Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023 je povinnou dokumentáciou, ktorú vedieme v zmysle platnej legislatívy. Obsahuje povinne špecifikované časti za uplynulý školský rok. Elektronická verzia správy je k dispozícii na tomto odkaze:

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2023

Archív Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti:

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2022

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2021