Žiacka školská rada

Žiacka školská rada má k dipozícii  miestnosť č. 70 (Viktor Emanuel Frankl) v trakte gymnázia. Pravidelne zasadá a komunikuje s vedením školy pri riešení svojich záležitostí.

Štatút Žiackej školskej rady pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov v Košiciach

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

Článok I.

Základné ustanovenie

Žiacka školská rada sa ustanovuje pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov na Čordákovej ulici č. 50 v Košiciach a vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom. Sídlo žiackej školskej rady je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť žiackej školskej rady

 1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Žiacka školská rada rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Žiacka školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. Žiacka školská rada je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej školskej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do žiackej školskej rady a do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.

Článok IV.

Zloženie žiackej školskej rady, spôsob voľby jej členov a spôsob voľby do rady školy

 1. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 2. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním, ktorí sa stáva členom. Ak je počet tried menší alebo rovný 5, volia sa z každej triedy dvaja zástupcovia.
 3. Členovia žiackej školskej rady si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním a určia zapisovateľa.
 4. Žiacka školská rada najmenej týždeň pred hlasovaním do rady školy oboznámi všetkých žiakov školy o možnosti kandidovať do rady školy. Prihlásených kandidátov prerokuje na svojom zasadnutí a vypracuje kandidátku. Každý žiak v tajnom hlasovaní z kandidátky zvolí jedného zástupcu do rady školy. Hlasovanie je platné iba ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých žiakov školy. Pri rovnosti hlasov sa uskutoční dodatočné celoškolské hlasovanie z tých kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov. Do rady školy je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Na priebeh hlasovania dozerá žiacka školská rada.
 5. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 6. Členstvo v žiackej školskej rade a v rade školy, funkcia predsedu a podpredsedu zaniká ukončením štúdia, odstúpením alebo odvolaním.
 7. Člen žiackej školskej rady, ktorý sa neriadi Štatútom žiackej školskej rady, môže byť odvolaný žiackou školskou radou, alebo v prípade ak trieda, ktorú zastupuje, podá návrh žiackej školskej rade na odvolanie.
 8. Člen rady školy, zastupujúci žiakov môže byť odvolaný uznesením žiackej školskej rady pri neplnení si svojich povinností a pri nespolupráci so žiackou školskou radou.
 9. Ak zanikne členstvo v žiackej školskej rade alebo v rade školy, funkcia predsedu alebo podpredsedu, žiacka školská rada uskutoční do štrnástich dní od zániku hlasovanie, ktorým obsadí zaniknuté členstvo alebo funkciu. Ak je dôvodom zániku ukončenie posledného ročníka štúdia, hlasovanie sa uskutoční do štrnástich dní od začiatku nasledujúceho školského roka.

Článok V.

Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

Člen má právo:

 1. voliť a byť volený
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady
 5. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály

Člen je povinný:

 1. zúčastňovať sa na zasadnutiach žiackej školskej rady
 2. vopred oznámiť predsedovi neprítomnosť na zasadnutí žiackej školskej rady
 3. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi
 4. zúčastňovať sa na akciách organizovaných žiackou školskou radou
 5. plniť úlohy, ktorými bol poverený
 6. ústne na zasadnutí alebo písomne oznámiť predsedovi žiackej školskej rady svoje prípadne rozhodnutie o odstúpení

Z každého zasadnutia žiackej školskej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady

 1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
 2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
 3. Zúčastňuje sa učiteľských porád po konzultácii s riaditeľom školy.
 4. Podpredseda preberá všetky právomoci predsedu po poverení predsedom alebo pri odstúpení predsedu z funkcie po dobu zvolenia nového predsedu.

Článok VII.

Hospodárenie žiackej  školskej rady

 1. Žiacka školská rada zabezpečuje svoju činnosť z vlastných zdrojov a z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Žiacka školská rada má pridelenú samostatnú miestnosť v budove školy s počítačom a pripojením na internet výlučne pre potreby žiackej školskej rady. V nej má uložený svoj a pridelený majetok.
 3. Žiacka školská rada hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný školský rok.
 4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac po začatí školského roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII.

Žiacka školská rada zasadá dvakrát mesačne v určenom čase. Vo výnimočných situáciách zasadá vo variabilnom, vopred dohodnutom termíne.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 18.09.2020, od toho dňa nadobúda účinnosť a súčasne strácajú platnosť všetky predchádzajúce Stanovy žiackej školskej rady. Aktuálne zloženie žiackej školskej rady zostáva zachované do konca školského roka 2020/2021.

Košice 21.09.2020

Matej Kočík, predseda žiackej školskej rady

Vedenie Gymnázia sv. košických mučeníkov berie na vedomie Štatút žiackej školskej rady a zaväzuje sa ho rešpektovať.

Košice 21.09.2020

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka

Plán činnosti žiackej školskej rady (orientačný)

Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) sa bude stretávať pravidelne raz v mesiaci, podľa potreby aj častejšie. Okrem naplánovaných aktivít bude flexibilne reagovať aj na ponúkané aktivity počas školského roka. Naplánované aktivity sa budú realizovať a meniť podľa aktuálnej situácie, usmernení a odporúčaní hygienikov z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

September:

– 1. zasadnutie ŽŠR

– voľba zástupcu do Rady školy

– príprava podkladov na web stránku

Október:

– príprava imatrikulácie

– „Koláčový deň“

– 6.10. Svetový deň úsmevu

– 15.10. Svetový deň umývania rúk

– riešenie aktuálnych problémov

November:

– 9.11. – zbierka Hodina deťom

– 19.11. Medzinárodný deň študentstva

December:

– Mikuláš

– Vianočná kapustnica

– aktivita Anjelikovia

– Vianočná burza

Január:

– turnaj vo florbale

– 24.1. Deň komplimentov

– korčuľovanie

Február:

– 6.2. Deň bez mobilu

– Valentín

Marec:

– 21.3. – Deň poézie

– 22.3. – Deň vody

– Marec – mesiac knihy

Apríl:

– Liga proti rakovine – zbierka Deň narcisov

– 7.4. Deň katolíckych učiteľov

– 22.4. Deň Zeme

Máj:

– rozlúčka so štvrtákmi

– 8.5. Svetový deň Červeného kríža

– 10.5. Svetový deň – Pohybom k zdraviu

Jún:

– Juniáles

– Noc v škole

– 4.6. Medzinárodný deň nevinných detských obetí agresie

– 8.6. Deň najlepších priateľov

– 21.6. Svetový deň hudby

– Vyhodnotenie činnosti ŽŠR

Súčasnými členmi žiackej školskej rady sú Vratko Ivan, Bianka Ňaršanská, Igor Valentín Sijka, Anna Tomková, Matej Kočík, Alexandra Voláková, Kristína Radáčiová.

Koordinátorkou aktivít žiackej školskej rady je Mgr. Nikola Lacková