností a návykov o ochrane života človeka a jeho zdravia, prispieva ku zvyšovaniu telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti žiakov.

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine.

Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili sa riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod.

Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológii a ďalšie spôsobilosti, napríklad dokážu:

 • vhodným spôsobom zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt,
 • zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, poznajú ich funkciu, formálnu úpravu a vedia ju aplikovať,
 • vytvoriť základné písomnosti osobnej agendy v elektronickej podobe,
 • pri tvorbe osobnej agendy využiť nástroje IKT,
 • identifikovať a popísať problém, podstatu javu,
 • navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus,
 • získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich,
 • na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery,
 • na základe stanovených kritérií posúdiť rôzne riešenia a ich kvalitu,
 • kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
 • prijať kompromis alebo stanovisko inej strany,
 • poznať základy jednoduchej argumentácie a vie ich použiť na obhájenie vlastného postoja,
 • využívať rôzne typy prezentácií,
 • aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu
 • proaktívne riadiť (zahŕňa zručnosti ako je plánovanie, organizovanie, riadenie, vedenie a poverovanie), prezentáciou predstaviť výsledky svojej práce širšej verejnosti,
 • chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva.

 

Aktivity smerujúce k prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, intolerancie, extrémizmu a antisemitzmu

V súlade s dodatkom k Štátnemu vzdelávaciemu programu implementujeme aktivity smerujúce k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu aostatných foriem intolerancie

 1. Exkurzie do koncentračných táborov a pamätných miest holokaustu (Slovenská republika: Múzeum holokaustu v Seredi, Múzeumžidovskej kultúry v Bratislave, Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Ústav pamäti národa v Bratislave, Pamätník rómskeho holokaustu v Dubnici nad Váhom, Pamätník rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede a iné,) Poľská republika: Koncentračný tábor v Osvienčime-Brezinke a iné, Česká republika: Koncentračný tábor v Terezíne.
 2. Návštevy miest aobcí, kde boli postihnutí fašistickými represáliami Židia, Rómovia a príslušníci ostatných národov, etník, politických a sociálnych skupín Slovenská republika: Baláže, Čierny Balog, Kalište, Kremnička, Kľak, Ostrý Grúň a iné, Česká republika: Lidice, Ležáky, Brno a iné.
 3. Realizácia projektov a súťaží zameraných na aktivity, ktoré vyjadrujú postoj žiaka k téme alebo historickej udalosti pod názvom „Kto nepozná svoju históriu, tak sa z nej nepoučí a stále ju opakuje“

a)„Pátranie do minulosti“ – životné príbehy obetí holokaustu, fašizmu a nacionalistickej ideológie, rozhovory s ich rodinnými príslušníkmi;

 1. b)  umelecké projekty/súťaže s historickým, právnym a hodnotovým zameraním (výtvarné a pod.);
 2. c)  literárne projekty/súťaže s historickým, právnym a hodnotovým zameraním (eseje, spomienkové denníky a pod.).
 3. Organizovanie besied s pamätníkmi fašistického prenasledovania a teroru, resp. s ich rodinnými príslušníkmi

Rešpektovanie základných ľudských práv, ktoré sa v našej škole  uplatňujú:

 1. Sloboda prejavu / Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 10 a v Dohovore o právach dieťaťa v čl. 13, v Ústave SR v čl. 26 / sa uplatňuje pri vyjadrení svojich názorov a myšlienok žiakov/učiteľov/rodičov alebo iných osôb na škole ohľadom preberaného učiva, ale aj ohľadom samotného procesu výučby, ohľadom spôsobu hodnotenia, ohľadom prístupu vyučujúcich, pri hodnotení vyučujúcich na konci alebo v priebehu školského roka./ Ani sloboda prejavu nie je absolútna a neohraničená. Naša ústava totiž garantuje aj iné práva, ktoré sa môžu dostať do konfliktu so slobodou prejavu. Takýmito právami sú napríklad právo na súkromie, právo na zachovanie osobnej cti a dobrej povesti. Neobmedzená sloboda prejavu môže spôsobiť i ohrozenie mravnosti. /
 2. Právo na informácie / Právo na informácie je garantované spolu so slobodou prejavu v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 10, v Dohovore o právach dieťaťa v čl. 13, v Ústave SR v čl. 26./ žiakov/učiteľov/rodičov ako aj iných osôb na škole sa uplatňuje neustále na pôde školy, pretože súvisí s  každodenným  režimom  školy,  informovanosťou  o  obsahu  školského  poriadku  a ďalších pravidlách na škole. Bez informovanosti o svojich právach, o možnostiach aktivít na škole, o procese rozhodovania nie je možná demokracia na škole. V súlade so slobodou prejavu a právom na informácie má žiak na našej škole právo:
 • vyjadriť slobodne svoj názor ohľadom preberanej látky na hodine, ktorý je nekonformný s tradičným chápaním,
 • klásťotázky  k  učivu  a  dostať  na  ne  odpoveď,(avšak  úmyselné  a  opakované  narúšanie vyučovacej hodiny zo strany žiaka  a rovnako nevhodné vystupovanie žiaka  voči učiteľovi alebo spolužiakovi určite nemožno chápať ako vhodné realizovanie práva na prejav),
 • na zdôvodnenie klasifikácie,
 • slobodne rozhodnúť o svojom výzore a oblečení (obmedziť slobodu „obliekania“ budeme v prípade , ak by žiak na svojom oblečení propagoval fašistické alebo vulgárne symboly, alebo symboly a nápisy zvádzajúce k zneužívaniu a šíreniu návykových látok).

Problematika rôznych foriem slobody prejavu a určenia hraníc je na našej škole  riešená spoločným konsenzom medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi a je zahrnutá v školskom poriadku.

 1. Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva / Sloboda myslenia, svedomia a náboženstva je garantovaná v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 9, v Dohovore o právach dieťaťa v čl. 14, v Ústave SR v čl. 24./ sa uplatňuje tým, že na žiakov, učiteľov, rodičov ani inú osobu na škole nie je uskutočňovaný žiadny psychický nátlak vo forme vyhrážok, neodôvodnených obmedzení, zosmiešňovaní a podobných foriem nátlaku ohľadom ich náboženstva alebo filozofického presvedčenia.

 

 1. Sloboda združovania a zhromažďovania na škole / Je garantovaná v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 11, v Dohovore o právach dieťaťa v čl. 15, v Ústave SR v čl.28 a čl. 29./ sa uplatňuje formou účasti žiakov/učiteľov/rodičov alebo iných osôb na škole na rôznych športových a kultúrnych akciách .
 2. Právo na ochranu súkromia, cti a ľudskej dôstojnosti / Je garantované v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 8, v Dohovore o právach dieťaťa v čl. 16, v Ústave SR v čl.19; právo na rešpektovanie cti a ľudskej dôstojnosti je garantované v Dohovore o právach dieťaťa v čl.16, v Ústave SR v čl. 19./ sa uplatňuje v celom procese výučby v metódach, ako je zaobchádzané so žiakmi, či je rešpektovaná ich česť a právo na súkromie. Rovnako pri učiteľoch, rodičoch a iných osobách v škole rešpektovanie  ich  cti  a  dôstojnosti je  nevyhnutným predpokladom pre  dôstojné riešenie prípadných konfliktov a vytvorenie zdravého prostredia pre fungovanie demokracie na škole. V školskom prostredí dochádza k rozmanitým prejavom porušovania úcty k osobnosti človeka, k najvypuklejším prípadom porušovania práv na zachovanie ľudskej dôstojnosti   patrí šikanovanie. Riaditeľ školy vydal smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania na škole. Pri akomkoľvek porušení ľudskej dôstojnosti sa budú ped. zamestnanci riadiť vnútornou smernicou.
 3. Zákaz diskriminácie a princíp rovnosti medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi na pôde školy sa uplatňuje počas celého vyučovacieho procesu. Žiaci vnímajú veľmi citlivo rozdielny prístup vyučujúceho a spôsob hodnotenia ich práce, z pohľadu rodičov je citlivo vnímaný rozdielny prístup v komunikácii medzi rodičmi a učiteľom.
 4. Právona  spravodlivý  proces  sa  uplatňuje  napríklad  v  prípadoch  rozhodovania,  či  došlo  k porušeniu dohodnutých pravidiel správania sa u žiakov, učiteľov, rodičov či iných osôb na škole a aká sankcia je primeraná v prípade preukázaného previnenia. Najmä spravodlivý proces znamená, že dotknutá osoba má možnosť včas sa vyjadriť k tvrdeným skutočnostiam proti nej, s ktorými má možnosť sa riadne oboznámiť.
 5. Multikultúrny prístup je jednou z ciest, ako zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv v prostredí školy, je aj multikultúrna, či medzietnická výchova, pretože škola je miestom, kde sa stretávajú ľudia z rôznych prostredí.

Termínom multikultúrna označujeme výchovné pôsobenie, ktoré je zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj tolerancie estetického vkusu voči iným kultúram a v konečnom dôsledku na rozvoj medziľudskej tolerancie. V triedach sú zastúpené rôzne etnické skupiny, preto  je potrebné pre všetkých vytvoriť atmosféru pohody a slobodného prejavu. Návštevy múzeí, synagógy alebo  kultúrnych  centier,  ktoré  sa  sústreďujú  na  určitý  kultúrno–etnický  pôvod,  sú  spestrením a obvykle poskytujú materiál a aktivity na dlhšie obdobie. Najlepšie pochopenie ľudských práv žiaci získavajú prostredníctvom vlastného zážitku.  Cez vlastný zážitok vedie aj najschodnejšia cesta k ich naozajstnému osvojeniu. Učitelia  poskytujú cenný vzor správania s porozumením pre druhého, pre rozdielnosť a odlišnosť stanovísk.

 

Ciele a úlohy výchovy k  ĽP

 

 1. Motivovať žiakov a viesť ich k záujmu o problematiku ĽP, k aktívnemu osvojovaniu si základných pojmov, vedomostí, zručností a návykov v súlade s Národným plánom výchovy k ĽP.
 2. Motivovaťa  viesť  žiakov  k  aktívnej  účasti  na  živote  v  demokratickej  a občianskej spoločnosti, viesť ich k aktívnemu zapájaniu sa a organizovaniu činností a aktivít školy.
 3. Formovať postoje na podporu ľudskej dôstojnosti, humanizmu a tolerancie.
 4. Rozvíjať postoje a hodnoty globálnej solidarity, tolerancie a povedomia hodnoty a ochrany človeka, života, životného prostredia.
 5. Zefektívňovať prácu Študentskej rady.
 6. Viesť žiakov k otvorenému vyjadreniu nesúhlasu s porušovaním ĽP v akejkoľvek podobe.

 

Výchova a vzdelávanie v oblasti ľudských práv a práv dieťaťa sa stali súčasťou vzdelávacích programov. Táto problematika má miesto v štátnom aj školskom vzdelávacom programe ako prierezová téma.

Dohovor o právach dieťaťa obsahuje dve kľúčové zásady, to znamená riadiace princípy, ktoré zásadným spôsobom menia filozofiu, prístup k otázkam týkajúcim sa práv detí. Sú to: 1. Najlepšie záujmy dieťaťa. Túto zásadu obsahuje článok 3, ktorého formulácia je vyjadrením všeobecného riadiaceho princípu celého Dohovoru. Hovorí sa v ňom, že „záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi“. Text poukazuje na nutnosť všímať si v prvom rade záujmy detí. Neohraničuje sa iba na činnosti súvisiace priamo s deťmi (rodina, rozhodnutia súdu o zverení detí do opatery v náhradnej rodine, vzdelanie, detská práca, zdravotná starostlivosť), ale dotýka sa všetkých činností, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť kvalitu života dieťaťa (rozpočtová politika štátu, školská politika štátu, zamestnanecká politika štátu a pod.). 2. Byť dieťaťu nápomocní pri orientácii a výkone jeho práv. Táto zásada je obsiahnutá v článku 5: „Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú rešpektovať zodpovednosť, práva a povinnosti rodičov alebo v zodpovedajúcich prípadoch a v súlade s miestnou obyčajou, členov širšej rodiny alebo obce, zákonných zástupcov alebo iných osôb právne zodpovedných za dieťa, ktoré smerujú k zabezpečeniu jeho orientácie a usmerňovaniu pri výkone práv podľa Dohovoru v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosťami.“ Podľa nej rodičia alebo iné osoby právne zodpovedné za dieťa (opatrovníci, pestúni, ale aj učitelia) majú byť dieťaťu nápomocní pri oboznamovaní s jeho právami, orientácii v nich, pri výkone jeho práv spôsobom, ktorý je v súlade s jeho vekom a rozvíjajúcimi sa schopnosťami. Poznať svoje práva, využívať ich a súčasne dodržiavať povinnosti a zodpovednosti je základným právom, ale aj povinnosťou každého jednotlivca. Najslabším miestom Dohovoru o právach dieťaťa je, že nezdôrazňuje aj povinnosti detí. Opodstatnenou sa ukazuje myšlienka výchovy detí k ich právam a slobodám v dialektike s povinnosťami. Nepochybne má dieťa právo na rodinu, na primeranú starostlivosť rodičov, ale povinnosťou dieťaťa je vážiť si rodičov, rešpektovať ich, pomáhať im (primerane veku). Dieťa má právo na bezplatnú preventívnu a zdravotnú starostlivosť, ale jeho povinnosťou je chrániť a starať sa o svoje zdravie. Dieťa má právo na vzdelanie, ale jeho povinnosťou je učiť sa (absolvovať základnú školskú dochádzku). Dieťa má právo vysloviť svoj názor, ale jeho povinnosťou je povedať ho slušne, neurážať druhého. Dieťa má právo na slobodu, ale nesmie obmedzovať slobodu druhého (nekradnúť, nešikanovať a pod.). Realizácia práv dieťaťa je neuskutočniteľná bez nadobúdania a rozvíjania jeho zručností, bez osobných a sociálnych kompetencií. V orientácii a pri výkone práv dieťaťa mu môžu byť nápomocní aj učitelia. Škola môže urobiť veľa v najlepšom záujme dieťaťa.

Napríklad: 1. Prehĺbiť výučbu ľudských práv a práv dieťaťa implementáciou do svojich školských vzdelávacích programov.

 1. Implementovať ciele výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa do výchovno-vzdelávacej činnosti inovatívnymi formami a metódami vyučovania (projektové vyučovanie, skupinové a kooperatívne vyučovanie, integrované tematické vyučovanie, participatívne metódy, zážitkové metódy, skúsenostné metódy, metódy rozhovoru, brainstorming, situačné metódy, inscenačné metódy a pod.).
 2. V súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam a právam dieťaťa schváleným na roky 2005 – 2014 pracovať s textom záväzného dokumentu, Dohovorom o právach dieťaťa z roku 1989 a nie s už zastaranou Deklaráciou práv dieťaťa z roku 1959, ktorá má iba deklaratívny (odporúčací) charakter.
 3. Viesť deti k poznaniu, že práva patria všetkým deťom bez rozdielu, že nie na všetko, po čom túžime, máme aj právo, že každé právo súvisí s výkonom povinností a zodpovednosti.
 4. Rozvíjať kľúčové kompetencie dieťaťa, t. j. životné zručnosti či komplex spôsobilostí, tak, aby preukázali vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti ľudských práv a práv všetkých detí bez rozdielu.
 5. Rozvíjať pedagogické spôsobilosti učiteľa, t. j. cieľavedomé činnosti zamerané na riešenie problémov. Ich hlavným poslaním je čo najefektívnejšie dosahovať vyučovacie ciele, ktoré sú formulované podľa toho, čo sa majú deti naučiť. Rozlišujeme nasledujúce prvky pedagogických spôsobilostí (odborná, osobnostná a morálna dimenzia učiteľa): – penzum vedomostí, t. j. poznatkov týkajúcich sa danej témy; – schopnosť rozhodovať sa, t. j. uvažovať o priebehu vyučovacej hodiny v prípravnej fáze, po- čas nej a po nej; – konanie (etika) a vonkajší prejav správania učiteľa (etiketa). Vyučovací proces vo všetkých typoch škôl a na všetkých úrovniach musí v duchu výchovy k ľudským právam a tolerancii akceptovať vek detí, prispievať k ich rozvoju ako nezávislej, samostatnej a zodpovednej osobnosti. Poznávaciu motiváciu priaznivo ovplyvňuje pozitívna, demokratická klíma v triede a škole. Vytvárajú ju najmä tieto faktory: vzájomná dôvera, vedomie spolupatričnosti, spolupráca a tolerancia, spravodlivý, láskavý a povzbudzujúci prístup učiteľa, jasne formulované ciele. Dôležité je preto vymedziť základné pojmy a zručnosti, ktoré by si malo dieťa, vzhľadom na svoj vek, osvojiť prostredníctvom interaktívneho, zážitkového učenia. Implementovať problematiku ľudských práv a práv dieťaťa do školského vzdelávacieho programu môžeme viacerými spôsobmi:
 6. Doplnením témy do učebných osnov.
 7. Orientovaním výchovy a vzdelávania tematicky a problémovo, čo umožňuje vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach.
 8. Prostredníctvom projektového vyučovania, v rámci ktorého téma ľudských práv a práv dieťaťa vstupuje do výchovno-vzdelávacej činnosti ako prierezová téma cez všetky vzdelávacie oblasti. Deň Projektového vyučovania a v rámci neho tému Výchovy k ľudským právam organizujeme v adventnom období.

2.10    Finančná gramotnosť

V roku 2017 bol MŠVVaŠ SR schválený Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 s účinnosťou od 1. septembra 2017, začínajúc prvým ročníkom. Aplikujeme prvky finančnej gramotnosti vo všetkých predmetoch.

Národný štandard finančnej gramotnosti vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií, z ktorého vyplýva, že absolvent strednej školy (vyššieho sekundárneho vzdelávania) by mal byť schopný:

  1. nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
  2. poznať základné pravidlá riadenia financií,
  3. rozoznávať riziká v riadení financií,
  4. stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
  5. rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
  6. efektívne používať finančné služby,
  7. plniť svoje finančné záväzky,
  8. zveľaďovať a chrániť svoj aj zverený majetok,
  9. porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny, podniku,
  10. hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
  11. porozumieť základným pojmom v jednotlivých témach,
  12. orientovať sa v oblasti finančného trhu (Národná banka Slovenska, komerčné banky, poisťovne, finanční sprostredkovatelia a ostatné finančné inštitúcie),
  13. orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať,
  14. ovládať práva, povinnosti, klady a riziká osoby fungujúcej ako podnikateľ,

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Implementácia prvkov finančnej gramotnosti je v súlade s národným štandardom finančnej gramotnosti. Organizujeme besedy, přednášky, semináre s odborníkmi z praxe, z bankového sektoru, poisťovníctva. Implementujeme aktivity a úlohy z finančnej gramotnosti do jednotlivých predmetov podľa témy vyučovacej jednotky.

2.11   Metódy vyučovania

Metódou vyučovania rozumieme cieľavedomý, koordinovaný a zámerný postup, ktorým sa podľa pedagogických princípov realizuje výchovno-vzdelávací proces orientovaný na dosiahnutie vytýčených cieľov (Bajtoš, J. 2008; s. 88)

Prehľad základných metód využívaných vo vyučovaní:

Podľa zdroja informácií

Slovné metódy Monologické (výklad, vysvetľovanie, prednáška)

Dialogické (diskusia, rozhovor)

Metódy práce s knihou; metódy písmných prác

Názorné metódy Demonštrovanie, pozorovanie, manipulácia s predmetmi
Činnostno-praktické metódy Metódy riešenia úloh a metódy praktických činností

 

Podľa primárneho pôsobenia na niektorú zo zložiek osobnosti

Metódy pôsobiace na intelekt Prednáška, beseda,  vysvetľovanie
Metódy pôsobiace na emócie Mravné hodnotenie
Metódy pôsobiace na vôľu Metódy cvičenia a metódy navykania

 

Z hľadiska logického postupu

Induktívne metódy Na základe analýzy formulovať všeobecné pojmy
Deduktívne metódy Zo všeobecného pojmu sa odvodzujú konkrétne prípady
Analyticko-syntetické metódy Skúmajú sa podstatné vzťahy a zhrnú sa do princípu,…
Porovnávacie metódy Použitie analogických vzťahov medzi rôznymi javmi

 

Z hľadiska systému KEMSAK (Zelina 1993)

Metódy kognitivizácie Cvičenie, riešenie problémových úloh
Metódy emocionalizácie Rozhovor, umelecká tvorba, didaktické hry
Metódy motivácie Usmerňujú a udržiavajú činnosť žiakov
Metódy socializácie Výchovná komunikácia, tréning asertívneho správania
Metódy axiologizácie Racionálne, estetické hodnotenie
Metódy kreativizácie Riešenie divergentných úloh. Heuristické metódy

 

Z hľadiska procesuálneho aspektu

Metódy motivačné Úvodné, priebežné
Metódy expozičné Sprostredkovanie nových poznatkov
Metódy fixačné Upevňovanie a prehlbovanie vedomostí
Metódy diagnostické Klasická diagnostika (písomná a ústna skúška, test…)
Metódy aplikačné Využitie vedomostí, zručností a návykov na príklade

2.12   Organizácia vyučovania

Organizácia vyučovania na jednotlivé dni týždňa.

 

p.č. časové trvanie od – do prestávka dĺžka
0.  vyučovacia hodina 7.10 – 7.55  0. prestávka 5 minút
1.  vyučovacia hodina 8.00 – 8.45  1. prestávka 10 minút
2.  vyučovacia hodina 8.55 – 9.40  2. prestávka 15 minút
3.  vyučovacia hodina 9.55 – 10.40  3. prestávka 10 minút
4.  vyučovacia hodina 10.50 – 11.35  4. prestávka 10 minút
5.  vyučovacia hodina 11.45 – 12.30  5. prestávka 30 minút
6.  vyučovacia hodina 13.00 – 13.45  6. prestávka 5 minút
7.  vyučovacia hodina 13.50 – 14.35  7. prestávka 5 minút
8.  vyučovacia hodina 14.40 – 15.25  8. prestávka 5 minút

 

2.13   Vyučovací jazyk

Vyučovacím jazykom je slovenský jazyk.

2.14   Personálne zabezpečenie

Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní pre výkon profesie. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Ciele ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov:

 • Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
 • Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov.
 • Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.
 • Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
 • Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov,
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.
 • Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.
 • Sprostredkovať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií, prostredníctvom efektívneho informačného systému.
 • Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.
 • Zvyšovať duchovnú úroveň pedagogických pracovníkov pravidelnými mesačnými obnovami a ročnými duchovnými cvičeniami.
 • Zabezpečiť  kvalifikovaných a kompetentných učiteľov s vhodnou profiláciou a aprobáciou pre katolícku  školu.
 • Podporovať účasť pedagógov na odborných školeniach a seminárov, na inovačných, kvalifikačných a špecializačných vzdelávacích programoch.
 • Podporovať vzdelávanie pedagógov a zvyšovanie kvalifikácie pedagógov.
 • Vyškoliť zamestnancov v rozpoznávaní štýlov učenia a následného uplatnenia v školskej praxi.
 • Učitelia prejdú vzdelávaním, v ktorom sa naučia dávať spätnú väzbu, pozitívne oceňovať, riešiť konflikty a naučia sa spôsobom motivácie žiakov na rôznych stupňoch vzdelávania.
 • Podporovať vzdelávanie pedagógov prostredníctvom projektov.
 • Podporovať zvyšovanie počítačovej gramotnosti.
 • Získať pre školu školského kaplána.
 •  Naďalej spolupracovať so špeciálnym pedagógom, psychológom a zaviesť v prípade potreby asistentov učiteľa.
 •  Posilniť finančné ohodnotenie inovatívnych a iniciatívnych zamestnancov v pomere k ostatným.

2.15   Materiálne a priestorovo-technické podmienky

Priestorové a materiálne vybavenie školy:

 • Kmeňové učebne jednotlivých tried
 • Odborné učebne biológie, chémie, fyziky
 • Multimediálna učebňa
 • Jazykové laboratórium
 • Počítačové učebne
 • Ornitologická učebňa
 • Učebne s interaktívnou tabuľou
 • Kaplnka určená na duchovné aktivity
 • Školská jedáleň
 • Študentská čajovňa
 • Pobočka mestskej knižnice
 • Školskú kuchynka
 • Priestranné chodby využívané aj na spoločenské účely
 • Dve telocvične
 • Átrium architektonicky upravené
 • Náradie na voľnočasové aktivity (pingpongové stoly, kalčeto a podobne)

Využívame moderné didaktické pomôcky a využívame informačno-komunikačné technológie. Dôraz kladieme aj na:

 • Estetické a príjemné prostredie s dostatkom zelene a kvetov
 • Účelné využívanie didaktickej techniky
 • Zakúpenie chýbajúcich učebných pomôcok

 

2.16    Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Škola má bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie. Poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prebieha vždy na začiatku školského roka aj pred každou plánovanou akciou, exkurziou, či prázdninami. Zamestnanci školy absolvujú  pravidelné školenia  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane a uskutočňujú sa pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré zabezpečuje firma HASPOTEX. Podľa výsledkov revízií  sa okamžite odstránia prípadné nedostatky.

2.17    Vnútorný systém hodnotenia a klasifikácie žiakov

Hodnotenie žiakov je v súlade s metodickými pokynmi na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Prihliada sa na individuálne schopnosti žiakov. Dôraz sa kladie aj na pokrok žiaka vzhľadom na doterajší výkon.

Okrem toho sú predmetom hodnotenia aj:

 • kreatívne nápady žiakov
 • hodnotenie výkonu pracovných skupín
 • e-Learning vzdelávanie a jeho výstupy
 • vytvorené prezentácie, diskusné príspevky, články do školského časopisu
 • netradičné postupy a autorské riešenia
 • podpora zdravej súťaživosti; kooperatívnej spolupráce pedagóga a žiaka
 • hodnotenie zamerané na podporu zdravého sebavedomia; na individuálny pokrok nadaných aj slabších žiakov

2.18    Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

V súlade so zákonom 317/2009 Z.z., §52 je evidentné, že výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka. Hodnotenie sa môže oprieť aj o hospitačnú činnosť. Vedúci pedagogický zamestnanec nemusí vopred oznámiť zámer uskutočniť u pedagóga hospitáciu. Je na dobrej vôli vedúceho pedagogického zamestnanca, že svoj zámer uskutočniť hospitáciu vopred oznámi dotyčnému pedagógovi. Ak sú korektne stanovené pravidlá, ani neohlásená hospitácia nemusí byť neprijateľná.

Zameranie hospitačnej činnosti môže prezentovať vedúci pedagogický zamestnanec na pedagogickej porade na prelome augusta a septembra. Je vcelku vhodné oprieť sa aj o sledované kritéria štátnej školskej inšpekcie v príslušnom školskom roku.

Plán hospitačnej činnosti vypracuje riaditeľ školy spolu so zástupcami riaditeľa školy v súlade a aktuálnymi potrebami vlastnej školy, v súlade so zámermi zriaďovateľa školy prípadne iných orgánov.

Ročný plán hospitačnej činnosti vedenia školy

mesiac Cieľ/zameranie hospitácie predmety poznámky
august Predstavenie zamerania hospitácie v školskom roku   na porade
september Ciele vyučovania; Implementácia prierezových tém ANJ, NEJ, RUJ  
október Ciele vyučovania; Využívanie didaktických pomôcok všetky  
november Rozvíjanie finančnej gramotnosti

IKT vo vyučovaní

MAT, OBN,  
december Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní všetky  
január Využívanie didaktických pomôcok SJL, MAT, GEO  
február Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti NEJ, ANJ,  
marec Ciele vyučovania; Implementácia prierezových tém všetky  
apríl Využívanie didaktických pomôcok MAT, OBN  
máj Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní všetky  
jún Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti všetky  
júl Vyhodnotenie celoročnej hospitačnej činnosti   na porade

Na konci školského roka vedenie školy vypracuje hodnotenie pedagogických zamestnancov. Záverečné hodnotenie pedagogických zamestnancov vypracujeme na základe:

 • plnenia cieľových úloh
 • pozorovania
 • rozhovoru
 • výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje
 • zapájanie učiteľa do predmetových olympiád a celoštátnych súťaží, ktorých vyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR.
 • sledovania pokroku vo výsledkoch vzdelávania pod vedením učiteľa
 • ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a mimoškolskej činnosti
 • vzájomné hodnotenie učiteľov (otvorené hodiny )
 • hodnotenia samotným učiteľom.

U začínajúcich pedagogických zamestnancov hospitácie vykonávajú uvádzajúci učitelia. Vzájomné hospitácie sú realizované aj medzi členmi jednotlivých predmetových komisií.

2.19    Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Rozhodujúcim činiteľom  na naplnenie tohto cieľa sa stáva vedenie školy alebo školského zariadenia, najmä vedúci pedagogický zamestnanec – riaditeľ. Práve on zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovnoporadenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo školského zariadenia.

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.  Zodpovednosť  vedúceho pedagogického zamestnanca  – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie  pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm.  c) zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade  so zákonom  č.245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických  a  odborných zamestnancov  sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho  procesu, byť pripravený reagovať  na potreby trhu práce a  zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca.

 

Škola a školské zariadenie poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej práce,  ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov,  učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad  výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno-preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity. Ak škola a školské zariadenie umožní pedagogickým a odborným zamestnancom absolvovať vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti  alebo s výkonom  odbornej činnosti, tak sa za dané vzdelávanie v zahraničí priznávajú kredity.

Škola má vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania.

2.20   Podmienky pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením je okrem všeobecných cieľov, vychovávať a vzdelávať týchto žiakov tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria cieľavedomou činnosťou.

Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje: v triedach spolu s ostatnými žiakmi školy; ak má takýto žiak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie; zákonný zástupca žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.

Škola  bude v plnej miere rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby takýchto žiakov. Budeme rešpektovať v plnej miere odporúčania a závery psychológa a špeciálnych pedagógov či už na predlženie času pri príprave a odpovedí, úpravu klasifikácie alebo úpravu maturitnej skúšky. Škola deklaruje úpravu podmienok výchovy a vzdelávania.

Škola má vlastných výchovných poradcov, ktorí aktívne komunikujú so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich zákonnými zástupcami. Aktuálne škola spolupracuje so špeciálnym pedagógom a psychológom, ktorí školu pravidelne navštevujú.

U žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia:

 • pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia škola spolupracuje so zriaďovateľom, príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalšími dotknutými subjektmi,
 • žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytne škola príslušné úľavy podľa platných zákonov,
 • škola úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

U žiakov s nadaním

 • škola umožní žiakovi s nadaním rozvíjať nadanie v špecifickej oblasti alebo oblastiach rozšírením vzdelávacích oblastí a tém nad rámec štátneho vzdelávacieho programu,
 • škola umožní individuálnu integráciu žiakov s nadaním,
 • škola zabezpečí učebné pomôcky pre žiakov s nadaním podľa potrieb žiaka a možností školy.

2.21    Niektoré aktivity školy

Významné aktivity školy prezentuje nasledujúca tabuľka.

p.č. aktivita
1. sv. omše pre žiakov, učiteľov a zamestnancov školy
2. adventné, vianočné, veľkonočné a iné príležitostné posedenia, akadémie a  besedy
3. účasť v predmetových olympiádach
4. návšteva divadelných predstavení v dopoludňajších i večerných hodinách
5. stužkové slávnosti, imatrikulácie študentov
6. spevácky zbor, krúžky, tvorivé dielne,
7. školský časopis „Quo vadis“, „Čordáčik“
8. návštevy detského domova, domovov dôchodcov, ústavu geriatrie v adventnom a vianočnom čase
9. školy v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, kurz ochrany života a zdravia, turistický kurz
10. každý žiak má možnosť pracovať v rámci triedy na projekte,
11. bohatá popoludňajšia športová činnosť,
12. zapojenie sa do matematických, biblických, športových, recitačných, literárnych súťaží,
13. dni otvorených dverí
14. pravidelné návštevy mestskej knižnice v rámci tried,
15. environmentálna výchova a dopravná výchova v spolupráci s CVČ a políciou,
16. protidrogová prevencia,
17. dôsledná separácia odpadu.
18. majáles, noc v škole
19. účasť v projektoch Erasmus+, podpora mobility študentov
20. Besedy o ochrane ľudských práv, účasť na olympiáde ľudských práv; beseda na tému Extrémizmus vo verejnom diskurze a politických hnutiach strednej Európy
21. deň Zeme, deň vody, deň zdravia,…

3        Učebné osnovy predmetov

 

Učebné osnovy všetkých predmetov sú totožné s učebnými osnovami zverejnenými a schválenými MŠVVaŠ SR pod číslom 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1. septembra 2015 začínajúc 1. ročníkom štúdia pre gymnáziá so štvorročným štúdiom. Učebné osnovy dostupné na webovom sídle: https://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-gymnazia/. V školskom roku 2016/2017 pokračujeme s novým ŠkVP v 1. a v 2. ročníku plne rešpektujúc učebné osnovy.

V predmetoch s posilnenou dotáciou hodín budeme uplatňovať okrem základných u/čebných osnov zverejnených na www.minedu.sk uplatňovať prvky prierezových tém, rozvíjať jazykové kompetencie, čitateľskú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť, finančnú gramotnosť (prostredníctvom pozvaných hostí zo sektoru bánk a podobne), rozvíjať a upevňovať učivo z tematických blokov. Budeme rozvíjať tvorivosť, empatiu, toleranciu voči menšinám a migrantom. V oblasti zvýšenia pozornosti a zabezpečenia výučby žiakov gymnázií  smerujúcej k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR budeme realizovať viaceré aktivity v priebehu školského roka, napr. návštevy vybraných miest, účasť na besedách a prednáškach (http://www.minedu.sk/data/att/10211.pdf).

Povinné predmety

 1. učebné osnovy predmetu slovenský jazyk a literatúra /posilnená dotácia o 2 hodiny v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu/
 2. učebné osnovy predmetu cudzie jazyky – anglický jazyk /posilnená dotácia o 2 hodiny v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu/
 3. učebné osnovy predmetu cudzie jazyky – nemecký jazyk
 4. učebné osnovy predmetu cudzie jazyky – ruský jazyk – v súlade s učebnými osnovami druhého cudzieho jazyka pre gymnázium
 5. učebné osnovy predmetu cudzie jazyky – francúzsky jazyk – v súlade s učebnými osnovami druhého cudzieho jazyka pre gymnázium
 6. učebné osnovy predmetu dejepis
 7. učebné osnovy predmetu občianska náuka /posilnená dotácia o 1 hodinu v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu/
 8. učebné osnovy predmetu geografia /posilnená dotácia o 1 hodinu v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu/
 9. učebné osnovy predmetu katolícke náboženstvo/posilnená dotácia o 6 hodín v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu v súlade so štatútom katolíckych škôl/. Učebné osnovy sú v prílohe.
 10. učebné osnovy predmetu biológia
 11. učebné osnovy predmetu fyzika /posilnená dotácia o 1 hodinu v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu/
 12. učebné osnovy predmetu chémia/posilnená dotácia o 1 hodinu v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu/
 13. učebné osnovy predmetu matematika
 14. učebné osnovy predmetu informatika /posilnená dotácia o 1 hodinu v našom učebnom pláne oproti rámcovému učebnému plánu/
 15. učebné osnovy predmetu umenie a kultúra
 16. učebné osnovy predmetu telesná a športová výchova

 

Povinne voliteľné predmety

 1. učebné osnovy predmetu seminár z cudzích jazykov – seminár z anglického jazyka / seminár z nemeckého jazyka
 2. učebné osnovy predmetu seminár z dejepisu
 3. učebné osnovy predmetu seminár z občianskej náuky
 4. učebné osnovy predmetu seminár z geografie
 5. učebné osnovy predmetu seminár z biológie
 6. učebné osnovy predmetu seminár z fyziky
 7. učebné osnovy predmetu seminár z chémie
 8. učebné osnovy predmetu seminár matematiky
 9. učebné osnovy predmetu seminár z informatiky
 10. učebné osnovy predmetu seminár z dejín umenia

 

Voliteľné predmety

 1. Programovanie
 2. Bádateľské aktivity v biológii a v chémii
 3. Aplikovaná ekonómia
 4. Dejiny umenia a výtvarné umenie
 5. Etika a etiketa
 6. Mediálna komunikácia

 

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU KATOLÍCKE NÁBOŽENSTVO

 

UČEBNÉ OSNOVY  VOLITEĽNÝCH PREDMETOV

 

NÁZOV PREDMETU: PROGRAMOVANIE

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

ŠTUDIJNÝ ODBOR A KÓD: 79 02 J GYMNÁZIUM

 

Id Téma/celok Počet hodín
1 Predstavenie, úvodné informácie inštalácia prostredia, úvodný dotazník 2
2 Úvod do Visual Studio, vytváranie nového projektu, stručná teória k programovaniu, dátové typy 2
3 Cykly a vetvenie 2
4 Polia – jedno a viac rozmerné 2
5 Operácie nad poliami 2
6 Zoznamy  a práca so zoznamom 2
7 Úvod do lambda výrazov, LINQ 2
8 Opakovanie a kvíz 2
9 Úvod do metód 2
10 Práca so vstupnými a výstupmi metód 2
11 Návrh členenia programu do metód 2
12 Viditeľnosť/spôsob prístupu a vlastnosti metód 2
13 Úvod do OOP 2
14 Spôsob návrhu tried a určenie jej základných vlastnosti 2
15 Práca so statickou a s dynamickou triedou 2
16 Osvojovanie princípov OOP 2
17 Viditeľnosť/spôsob prístupu a vlastnosti metód 2
18 Úvod do “interface”-ov a spôsobu využitia 2
19 Aplikovanie “interface”-ov  a úvod do dedenia 2
20 Aplikovanie princípu dedenia v programovaní 2
21 Opakovanie – metódy,  triedy , “interface”-ov, dedenia 2
22 Úvod do počítačových aplikácii 2
23 Navrhovanie obrazoviek počítačových obrazoviek aplikácii 2
24 Udalosti v počtových aplikáciach 2
25 Ošetrovanie výnimok 2
26 Práca so súborom v počtových aplikáciach 2
27 Definovanie a práca na vlastných projektoch 2
28 Práca na projektoch a konzultácia riešenia, prezentovanie projektov 2
29 Opakovanie – počítačove aplikácie, kvíz 2
30 Celkové opakovanie prebraných tém 2

 

NÁZOV PREDMETU: Aplikovaná ekonómia

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

ŠTUDIJNÝ ODBOR A KÓD: 79 02 J GYMNÁZIUM

 

Téma/tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Hodnotenie/poznámky
Úvod (2 h) Pravidlá pre činnosť JA Firmy. Orientovať sa v pravidlách fungovania  projektu.

Orientovať sa na web stránke projektu JASlovensko.

Pozitívne potvrdenie zvládnutia správneho používania web stránky , usmernenie v pravidlách.
Ekonómia v praxi   (4 h)  Zážitkové učenie – výroba hračky.  Definovať konkrétne náklady (materiál, prenájom miestnosti, mzdy,…) na výrobu hračky,

Určeiť predajnú ceny výrobku, marketingovo Prezentovať výrobok Predať výrobok,

Vypočítať daň z príjmu,

Vypočítať zisk.

Pochvala za činnosť.

Usmernenie pri nezrovnalostiach.

Pozitívne motivovanie k ďalšej činnosti.

 

Založenie združenia (8 h) Výber predmetu činnosti  JA Firmy– brainstorming; prieskum trhu.

Výber názvu JA Firmy – brainstorming.

Definovať kto tvorí trh JA Firmy. Orientovať sa prostredníctvom prieskumu trhu v potrebách trhu, určiť tzv. Dieru na trhu.

Vedieť tvorivo spájať význam plánovanej činnosti firmy s výstižným kreatívnym názvom firmy. Vedieť rozlišovať vhodné a nevhodné označenia v názve firmy.

Vybrať najvhodnejší názov pre študentskú JA Firmu.

Realizovať  vyplnenie a odoslanie žiadosti o založenie združenia JA Firmy konzultantovi.

Pochvala.

Usmernenie.

Povzbudenie, motivácia.

Pracovné pozície    (4 h) Prezident JA firmy

Viceprezidenti:

Výroby,

Marketingu,

Ľudských zdrojov,

Financií.

Pracovníci oddelení.

Poznať vlastnosti a úlohy manžéra.

Vedieť napísať žiadosť o zamestnanie, profesiný životopis, motivačný list.

Vedieť popísať obsah práce pracovnej pozície a kompetencie.

Zvoliť prezidenta firmy.

Menovať viceprezidentov zo strany prezidenta alebo voľbou.

Prijať pracovníkov oddelení.

Začať vykonávať funkcie vo firme.

 

Pochvala.

Usmernenie.

Povzbudenie, motivácia.

Akciová spoločnosť (4 h) Akcie – predaj Vedieť popísať činnosť a fungovanie akciovej spoločnosti.

Porozumieť významu pojmového aparátu pri a.s. (akcie, akcionári, valné zhromaždenie, dividendy, predstavenstvo, dozorná rada, imanie,..)

Začať simulovať činnosť akciovej spoločnosti   cez vzniknutú JA firmu.

Určiť zodpovednú osobu za predaj akcií a evidenciu akcionárov.

Uskutočniť predaj akcií akcionárom.

Pochvala.

Usmernenie.

Povzbudenie – motivácia.

Stratégia firmy (2 h) Vízia. Poslanie. Ciele. SMART analýza. Poznať význam slov vízia, poslanie, ciele vo firme.

Vedieť popísať víziu a poslanie vzniknutej JA firmy a zachytiť tieto konkrétne do písomnej podoby.

Popísať ciele JA firmy.

Vypracovať SMART analýzu JA firmy.

 

Pochvala.

Usmernenie.

Povzbudenie.

Motivácia.

Plánovanie a registrácia (10 h) Vypracovanie Podnikateľského plánu.

Plán výroby

Plán odmeňovania

Finančný plán

Marketingový plán

Registrácia firmy v simulovanom obchodnom registri.

Valné zhromaždenie

Vypracovať finančný plán (plán nákladov, výnosov, plán rozdelenia zisku….)

Vypracovať plán výroby(materiál, organizácia,…kalkulácia)

Vypracovať marketingový plán (reklama,…. Poster,…)

Vypracovať plán odmeňovania (manažmentu, zamestnancov… určiť podmienky odmeňovania,…)

Vypracovať Žiadosť o registráciu firmy v simulovanom obchodnom registri.

Pripraviť valné zhromaždenie akcionárov. (pozvať akcionárov, navrhnúť predstavenstvo, dozornú radu, určiť scrutátorov, pripraviť scénar, určiť moderátora,…)

 

Pochvala.

Usmernenie.

Povzbudenie.

Motivácia.

Výroba, Predaj, Evidencia (20 h) Oddelenie výroby

Oddelenie marketingu

Oddelenie ľudských zdrojov

Oddelenie financií

Pracovať v reálnom prostredí JA firmy; oboznamovať sa s procesmi a s reálnym fungovaním procesov ,

riešiť reálne sitácie vyplývajúce z podnikateľskej činnosti;

Pracovať v súlade s podnikateľským plánom JA firmy na jednotlivých oddeleniach;

vykonávať zodpovedne činnosť na pracovných pozíciách.

Viesť evidenciu účtovných dokladov (príjem, výdaj, náklady, výnosy,…..pôžička,…)

Vnímať zákazníka a jeho očakávania od firmy.

Uskutočňovať reálny predaj.

Poskytovať reálne služby.

Pochvala.

Usmernenie.

Povzbudenie.

Motivácia.

Ukončenie činnosti (6 h)  Ukončenie výroby a predaja.

Záverečná správa o činosti firmy.

Likvidačné Valné zhromaždenie.

Likvidácia JA firmy.

Ukončiť výrobné procesy a poskytovanie služieb.

Analyzovať príjmy, výdaje,

Zisťovať výsledok hospodárenia.

Pripraviť a realizovať záverečné Valné zhromaždenie akcionárov.

Uskutočniť likvidáciu firmy podľa platných pravidiel projektu JA Slovensko.

Pochvala.

Usmernenie.

Povzbudenie.

Motivácia.

 

NÁZOV PREDMETU: Bádateľské aktivity v biológii a chémii

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

ŠTUDIJNÝ ODBOR A KÓD: 79 02 J GYMNÁZIUM

 

Téma/tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard

Žiak vie/dokáže:

Hodnotenie/poznámky
Pozorovanie a pokus v biologickom  laboratóriu.

Biológia bunky (cytológia)

 

(9h.)

 

zásady bezpečnosti pri práci v biologickom laboratóriu

pozorovanie, pokus

protokol

hypotéza, predpoklad, kontrolný pokus

mikroskop,

mikroskopický preparát natívny, trvalý

preparačná súprava, laboratórne pomôcky, laboratórne sklo

Štruktúra bunky. Typy buniek.

Rozmnožovanie bunky a bunkový cyklus. Diferenciácia a špecializácia buniek. Príjem a výdaj látok bunkou.

Bunka prokaryotická, eukaryotická – rastlinná, živočíšna, húb

bunkové povrchy, cytoplazma

štruktúry membránové, vláknité, neživé súčasti bunky

Dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci v laboratóriu,

používať správne postupy a techniky pri mikroskopovaní a ostatných praktických činnostiach,

plánovať biologický pokus, pozorovanie,

formulovať hypotézy,

navrhnúť pokus s cieľom potvrdiť hypotézu,

realizovať pozorovanie, pokus,

zaznamenať a vyhodnotiť získané údaje (napr. formou tabuliek, grafu),

zakresliť, schematicky znázorniť a popísať pozorované biologické objekty,

porovnať pozorované biologické materiály, objekty a javy,

vyvodiť závery z praktickej aktivity,

vypracovať protokol o praktickej aktivite,

prezentovať výsledky práce ústnou a písomnou formou.

zhotoviť natívny preparát bunky,

pozorovať vnútorné štruktúry bunky pod mikroskopom,

vytvoriť záznam z pozorovania bunky,

Poznať stavbu a funkcie základných bunkových štruktúr.

Odlíšiť membránové a fibrilárne štruktúry, vysvetliť rozdiel v ich stavbe a funkciách.

Odlíšiť mikroskopickú štruktúru od submikroskopickej.

Vysvetliť rozdiel medzi prokaryotickou a eukaryotickou, rastlinnou a živočíšnou bunkou.

Vysvetliť mechanizmy príjmu a výdaja látok bunkou.

Vysvetliť rozdiel v priebehu osmotických javov v rastlinnej a živočíšnej bunke.

Mikroskop, natívne a trvalé preparáty,
Biológia rastlín (morfológia, organológia a fyziológia rastlín)

Huby a lišajníky (mykológia)

 

(8h.)

 

morfologické znaky

huby vreckaté, bazídiové

rastliny nižšie, vyššie

rastliny výtrusné, semenné

rastliny dvojklíčnolistové, jednoklíčnolistové

fytoterapia

biosuroviny, biotechnológie, biopalivá

geneticky modifikované organizmy

Rastlinné pletivá. Rozdelenie pletív. Stavba a funkcia jednotlivých pletív. Rastlinné orgány. Rozdelenie orgánov. Stavba a funkcie jednotlivých orgánov.

Všeobecná charakteristika, spôsob výživy, symbióza, základné triedy oddelenia vlastných húb a ich typickí predstavitelia, význam.

Porovnať základné morfologické znaky jednotlivých skupín rastlín a húb,

identifikovať rastliny a huby vo vybranom biotope pomocou kľúča na určovanie rastlín a húb, posúdiť ekologický, farmakologický a hospodársky význam rastlín, húb a lišajníkov,

diskutovať o vplyve geneticky modifikovaných rastlín a húb na človeka a na kvalitu potravy,

Rozlíšiť delivé pletivá od trvácich, poznať ich rozdelenie, funkciu a význam v rastline.

Poznať špecifické znaky plesní a význam najdôležitejších zástupcov.

Vedieť odlíšiť znaky vreckatých a bazídiových húb.

Poznať špecifické znaky lišajníkov, vysvetliť princíp lichenizmu a jeho význam. Poznať význam lišajníkov ako bioindikátorov čistoty ovzdušia a priekopníkov života.

Mikroskop, natívne a trvalé preparáty, Vernier,
Biológia človeka (antropológia)

 

(8h.)

 

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a funkcie. Tkanivá a orgány. Oporná a pohybová sústava. Tráviaca sústava a výživa. Dýchacia sústava. Telové tekutiny. Srdce a sústava krvného obehu. Vylučovacia a kožná sústava. Riadiace a regulačné sústavy – hormonálna, nervová.

Zmyslové orgány. Obranné mechanizmy, imunitný systém.

Človek a zdravý životný štýl.

Zaujať stanovisko k rôznym formám alternatívnej výživy,

navrhnúť týždenný stravovací plán s prihliadnutím na individuálne potreby jedinca,

overiť súvislosť vitálnej kapacity pľúc so svalovým výkonom,

overiť súvislosť pracovného cyklu srdca so svalovým výkonom,

hodnotiť limitujúce kritériá pre darovanie krvi,

diskutovať o význame vedeckých objavov pre diagnostiku, prevenciu a liečbu ochorení,

Overiť funkcie zmyslových orgánov

Vernier,
Genetika (genetika)

 

(8h.)

 

Mendelove zákony

dominancia úplná, neúplná, recesivita, kodominancia

zygota, homozygot, heterozygot

uniformita, reciprocita, štiepny pomer

dedičnosť viazaná na pohlavné chromozómy

mutácie génové, chromozómové, genómové, mutagény, antimutagény

génové manipulácie, génové inžinierstvo, geneticky modifikované organizmy

populačný výskum

dedične podmienené ochorenia

Aplikovať pravidlá autozómovej dedičnosti a dedičnosti viazanej na pohlavné chromozómy na konkrétnych príkladoch,

navrhnúť a realizovať projekt na tému génové manipulácie – ich význam a riziká,

prezentovať a obhajovať projekt,

preskúmať dedičnosť konkrétneho znaku v konkrétnej rodine,

zostaviť rodostrom rodiny podľa konkrétneho sledovaného znaku,

analyzovať rizikové faktory geneticky podmienených ochorení človeka,

kriticky posúdiť základné objavy v oblasti genetiky,

diskutovať o význame genetického poradenstva,

diskutovať o etických aspektoch génových manipulácií.

Riešenie príkladov,

Projekt Genetika na kolesách

Pozorovanie a pokus v chémii

Všeobecná chémia.

(11h.)

bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu

základné laboratórne pomôcky a práca s nimi: skúmavka, kadička, destilačná banka, odmerná banka, Petriho miska, filtračný lievik, hodinové sklíčko, striekačka, oddeľovací lievik, odmerný valec, pipeta, chladič, stojan, držiak, svorka, filtračný kruh, chemické kliešte, laboratórna lyžička, teplomer, filtračný papier, trojnožka, kovová sieťka (s keramickou vložkou), kahan, byreta, kryštalizačná miska

homogénna a heterogénna zmes, emulzia, suspenzia, pena, aerosól

otvorená a uzavretá sústava

roztok, rozpúšťadlo, rozpustená látka

Redoxné a zrážacie reakcie

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií

 

Použiť správnu techniku pri práci s laboratórnymi váhami, odmerným valcom a pipetou.

navrhnúť a uskutočniť vhodný spôsob oddelenia zložiek zmesi: destilácia, filtrácia, usadzovanie, kryštalizácia, odparovanie,

pripraviť roztok daného zloženia,

pozorovať chemické látky, chemické reakcie, deje a javy, zaznamenávať priebeh a výsledky pozorovaní, spracovať ich vo forme tabuliek, grafov a schém,

Formulovať predpoklady a hypotézy a navrhnúť vhodný experiment na ich overenie,

preukázať základné laboratórne zručnosti pri realizácii chemického experimentu,

naplánovať si pracovnú činnosť pri realizácii experimentov,

vyhodnotiť výsledky experimentu, formulovať závery, v ktorých žiak hodnotí svoju hypotézu na základe získaných dát a diskutovať o výsledkoch experimentu,

napísať laboratórny protokol,

dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu,

zapájať sa do kolektívnej spolupráce pri vytváraní celkovej koncepcie experimentu a do jeho priebehu,

vyhľadať v dostupnej chemickej literatúre (napr. Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky pre stredné školy), prípadne v elektronických zdrojoch informácie, údaje, grafy, tabuľky potrebné na riešenie problému,

porozumieť odbornému textu, súvislou formou stručne zhrnúť jeho obsah a reagovať na otázky týkajúce sa textu,

pracovať s modelmi látok,

používať dostupný softvér na modelovanie štruktúr molekúl a pod. (odporúčaná kompetencia),

vyjadriť vlastný názor na aktuálne problémy súvisiace s chémiou (znečisťovanie a ochrana životného prostredia, získavanie energie a pod.).

Prakticky demonštrovať vplyv faktorov (koncentrácia reaktantov, teplota, katalyzátor, inhibítor, veľkosť povrchu tuhých látok) na rýchlosť chemickej reakcie.

Prakticky demonštrovať využitie redoxných reakcií.

Spracovať záznam z experimentu o využití zrážacích reakcií.

Vernier,

Tabuľky a grafy

Elektronické zdroje informácií,

Práca s chemickým softvérom, aplikáciami v tablete

Anorganická chémia (10h.) Prvky s, p, d,

Koordinačné zlúčeniny

 

Navrhnúť spôsob a prakticky uskutočniť odstránenie vodného kameňa (opísať priebeh a zapísať chemickú rovnicu).

Navrhnúť a uskutočniť prípravu zlúčenín Fe a pozorovať ich vlastnosti.

overiť vplyv faktorov na rýchlosť priebehu chemickej reakcie experimentom podľa vlastného návrhu,

vysvetliť podstatu vplyvu pridania reaktantu alebo odobrania produktu, zmeny teploty a tlaku na rovnovážny stav sústavy, použiť indikátory pH na určenie kyslosti alebo zásaditosti roztoku,

naplánovať, zrealizovať a

spracovať záznam o uskutočnených plameňových skúškach iónov Li, Na, K, Ca, Sr, Cu; reakciách alkalického kovu s vodou, kovu s kyselinou; dôkazoch zásaditých vlastností NaHCO3 a kyselinotvorných vlastnostiach CO2; príprave a dôkazoch H2, CO2, O2,

porovnať reaktivitu kovov Cu, Ag, Au z hľadiska správania sa kovov na vzduchu a z hľadiska reakcie s HNO3 a lúčavkou kráľovskou.

Vernier,

Práca s chemickým softvérom, aplikáciami v tablete

Chémia prírodných látok

(12h.)

 

Lipidy

Sacharidy

Bielkoviny

Vitamíny

Nukleové kyseliny

Enzýmy

Spracovať záznam o uskutočnenom pokuse overujúcom vlastnosti a využitie lipidov,

spracovať záznam o uskutočnenom pokuse dokazujúcom redukčné vlastnosti sacharidov a dôkaze škrobu v potravinách,

Navrhnúť a uskutočniť dôkaz škrobu jódom.

prakticky overiť vplyv denaturačných činidiel a zmeny fyzikálnych podmienok na proteíny,

Odôvodniť, prečo sú teploty nad 40°C nebezpečné pre život človeka a prečo sa varom nestráca výživná hodnota bielkovín.

Prakticky zistiť teplotu koagulácie vajcového bielka.

Dokázať prítomnosti peptidovej väzby v bielkovinách v predložených vzorkách biuretovou reakciou.

Pveriť pokusom katalytický účinok enzýmu,

dať do vzťahov zloženie, štruktúru, vlastnosti, výskyt, funkcie a význam DNA a RNA, aplikovať princíp komplementarity na príklade DNA.

Navrhnúť a uskutočniť stanovenie vitamínu C v biologickej vzorke.

Vernier

 

NÁZOV PREDMETU: Dejiny umenia a výtvarné umenie

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

ŠTUDIJNÝ ODBOR A KÓD: 79 02 J GYMNÁZIUM

 

Téma/tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Hodnotenie/poznámky
Úvod do dejín umenia (2h.) Historický aspekt na vývoj umenia.

Periodizácia dejín umenia.

 

Opísať vývoj dejín z historického hľadiska.

Vymenovať presnú periodizáciu dejín umenia a priradiť roky/storočia.

 
Úvod do kresby (2h.) Základy kresby.

Čiara, bod, línia.

Zdokonaliť pevnosť ruky a kresby jednoduchými bodmi, líniami a čiarami.  
Pravek – umenie beztriednej spoločnosti (2h.) Mladší paleolit.

Neolit a eneolit.

Brondzová a železná doba.

Opísať obdobie mladšieho paleolitu, neolitu, eneolitu, dobu brondzovú a železnú.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

Prezentácie seminárnych prác.
Kresba jednoduchých geometrických tvarov (2h.) Kresba uhlíkom kocky, gule, kvádra, ihlanu samostatne.

Perspektíva.

Načrtnúť jednoduché geometrické objekty.

Znázorniť na náčrtoch perspektívu.

Prezentácie seminárnych prác.
Starovek – umenie otrokárskej spoločnosti. (8h.)

 

Egypt Stará ríša.

Stredná ríša.

Nová ríša.

Mezopotámia Sumersko-akkadské umenie.

Babylonsko–asýrske obdobie.
Chetitské umenie.
Perzské umenie.

Sýrske umenie.

Egejská kultúra Minojské obdobie.

Mykénske obdobie.

Staroveké Grécko Geometrický štýl.

Archaické obdobie.

Klasické obdobie.

Helenistické obdobie.

Staroveký Rím – Etruské obdobie.

Rímska ríša počas republiky.

Cisárske obdobie.

Obdobie kresťanskej antiky.

Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

 

Prezentácie seminárnych prác.
Kresba jednoduchého zátišia z geometrických tvarov (4h.) Kresba uhlíkom jednoduchého zátišia tvoreného kockou, guľou, kvádrom a ihlanom. Kombinovať jednoduché geometrické objekty.

Zdokonaliť zátišie z týchto objektov.

Vyjadriť v kresbe perspektívu a hĺbku objektov.

Prezentácie seminárnych prác.
Stredovek – umenie feudálnej spoločnosti (4h.) Umenie ranného kresťanstva.

Byzantské umenie.

Románske umenie.

Gotické umenie.

Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

Prezentácie seminárnych prác.

 

Kresba jednoduchého objektu. (4h.) Kresba stoličky uhlíkom. Vytvoriť kresbu stoličky.

Vyjadriť v kresbe perspektívu a hĺbku objektu.

Prezentácie seminárnych prác.
Novovek (4h.) Neskorá gotika.

Renesancia a manierizmus.

Barok.

Rokoko.

Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

Prezentácie seminárnych prác.

Dokumentárny film.

Maľba jednoduchého zátišia (2h.) Princíp maľby zátišia.

Maľba jednoduchého zátišia z objektov dennej potreby temperou.

Použiť v maľbe osvojené poznatky z postupu maľby zátišia.

 

Prezentácie seminárnych prác.
Moderné umenie.

Umenie 19. stor. a prelomu 19. a 20. stor. (4h.)

Klasicizmus.

Empír.

Preromantizmus.

Romantizmus.

Realizmus.

Impresionizmus. Postimpresionizmus. Novoromantizmus. Symbolizmus.

Secesia.

Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

Prezentácie seminárnych prác.

Dokumentárny film.

Životopisný film.

Maľba zložitejšieho zátišia (4h.) Maľba zložitejšieho zátišia z objektov dennej potreby temperou. Použiť v maľbe osvojené poznatky z postupu maľby zátišia.

Vyjadriť v maľbe plasticitu objektov.

Zdokonaliť maľbu zátišia.

Prezentácie seminárnych prác.
Moderné umenie

Umenie 20. stor. (10h.)

Fauvizmus.

Kubizmus.

Expresionizmus, Futurizmus.

Orfizmus.

Purizmus.

Konštruktivizmus. Funkcionalizmus.

Dadaizmus.

Suprematizmus. Surrealizmu.

Umenie Bauhaus.

Rayonizmus.

Syntetizmus.

Skupina de Stijl.

Parížska škola. Novoklasicizmus.

Nová vecnosť.

Socialistický realizmus.

Op art.

Pop art.

Kinetické umenie.

Land art.

Nová figurácia. Konceptualizmus.

Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

 

Prezentácie seminárnych prác.

Dokumentárny film.

Životopisný film.

Kresba figúry (4h.) Kresba figúry.

Princíp kresby figúry.

Použiť v kresbe osvojené poznatky z postupu kresby figúry.

Načrtnúť kresbu figúry.

Vyjadriť dynamiku v kresbe.

Zdokonaliť kresbu figúry.

Prezentácie seminárnych prác.
Umenie čiernej Afriky (2h.) Rozdelenie podľa regiónov. Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

Prezentácie seminárnych prác.
Kresba portrétu (4h.) Kresba portrétu – busty uhlíkom.

Princíp kresby portrétu – busty.

Použiť v kresbe osvojené poznatky z postupu kresby portrétu – busty.

Načrtnúť kresbu portrétu – busty.

Zdokonaliť kresbu portrétu – busty.

Prezentácie seminárnych prác.
Umenie Ázie (2h.) Islamské umenie.

Indické umenie.

Čínske umenie.

Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

Prezentácie seminárnych prác.

Dokumentárny film.

Umenie strednej a južnej Ameriky (2h.) Mayská kultúra.

Aztécka kultúra.

Kultúra Inkov.

Opísať jednotlivé obdobia vo výtvarnom umení.

Predpokladať okolnosti vzniku umeleckého smeru.

Rozoznať a vedieť zaradiť dané výtvarné ukážky k obdobiam.

Porovnať jednotlivé obdobia medzi sebou.

Stručne vyjadriť svoj názor na preberanú problematiku.

Prezentácie seminárnych prác.

Dokumentárny film.

       

 

 

NÁZOV PREDMETU: Etika a etiketa

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

ŠTUDIJNÝ ODBOR A KÓD: 79 02 J GYMNÁZIUM

téma výkonový štandard obsahový štandard
Komunikácia Uplatniť zásady komunikácie v každodenných situáciách.
Využívať komunikačné zručnosti pri riešení záťažových situácií. Vyjadriť pozitívne a negatívne city v rôznych situáciách bez konfliktu.
Prejaviť empatiu voči spolužiakom.
Zdôvodniť zásady asertívneho správania. Zhodnotiť prosociálne prejavy v triede.
Verbálna a neverbálna komunikácia v bežných a záťažových situáciách.
Komunikačné zručnosti. Komunikácia citov.
Asertivita. Empatia. Prosociálnosť.
Zážitkové učenie. Skúsenosť v praxi.
 
 
 
 
  Posúdiť svoje silné a slabé stránky.
Pozitívne hodnotiť seba a druhých ľudí
Akceptovať ľudí, ktorí majú iné názory a postoje. Rešpektovať práva iných ľudí. Prejaviť empatiu k starým, chorým, handicapovaným ľuďom.
Silné a slabé stránky ľudskej osobnosti.
Hodnota ľudskej osoby.
Pozitívne hodnotenie druhých v bežných a záťažových situáciách.
Rešpekt a úcta k človeku.
Zážitkové učenie.
 
 
 
 
 
Dôstojnosť ľudskej osoby Prejaviť pozornosť a empatiu k opačnému pohlaviu.
Zhodnotiť význam vernosti a sebaovládania pre manželský život.
Vysvetliť príčiny a riziká predčasného sexuálneho života.
Zhodnotiť vplyv médií a kultúry na vnímanie vlastnej sexuality.
Sexualita človeka.
Hodnota ľudského života.
Intimita vzťahov.
Zdržanlivosť a vernosť.
Dôsledky predčasného sexuálneho života.
Vplyv médií a kultúry. Promiskuita.
Etika sexuálneho života
 
 
 
 
  Prejaviť záujem o členov rodiny.
Vyjadriť pozitívne hodnotenie, empatiu a tvorivosť v rodinnom
Prostredí. Akceptovať pravidlá vzájomného spolužitia v rodine.
Zhodnotiť svoje práva a povinnosti v rodine. Zdôvodniť význam rodinných vzťahov pre človeka.
Rodina.
Rodinné pravidlá, tradície a zvyky.
Očakávania rodičov.
Fungujúca rodina.
Vzťahy v rodine.
 
 
 
 
 
 
  Uviesť príklady mravných hodnôt.
Rozlíšiť mravné a právne normy.
Vysvetliť význam svedomia.
Zdôvodniť význam rešpektovania cti a dobrého mena.
Uviesť príklady pozitívnych vzorov v súčasnom živote.
Pomenovať vlastné ambície.
Zhodnotiť potrebu vzdelania a vzdelávania v živote človeka.
Diskutovať o aktuálnych etických problémoch v spoločnosti.
Hodnoty a mravné normy.
Právne normy a morálne normy.
Svedomie.
Česť, pravda, poznanie a kultúra ako etická hodnota.
Prosociálne vzory.
Moje ciele v živote.
Potreba celoživotného vzdelávania.
 
 
 
 
 
 
 
  Posúdiť význam práce a pracovitosti pre sebarealizáciu človeka.
Diskutovať o ekonomických hodnotách. Rešpektovať pravidlá „fair play“. Hodnotiť prejavy a dôsledky sociálnej nerovnosti. Zhodnotiť význam solidarity.Akceptovať pravidlá fair trade. Uviesť klady a zápory globalizácie. Analyzovať vybrané globálne problémy.
Profesijná etika.
Súťaživosť a spolupráca.
Pravidlá fair-play.
Etický kódex zamestnanca.
Ekonomické cnosti.
Princípy sociálnej náuky.
Pravidlá fair – trade.
Globalizácia. Globálne problémy.
Zážitkové učenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Identifikovať znaky zdravého životného štýlu.
Uznať potrebu ochrany zdravia.
Zhodnotiť vlastné prejavy starostlivosti o zdravie.
Zdravie ako hodnota.
Závislosti. Dôsledky nesprávnej výživy a nevhodnej životosprávy.
 
 

 

 

NÁZOV PREDMETU: Kurz prvej pomoci

ČASOVÁ DOTÁCIA: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

ŠTUDIJNÝ ODBOR A KÓD: 79 02 J GYMNÁZIUM

 

Téma/tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard

Žiak vie/dokáže:

Hodnotenie/poznámky
Obnovenie životne dôležitých funkcií.

Činnosť srdca a pľúc.

Priechodnosť dýchacích ciest.
Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR).

 

(10 hod)

 

Krv, krvný obeh, srdce, cievy, pulz,bezvedomie,

spontánne dýchanie, stabilizovaná poloha, Heimlichov manéver.

Kontrola krv. obehu.

Postupnosť krokov pri

kontrole životných funkcií (vedomie, dýchanie, pulz), umelé dýchanie a nepriama masáž srdca.

KPR, praktický nácvik na modeli.

Zvláštnosti u detí:

postup u detí do 1 roka, 1 – 8 rokov, odlišnosti postupu od dospelých.

Choroby dýchacej sústavy a srdca.

 

Dodržiavať zásady bezpečnosti, neohroziť vlastné zdravie. Vedieť určiť priority pri poskytovaní 1.pomoci.

Charakterizovať bezvedomie, hodnotiť poruchy vedomia,

posúdiť kvalitu dýchania a srdcovej činnosti,

osvojiť výkony na udržanie priechodnosti horných dýchacích ciest.

Demonštrovať na figuríne efektívnu KPR.

Demonštrovať Heimlichov manéver.

Modelové situácie
Krvácanie

 

(8 hod)

 

Druhy krvácania, vonkajšie a vnútorné krvácanie.

Zastavenie krvácania

tlakové body, tlakový obväz

.

Vedieť opísať jednotlivé druhy krvácania.

Rozoznať vonkajšie, vnútorné krvácanie a krvácanie z prirodzených telových otvorov.

Demonštrovať aplikáciu tlakových bodov a prikladanie tlakového obväzu.

Zorganizovať a poskytnúť prvú pomoc pri jednotlivých druhoch krvácania.

Modelové situácie
Bezvedomie

 

(7 hod)

Vyšetrovanie postihnutého v bezvedomí.

Posúdenie stavu vedomia

Bočná stabilizovaná poloha.

postup pri polohovaní.

 

  Modelové situácie
Šok

 

(7hod)

 

Druhy šoku. Fázy šoku a prvá pomoc pri nich. Protišokové opatrenia.

Protišoková poloha.

Definovať šok a jeho fázy, rozpoznať subjektívne a objektívne príznaky rozvinutého šoku, zvládnuť protišokové opatrenia. Zorganizovať a poskytnúť prvú pomoc pri šoku. Modelové situácie
Rany

Cudzie telesá.

 

(8 hod)

 

 

 

Všeobecné zásady ošetrenia rán. Poranenia kostí a kĺbov- zlomeniny,

vykĺbenie a vytknutie. Poskytnutie základnej prvej pomoci.

Poranenia hrudníka, brucha, chrbtice, hlavy.

Triesky, háčiky,

spôsoby vytiahnutia.

Cudzie teleso v oku,

ošetrenie, poučenie postihnutého.

Cudzie teleso v nose a uchu.

Postup prvej pomoci.

Bodnutie hmyzom

postup PP pri bodnutí do kože a slizníc.

Charakterizovať jednotlivé druhy rán.

Popísať príčiny a následky vzniku rán.

Demonštrovať prvú pomoc pri ošetrení jednotlivých

druhoch zlomenín,

pri tlakových poraneniach,

pri poraneniach chrbtice a hlavy(otras mozgu, zlomenina lebky).

Snímanie prilby

praktický nácvik s dvomi záchranármi.

 

Modelové situácie
Popáleniny a poleptaniny.

Tepelné poranenia.

 

(5 hod)

 

Popálenie a poleptanie Druhy a stupne popálenín. Poleptania. Poskytnutie prvej pomoci pri popálení a poleptaní. Definovať popáleninu a poleptaninu.

Určiť rozsah a stupeň popálenia a poleptania.

Popísať príznaky popálenia a poleptania. Horenie odevu,
hasenie odevu, odstraňovanie odevu, prsteňov a pod.

Zvládnuť prvú pomoc pri popálení a poleptaní.

Osvojiť si preventívne opatrenia v súvislosti s tepelnými poraneniami.

Modelové situácie
Vybrané naliehavé stavy.

 

(8 hod)

 

 

 

Cievna mozgová príhoda, srdcový infarkt, kŕče, náhle stavy pri cukrovke, vážne psychické stavy, akútne stavy u tehotných, epilepsia, hypoglykémia, hyperglykémia,

zmätenosť, gravidita.

Definovať príčiny, príznaky mdloby, poskytnutie prvej pomoci.

Poznať príčiny jednotlivých druhov kŕčov spojených s bezvedomím a vedomím.

Demonštrovať poskytnutie prvej pomoci pri náhlej cievnej mozgovej príhode a srdcovom infarkte.

Rozoznať príznaky hyper a hypoglykémie, vedieť poskytnúť prvú pomoc

Zhodnotiť príznaky predčasného a náhleho pôrodu, vedieť poskytnúť prvú pomoc pri náhlom

a predčasnom pôrode.

Modelové situácie
Prvá pomoc pri výnimočných situáciách.

Polohovanie a preprava ranených.

 

(8 hod)

 

 

Organizácia, techniky prvej pomoci pri hromadnom postihnutí, katastrofách

a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia.

Polohy – základné polohy: posediačky, poležiačky.

Transport,

zásady prenosu postihnutých, prevoz v dopr. prostriedkoch.

Dvíhanie postihnutých.

 

Poznať jednotlivé druhy zbraní hromadného ničenia.

Zvládnuť prvú pomoc pri jednotlivých druhoch poranení vzniknutých pri hromadných

nešťastiach a katastrofách.

Modelové situácie

 

Záver

Školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu.  Je jedným zo základných pedagogických dokumentov školy. Každá škola v ňom ponúka svoje know-how, ktoré kreuje jej jedinečnosť. Školský vzdelávací program reflektuje všetky dodatky z MŠVVaŠ SR (dodatok 1, dodatok 2, dodatok 3)

Naša škola má ambíciu byť konkurencie schopnou pod silným tlakom ostatných škôl cez špecifiká uvedené v tomto dokumente.

Konštruktívne pripomienky, vecné návrhy a adresnú kritiku radi privítame.

Zoznam použitej literatúry

 

 • [1] BAJTOŠ, Ján..: Kapitoly zo všeobecnej didaktiky. EQUILIBRIA, 2007. 274 s. ISBN 978-80-89284-08-5
 • [2] KATUŠČÁK, Dušan: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra: Enigma, 2004. 162 s. il. ISBN 80-89132-10-3
 • [3] MÁZOROVÁ, H. et al. 2010. Využitie informačných a komunikačných technológií v predmete Geografia pre stredné školy. Košice : Elfa, 2010. 287 s. ISBN 978-80-8086-147-6
 • [4] OBST, O.: 2011. [online]. Hospitace v práci ředitele školy, 2012. [cit. 2012-07-09]. Dostupné na internete: http://www.scv.upol.cz/cms_dokumenty/Hospitace.doc
 • [5] PETLÁK, E. 2000. Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava : Iris, 2000. ISBN 80-89018-05-X
 • [6] PRŮCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. 2009. Pedagogický slovník. 6. aktualizované a rozšírené vydanie. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-647-6
 • [7] Štátna školská inšpekcia. 2011. Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2010/2011. Bratislava, 2011.
 • [8] Štátny pedagogický ústav: [online]. Bratislava : Štátny vzdelávací program, 2012. [cit 2012-29-08]. Dostupné na internete: <http://www.statpedu.sk/>.
 • [9] Štátny pedagogický ústav: [online]. Bratislava : Učebné osnovy predmetov, 2012. [cit 2012-27-08]. Dostupné na internete: <http://www.statpedu.sk/>.
 • TIMKOVÁ, M. 2012. E-Learning – progresívny doplnok výučby cudzích jazykov, Zborník Katedra anglistiky, [cit 2012-05-19]. Dostupné na internete:  <http://www2.fhv.umb.sk:/ >.
 • TURČANI, M. 2005. E-Learning – nová forma práce metodikov. [online] [cit. 2012-07-11]. Dostupné na internete: .                                                                                      < http://mcmb.mcmb.sk/ESF/elearning.htm>