Výchovné a kariérne poradenstvo

Výchovnou poradkyňou na našom gymnáziu je RNDr. Mária Vavrová. Kancelária výchovného poradcu je v vedľa informatickej učebne R. Descartes. Výchovnú poradkyňu môžete kontaktovať osobne počas konzultačných hodín /streda 14.30 – 15.30 h./, alebo osobne po vzájomnej dohode, emailom na mariavavrova@gkmke.sk alebo na telefónnom čísle +421 911 872 801 (sekretariát školy).

Výchovný poradca na strednej škole

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie mládeže, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí a mládeže

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, žiakom s postihnutím, nadaným a talentovaným žiakom

c) zabezpečuje komplexný poradenský servis – metodickú činnosť pre pedagogických pracovníkov školy, informačnú a poradenskú činnosť pre pedagogických pracovníkov, rodičov a žiakov, diagnostickú činnosť pre žiakov (v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami)

d) poskytuje pomoc pri riešení otázok osobnostného, sociálneho a vzdelávacieho vývinu pedagógom a rodičom detí s vývinovými poruchami učenia, pedagógom a rodičom detí s poruchami správania, pri voľbe štúdia a povolania a pri zabezpečovaní integrácie detí so špeciálnopedagogickými potrebami

e) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež

f) podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov a triednymi učiteľmi a vytvára kontrolný systém na monitorovanie situácie v škole

g) aktívne sa zúčastňuje pracovných porád, na ktorých informuje pedagogických zamestnancov školy o poradenských aktivitách, práci výchovného poradcu, opatreniach potrebných pre riešenie problémov žiakov v prospechu a správaní; seminárov a školení organizovaných pre výchovných poradcov stredných škôl

h) koordinuje činnosť pri maturitnej skúške začlenených žiakov

i) výchovný poradca je žiakom, rodičom, psychológom nápomocný v rôznych osobných potrebách

Neváhajte sa na nás obrátiť vo Vašich potrebách.

 

Informácie pre maturantov:

Prihláška na vysokú školu vo formáte pdf: prihlaskaVŠ

 

Portál VŠ:

https://www.portalvs.sk/sk/

www.portalvs.sk

www.portalvs.sk/sk/aktuality

www.prihlaskavs.sk
 

Kam po strednej – časopis pre stredoškolákov:

Online verzia časopisu

https://narodnekariernecentrum.sk/casopis-pre-stredoskolakov/

 

Informácie pre absolventov:

Internetový sprievodca trhom práce: https://www.istp.sk/

Katalóg pracovných pozícií: http://www.pozicie.sk/

Ponuky práce – zamestnanie, práca, brigády, voľné pracovné miesta, profesie, životopisy: www.ponuky.sk

Portál o kariérnom rozvoji a príležitostiach: http://www.karierabezhranic.sk

Pracovné ponuky: www.pracovne-ponuky.eu

Pracovné pozície: www.kariera.sk

 

Osobnostné testy:

http://www.karierabezhranic.sk/karierny-svet/start/osobnostne-testy/

http://www.emiero.sk/mbti-test/60/

 

Povinnosti po ukončení strednej školy:

http://www.rodinka.sk/vazne-veci/stat-pre-rodinu/povinnosti-po-ukonceni-studia/

http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000161/1352615/Pre-absolventov–Nezabudnite-na-povinnosti-po-ukonceni-studia-