Ospravedlňovanie z vyučovania

Na začiatku školského roka dostane žiak od školy študentský preukaz. Študentský preukaz je úradným dokladom. Žiak je povinný nosiť ho so sebou, udržiavať ho v čistote a poriadku, dbať, aby nedošlo k jeho strate alebo odcudzeniu, aby informácie v ňom boli zapísané úplné a pravdivé. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať a pozmeňovať informácie v ňom zapísané. Žiak je povinný vypísať všetky údaje na prvej strane študijného preukazu a nalepiť svoju fotografiu predpísanej veľkosti. Preukaz slúži na zápis oznamov školy pre rodičov a na ospravedlnenia žiaka na vyučovaní od lekára.

  • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre známe dôvody, požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania aspoň deň vopred. Dodatočné ospravedlnenie je neprípustné. Na jeden deň uvoľňuje triedny učiteľ, na viac dní vedenie školy po dohode s triednym učiteľom.
  • V prípade neprítomnosti v škole viac ako jeden deň je žiak povinný prostredníctvom rodičov oznámiť dôvod neprítomnosti do 24 hodín triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy.
  • Rodič / zákonný zástupca/ môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka / z osobných dôvodov, z dôvodu ochorenia a pod/ 3 krát po 3 dni počas hodnotiaceho obdobia / t.j. 9 dní za jeden polrok/.  To je spolu 9 dní, rozložených podľa potreby rodiča. T.j. môže to byť aj 5 dní a potom ešte 2x po dva alebo 4,3,2 a podobne. Do toho škola nebude zasahovať. V prípade, že rodič potrebuje viac ako tieto tri možnosti / viac ako deväť dní/, resp. potrebuje vziať dieťa zo školy na dlhšie obdobie ako tri dni, požiada písomne riaditeľa školy o povolenie s udaním dôvodu. Ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi doručené v prvý deň prítomnosti v škole.
  • Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám. Pre ospravedlnenie a typy absencií platia rovnaké podmienky ako sú uvedené vyššie.
  • Nesplnenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov bude považované za neospravedlnenú absenciu.
  • V prípade, že žiak potrebuje odísť na lekárske vyšetrenie, alebo z iných vážnych dôvodov počas vyučovania, povolí mu odchod triedny učiteľ zápisom do študentského preukazu, ktorým sa preukáže na vrátnici školy. Uvoľnenie zo školy je možné len na základe písomného súhlasu rodiča. Za prejav písomného súhlasu sa môže považovať email od zákonného zástupcu, sms správa alebo zápis v študentskom preukaze.
  • Zákonní zástupcovia môžu sledovať dochádzku svojho syna/svojej dcéry cez aplikáciu EduPage, do ktorej majú k dispozícii prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje vieme na požiadanie vydať.