Školský parlament

Školský parlament má k dipozícii  miestnosť č. 70 (Viktor Emanuel Frankl) v trakte gymnázia. Pravidelne zasadá a komunikuje s vedením školy pri riešení svojich záležitostí.

Organizácia činnosti Školského parlamentu korešponduje so zákonom č. 488/2021 Z. z., ktorý v § 26 upravuje činnosť Školského parlamentu.

Školský parlament
(1) Školský parlament reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok.
(2) Školský parlament je ustanovený, ak žiadosť o jeho ustanovenie podá riaditeľovi školy najmenej 30 % žiakov školy alebo ak jeho ustanovenie schváli rada školy.
(3) Školský parlament má najmenej 5 a najviac 17 členov; členmi školského parlamentu sa stanú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov. Počet členov školského parlamentu na účel prvých volieb určia predkladatelia žiadosti o jeho ustanovenie alebo rada školy. Počet členov pre každé ďalšie voľby školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu, schválený na ustanovujúcej schôdzi. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy, ktorý nemá hlasovacie právo. Úlohou určeného pedagogického zamestnanca je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu školského parlamentu a informovať spolu s predsedom školského parlamentu vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutia školského parlamentu.
(4) Na priebeh volieb dohliada rada školy, ktorá vyhlási voľby do školského parlamentu do 30 dní od ustanovenia školského parlamentu. Vyhlásenie volieb, zápisnice a výsledky volieb škola zverejní na svojom webovom sídle a na úradnej tabuli školy. Voľby musia prebehnúť tajným hlasovaním. O voľbách vyhotoví rada školy zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy a rade školy.
(5) Predsedu školského parlamentu volia na prvom zasadnutí školského parlamentu členovia školského parlamentu tajným hlasovaním z členov školského parlamentu. Na zvolenie predsedu školského parlamentu sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu.
(6) Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti. Členom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.
(7) Školský parlament
a) sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b) sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
c) zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy,
d) volí zástupcu žiakov do rady školy, ak ide o strednú školu a strednú školu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e) spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom a radou seniorov, ak sú v obci zriadené,
f) odporúča obecnému mládežníckemu parlamentu svojich členov, ktorí môžu zastupovať školu v obecnom mládežníckom parlamente, ak je v obci zriadený,
g) prostredníctvom obecného mládežníckeho parlamentu spolupracuje s ďalšími školskými parlamentmi,
h) podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.
(8) Funkčné obdobie predsedu a členov školského parlamentu určuje štatút školského parlamentu. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 18 mesiacov.
(9) Školský parlament je schopný sa uznášať, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie školského parlamentu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov školského parlamentu. Na platné uznesenie školského parlamentu v strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(10) Náklady na činnosť školského parlamentu sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.“.

Štatút Školského parlamentu pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov v Košiciach

Preambula

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút Školského parlamentu.

Článok I.

Základné ustanovenie

Školský parlament sa ustanovuje pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov na Čordákovej ulici č. 50 v Košiciach a vo svojej činnosti sa bude riadiť týmto štatútom. Sídlo Školského parlamentu je zhodné so sídlom školy, pri ktorej je zriadená.

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie Školského parlamentu

 1. Školský parlament  je ustanovený podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 488/2021 Z. z.
 2. Školský parlament je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Článok III.

Činnosť Školského parlamentu

 1. Školský parlament sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
 2. Školský parlament rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.
 3. Školský parlament prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
 4. Iniciuje školskú záujmovú činnosť.
 5. Školský parlament sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
 6. Školský parlament volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
 7. Školský parlament je uznášania schopný, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Školského parlamentu. Na platné uznesenie Školského parlamentu vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do žiackej školskej rady a do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Školského parlamentu..

Článok IV.

Zloženie Školského parlamentu, spôsob voľby jeho členov a spôsob voľby do rady školy

 1. Členmi Školského parlamentu rady sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 2. V každej triede sa zvolí jeden zástupca tajným hlasovaním, ktorí sa stáva členom. Ak je počet tried menší alebo rovný 5, volia sa z každej triedy dvaja zástupcovia.
 3. Členovia Školského parlamentu. si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním a určia zapisovateľa.
 4. Školský parlament najmenej týždeň pred hlasovaním do rady školy oboznámi všetkých žiakov školy o možnosti kandidovať do rady školy. Prihlásených kandidátov prerokuje na svojom zasadnutí a vypracuje kandidátku. Každý žiak v tajnom hlasovaní z kandidátky zvolí jedného zástupcu do rady školy. Hlasovanie je platné iba ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých žiakov školy. Pri rovnosti hlasov sa uskutoční dodatočné celoškolské hlasovanie z tých kandidátov, ktorí získali rovnaký počet hlasov. Do rady školy je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov. Na priebeh hlasovania dozerá žiacka školská rada.
 5. Z každej voľby sa robí zápisnica.
 6. Členstvo v Školskom parlamente a v rade školy, funkcia predsedu a podpredsedu zaniká ukončením štúdia, odstúpením alebo odvolaním.
 7. Člen Školského parlamentu., ktorý sa neriadi Štatútom Školského parlamentu, môže byť odvolaný žiackou školskou radou, alebo v prípade ak trieda, ktorú zastupuje, podá návrh žiackej školskej rade na odvolanie.
 8. Člen rady školy, zastupujúci žiakov môže byť odvolaný uznesením Školského parlamentu pri neplnení si svojich povinností a pri nespolupráci so žiackou školskou radou.
 9. Ak zanikne členstvo v Školskom parlamente alebo v rade školy, funkcia predsedu alebo podpredsedu, Školský parlament uskutoční do štrnástich dní od zániku hlasovanie, ktorým obsadí zaniknuté členstvo alebo funkciu. Ak je dôvodom zániku ukončenie posledného ročníka štúdia, hlasovanie sa uskutoční do štrnástich dní od začiatku nasledujúceho školského roka.

Článok V.

Práva a povinnosti člena Školského parlamentu

Člen má právo:

 1. voliť a byť volený
 2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu žiackej školskej rady
 3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať
 4. hlasovať ku všetkým uzneseniam Školského parlamentu
 5. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály

Člen je povinný:

 1. zúčastňovať sa na zasadnutiach Školského parlamentu.
 2. vopred oznámiť predsedovi neprítomnosť na zasadnutí Školského parlamentu.
 3. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi
 4. zúčastňovať sa na akciách organizovaných Školským parlamentom
 5. plniť úlohy, ktorými bol poverený
 6. ústne na zasadnutí alebo písomne oznámiť predsedovi Školského parlamentu svoje prípadne rozhodnutie o odstúpení

Z každého zasadnutia Školského parlamentu sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

Článok VI.

Povinnosti predsedu a podpredsedu Školského parlamentu

 1. Predseda Školského parlamentu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Školského parlamentu a koná v jej mene.
 2. Predseda Školského parlamentu. rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej rady.
 3. Zúčastňuje sa učiteľských porád po konzultácii s riaditeľom školy.
 4. Podpredseda preberá všetky právomoci predsedu po poverení predsedom alebo pri odstúpení predsedu z funkcie po dobu zvolenia nového predsedu.

Článok VII.

Hospodárenie Školského parlamentu

 1. Školský parlament zabezpečuje svoju činnosť z vlastných zdrojov a z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Školský parlament má pridelenú samostatnú miestnosť v budove školy s počítačom a pripojením na internet výlučne pre potreby žiackej školskej rady. V nej má uložený svoj a pridelený majetok.
 3. Školský parlament hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný školský rok.
 4. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac po začatí školského roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.

Článok VIII.

Žiacka školská rada zasadá dvakrát mesačne v určenom čase. Vo výnimočných situáciách zasadá vo variabilnom, vopred dohodnutom termíne.

Článok IX.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 18.09.2022, od toho dňa nadobúda účinnosť a súčasne strácajú platnosť všetky predchádzajúce Stanovy žiackej školskej rady. Aktuálne zloženie Školského parlamentu zostáva zachované do konca školského roka 2022/2023.

Košice 21.09.2022

Anna Tomková, predseda Školského parlamentu

Vedenie Gymnázia sv. košických mučeníkov berie na vedomie štatút Školského parlamentu a zaväzuje sa ho rešpektovať.

Košice 21.09.2022

RNDr. Adriana Bariová, riaditeľka

Plán činnosti Školského parlamentu (orientačný)

Školský parlament (ďalej len ŠP) sa bude stretávať pravidelne raz v mesiaci, podľa potreby aj častejšie. Okrem naplánovaných aktivít bude flexibilne reagovať aj na ponúkané aktivity počas školského roka. Naplánované aktivity sa budú realizovať a meniť podľa aktuálnej situácie, usmernení a odporúčaní hygienikov z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

 

September:

– 1. zasadnutie ŠP

– voľba zástupcu do Rady školy

– príprava podkladov na web stránku

– príprava imatrikulácie

– 23.9. Európsky deň jazykov

– 29. 9. „Teplákový deň“

Október:

– „Koláčový deň“

– 7.10. Svetový deň úsmevu

– 14.10 Deň bielej palice

– 20.10 Medzinárodný deň stromov

– 24.10. Medzinárodný deň školských knižníc

– riešenie aktuálnych problémov

November:

– 9.11. – zbierka Hodina deťom

– 11.11. Deň veteránov

– 14.11. Svetový deň dobrosrdečnosti

– 21.11. Svetový deň filozofie

– 30.11. Deň počítačovej bezpečnosti

December:

– Mikuláš

– Vianočná kapustnica

– aktivita Anjelikovia

– Vianočná burza

Január:

– turnaj vo florbale

– 24.1. Deň komplimentov

– 27.01 Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

– korčuľovanie

Február:

– 6.2. Svetový deň bez mobilu

– 8.2. Deň pre bezpečnejší internet

– 21.2. Medzinárodný deň materského jazyka

– Valentín

Marec:

– 8.3. Medzinárodný deň žien

– 21.3. Svetový deň poézie

– 22.3. Svetový deň vody

– 27.3. Svetový deň divadla

– Marec – mesiac knihy

Apríl:

– Liga proti rakovine – zbierka Deň narcisov

– 3.4. Medzinárodný deň detskej knihy

– 7.4. Deň katolíckych učiteľov

– 17.4. Svetový deň umenia

– 24.4. Deň Zeme

– 27.4. Svetový deň grafiky

Máj:

– rozlúčka so štvrtákmi

– 4.5. Medzinárodný deň hasičov

– 8.5. Svetový deň Červeného kríža

– 10.5. Svetový deň – Pohybom k zdraviu

– 18.5. Medzinárodný deň múzeí

– 29.5. Medzinárodný športový vyzývací deň – turnaj vo futbale

Jún:

– Juniáles

– Noc v škole

– 1.6. Medzinárodný deň detí

– 8.6. Deň najlepších priateľov

– 19.6. Medzinárodný deň piknikov

– 21.6. Svetový deň hudby

– Deň športovej kynológie

– Vyhodnotenie činnosti ŠP

 

Poznámky:

Za aktivity sú zodpovední členovia Školského parlamentu spolu s povereným pedagógom.

Súčasnými členmi Školského parlamentu sú: Anna Tomková, Igor Salvet, Juraj Šoltis, Bianka Ňaršanská, Nikolas Danielič, Ema Koščová, Ladislav Neubert, Tomáš Horňák

Koordinátorkou aktivít Školského parlamentu je Mgr. Nikola Lacková