Prečo si zvoliť naše gymnázium

Gymnázium sv. Košických mučeníkov patrí medzi renomované školy v Košiciach i v okolí. Sme hrdí na svojich študentov, ktorí sa k nám po úspešnej maturite často vracajú, aby sa podelili o svoje úspechy.

YouTube profil nášho gymnázia: https://youtube.com/@GKM.kosice?si=lclgEEaRCCk3iwaG

DOD na GKM 29. 1. 2024

(Autor: Natália Galčíková)

Spolu tvoríme GKM 2023/2024

(Autor: Kristína Pásztorová)

Videovizitka od nášho žiaka

(Autor: Dávid Palenčár)

Časopis Quo vadis

PR video (Autor: Lucia Líšková)

Ako sa možno rozvíjať na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
O našej škole

 

Virtuálna prehliadka gymnázia

Ako sa k nám dostanete
Slovo pani riaditeľky a pána zástupcu
Slovenský jazyk a časopis Quo vadis
Chémia a Biológia
Cudzie jazyky
Matematika a Fyzika
Informatika
Občianska náuka, Dejepis, Geografia
Všetko má svoj čas

 

Videopozdravy od našich absolventov:

Mgr. Erika Karolová
Mgr. art Dávid Szöke
Mgr. Danka Melicharová
Mgr. Antónia Juhásová
Filip Korim
MVDr. Róbert Klein, PhD.
Mgr. Veronika Rendeková

 

Exkurzie

Viedeň
Praha
Budapešť

 

Naša škola v médiách

EduMet – veľtrh vzdelávania 30. – 31. január 2024 (šk. rok 2023/2024)

Záver školského roka 2022/2023 (šk. rok 2022/2023)

Zrelí pre dobu digitálnu – Vzdelávanie seniorov v Informačnej bezpečnosti (šk. rok 2022/2023)

 

Prečo si zvoliť naše gymnázium? Dôvodov je viac, stačí si vybrať.

 

Vzdelávanie v menších kolektívoch

Fínsky vzdelávací model aplikovaný od druhej polovice 20. st. prezentoval ústrednú myšlienku, že efektívne vzdelávanie prebieha v menších kolektívoch, v ktorých je preukázateľný lepší úspech jednotlivca.

Výsledky z maturity lepšie ako slovenský priemer

Rôzne inštitúcie hodnotia kvalitu škôl podľa úspechu v certifikovaných meraniach. Certifikovaným meraním je aj maturitná skúška. Naše gymnázium dosahuje výsledky z maturity lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky je možné nájsť na tomto odkaze: www.nucem.sk

Rodinná atmosféra, priateľské prostredie

Social skills, medzigeneračná komunikácia, rozvoj osobnosti, neformálne vzdelávanie a prezentačné zručnosti sú v dnešnej dobe významné atribúty vzdelávania. Naši študenti majú možnosť stretávať sa s mladšími žiakmi zo základnej školy, z materskej školy a byť im vzorom vo vzdelávaní. Je to trend v inklúzii kompetencií 21. storočia, ktorý pomáha študentom lepšie sa angažovať na poli dobrovoľníctva a aj uplatniť sa na univerzitách i trhu práce.

Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka ponúka študentom kontakt s reálnym jazykom, správnym prízvukom a témami, ktoré dominujú v zahraničí. Lektor má pedagogické vzdelanie. Využíva rôzne IT nástroje. Ukážka, ako je možné precvičovať slovnú zásobu pri reáliách Mexika, je na obrázku pod textom.

Profilácia v IT vetve alebo v klasickej vetve 

Študenti majú možnosť profilovať sa v dvoch vetvách, pričom v každej z nich majú študenti všetky predmety riadneho gymnaziálneho študijného plánu (79 02 J gymnázium):

    1. v IT vetve
    2. v klasickej vetve

V rámci IT vetvy spolupracujeme s rôznymi firmami v Košiciach. Spolupráca spočíva v tom, že predmet Programovanie vedú programátori z firiem, ktorí učia programovacie jazyky Java, Python, C# a ponúkajú pohľad na vzdelávanie z firemného prostredia. Počas celého štúdia tak študenti môžu absolvovať až 700 hodín programovania.

V rámci klasickej vetvy si môžu študenti v septembri vybrať jeden z nasledujúcich predmetov: bádateľské aktivity v biológii a v chémii, dejiny umenia a výtvarné umenie, aplikovaná ekonómia, kurz prvej pomoci, cestovanie, fotografia a video. Tieto predmety majú dotáciu 90 minút týždenne, sú hodnotené absolvoval/neabsolvoval a majú charakter rozvoja rôznych zručností podľa vzoru fínskeho vzdelávacieho modelu.

Kto inklinuje k IT, môže si vybrať IT vetvu a kto preferuje klasické vzdelávanie, má možnosť si vybrať klasickú vetvu. Výhodou je flexibilita – po roku si môžu žiaci tieto predmety vymeniť a venovať sa iným.

Od školského roku 2021/2022 pracuje na škole Kybernetický bezpečnostný tím, ktorý je zložený zo žiakov gymnázia. Žiaci sa vzdelávajú s akademickým bezpečnostným tímom CSIRT-UPJŠ a inými odborníkmi z oblasti informačnej bezpečnosti a pod vedením vyučujúcej pripravujú rôzne bezpečnostné aktivity pre žiakov našej školy, ale aj iných škôl, pre rodičov, učiteľov, seniorov, ZPP Radosť, Centrum Dorka a všetkých, ktorí majú záujem sa vzdelávať v oblasti Informačnej bezpečnosti. Aj takýmto spôsobom šíria bezpečnostné povedomie vo svojom okolí. Tým sa zlepšujú vo svojich soft-skills, v prezentačných i v komunikačných zručnostiach.

Účasť na projektoch

Študenti majú možnosť participovať na projektoch Erasmus+, Duke of Edinburgh Award, JA Slovensko v Aplikovanej ekonómii, neformálnych projektoch a podobne. Naša škola je zapojená aj do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

dofe

Cestovateľská angažovanosť

Niekoľkokrát do roka ponúkame študentom možnosť vycestovať do zahraničia alebo cestovať po Slovensku. Cestovanie rozširuje študentovi obzor, je zdrojom informácií a vizuálneho poznania, človek sa stáva pokornejším a získava skúsenosti.

gkm na cestách

Teambuildingové aktivity

Formovanie kolektívu je náročná vec. J. B. Shaw interpretoval myšlienku: “Teraz keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva už len jediné, naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.” V týchto intenciách máme záujem pracovať kooperatívne, empaticky s dôrazom na kolektív. Organizujeme duchovné obnovy, lyžiarske výcviky, tematické popoludnia, ples, adventné aktivity, vianočné akadémie, majáles, noc v škole a iné podujatia na podporu tejto myšlienky. Priestor na vzdelávanie u nás majú všetci bez rozdielu, veriaci i neveriaci.

teambuilding gkm

Piliere, o ktoré sa opierame, sú viera, vzdelanie, výchova, vízia.