Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 je povinnou dokumentáciou, ktorú vedieme v zmysle platnej legislatívy. Obsahuje povinne špecifikované časti za uplynulý školský rok. Elektronická verzia správy je k dispozícii na tomto odkaze:

Sprava o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020

Príloha ku Správe 2020