Maturita

Všetko o tzv. administratívnej maturite je v hlavnej časti stránky v článkoch.

 


Organizácia maturitnej skúšky sa riadi platnou legislatívou:

 • Zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon)
 • Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov

Maturitnou skúškou sa ukončuje štúdium v študijnom odbore 79 02 J gymnázium.

Ponúkame výňatok z organizácie maturitnej skúšky na gymnáziu.

Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziu:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupín prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (je to každý predmet, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia aspoň šesť)
 • ďalší voliteľný predmet

Dobrovoľná maturitná skúška

Žiak môže konať dobrovoľnú maturitnú skúšku aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý žiak študuje. Vykonaním dobrovoľnej skúšky sa rozumie aj absolvovanie len externej časti alebo aj len internej časti.

V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať maturitnú skúšku najviac z dvoch predmetov. Ak žiak neuspel na maturitnej skúške z dobrovoľného predmetu, táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie maturitnej skúšky a na vysvedčení o maturitnej skúške sa neuvádza. Žiak úspešne vykoná externú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu, ak je jeho úspešnosť vyššia ako 33 %.

Skladba a priebeh maturitnej skúšky

Maturitná skúška sa skladá z externej časti (EČ), písomnej formy internej časti (PF IČ) a ústnej formy internej časti (UF IČ). EČ tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní (NUCEM). EČ sa vykonáva v rovnakom čase na celom území SR. Regulérny priebeh pri administrácii EČ zabezpečuje pedagóg (predseda školskej maturitnej komisie, predseda predmetovej maturitnej komisie), ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa EČ koná a je delegovaný na túto školu dekrétom.

Externú časť majú len tieto predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk a matematika. Písomnú formu internej časti (PF IČ) majú predmety slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk. UF IČ majú všetky predmety maturitnej skúšky.

Časový harmonogram EČ a PF IČ sa riadi záväznými termínmi v marci príslušného kalendárneho roka. Náhradný termín EČ a PF IČ sa koná spravidla v apríli daného kalendárneho roka. UF IČ sa na našom gymnáziu koná spravidla v posledný májový týždeň.

Trvanie testov EČ a PF IČ MS

predmet PF IČ
slovenský jazyk a literatúra 100 min. 150 min.
cudzí jazyk – úroveň B2 120 min. 60 min.
matematika 150 min.

Žiaci, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, majú samozrejme upravené podmienky podľa správ a odporúčaní špeciálnych pedagógov a psychológov.

Organizáciu a priebeh MS v škole zabezpečujú

 • predseda školskej maturitnej komisie
 • predsedovia predmetových maturitných komisií
 • riaditeľ školy
 • školský koordinátor
 • administrátori a pomocný dozor
 • hodnotitelia testov

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Ústnu formu internej časti MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schálených maturitných zadaní (zadania majú byť schválené a podpísané predsedom predmetovej maturitnej komisie do 30. apríla). Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov. Sú k dispozícii aj na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk. Každé zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy. Maturitné zadania sa nezverejňujú. Každé zadanie sa môže v danom dni použiť iba raz.

Niekoľko užitočných informácií

 • žiak môže konať UF IČ bez ohľadu na výsledok EČ a PF IČ
 • UF IČ MS prebieha pred trojčlennou komisiou, ktorú tvorí predseda predmetovej maturitnej komisie a dvaja skúšajúci
 • žiak môže v jeden deň vykonať UF IČ najviac z troch predmetov

Hodnotenie UF IČ

Predmetová maturitná komisia hodnotí každú úlohu maturitného zadania samostatne. Každá úloha maturitného zadania má istú váhu vzhľadom na celkové hodnotenie. Celkovým hodnotením UF IČ z daného predmetu je známka, ktorá vznikne ako vážený priemer známok jednotlivých úloh zadania. Každý predmet má svoj osobitný vzorec na výpočet váženého priemeru známok.

Na vysvedčení o maturitnej skúške má žiak uvedené

 • predmet a úroveň
 • úspešnosť EČ v %
 • percentil (tzn. informáciu, koľko žiakov bolo “horších” ako daný žiak v danom predmete)
 • úspešnosť PF IČ v %
 • známku z UF IČ.

Žiaci si často kladú otázku: “Kedy zmaturujem?”

Ak ide o predmet, ktorý má EČ a PF IČ:

 1. žiak zmaturuje: ak jeho hodnotenie z UF IČ nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý  a v EČ dosiahol úspešnosť viac ako 33 % alebo v PF IČ dosiahol úspešnosť viac ako 25 %.
 2. žiak zmaturuje: ak jeho hodnotenie z UF IČ nie je horšie ako stupeň prospechu 4 – dostatočný  a v EČ dosiahol úspešnosť viac ako 33 % a súčasne v PF IČ dosiahol úspešnosť viac ako 25 %.

Ak ide o predmet, ktorý nemá EČ a PF IČ:

 1. žiak zmaturuje, ak jeho hodnotenie z každého predmetu na UF IČ nie je horšie ako stupeň prospechu 4 – dostatočný.

Opravná maturitná skúška

Ak žiak nezmaturoval z predmetu, pretože bol na UF IČ hodnotený známkou 5 – nedostatočný, môže vykonať z UF IČ opravnú skúšku. Opravná skúška z UF IČ sa koná najskôr v septembri alebo vo februári nasledujúceho školského roka.

Opravná skúška z EČ alebo z PF IČ sa koná v septembri alebo v riadnom skúšobnom období (termíne) nasledujúceho školského roka.

Žiakovi gymnázia, ktorý neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov alebo neúspešne vykonal MS na niektorej opravnej skúške, môže maturitná komisia povoliť opakovať celú MS iba raz v riadnom skúšobnom období, na jeho žiadosť a to najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka strednej školy.

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR v znení neskorších predpisov môžu mať žiaci so zdravotným znevýhodnením upravené podmienky na vykonanie maturitnej skúšky. Uplatňujeme takt a odporúčania pri práci s takými žiakmi.