Prečo si zvoliť naše gymnázium

Gymnázium sv. Košických mučeníkov patrí medzi renomované školy v Košiciach i v okolí. Sme hrdí na svojich študentov, ktorí sa k nám po úspešnej maturite často vracajú, aby sa podelili o svoje úspechy.

Videovizitka od nášho žiaka

(Autor: Dávid Palenčár)

Časopis Quo vadis

PR video (Autor: Lucia Líšková)

Ako sa možno rozvíjať na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
O našej škole

 

Virtuálna prehliadka gymnázia

Ako sa k nám dostanete
Slovo pani riaditeľky a pána zástupcu
Slovenský jazyk a časopis Quo vadis
Chémia a Biológia
Cudzie jazyky
Matematika a Fyzika
Informatika
Občianska náuka, Dejepis, Geografia
Všetko má svoj čas

 

Videopozdravy od našich absolventov:

Mgr. Erika Karolová
Mgr. art Dávid Szöke
Mgr. Veronika Pálová
Mgr. Danka Melicharová
Mgr. Antónia Juhásová
Filip Korim
MVDr. Róbert Klein, PhD.
Mgr. Veronika Rendeková

 

Exkurzie

Praha
Budapešť

 

 

Prečo si zvoliť naše gymnázium? Dôvodov je viac, stačí si vybrať.

 

Vzdelávanie v menších kolektívoch

Fínsky vzdelávací model aplikovaný od druhej polovice 20. st. prezentoval ústrednú myšlienku, že efektívne vzdelávanie prebieha v menších kolektívoch, v ktorých je preukázateľný lepší úspech jednotlivca.

Výsledky z maturity lepšie ako slovenský priemer

Rôzne inštitúcie hodnotia kvalitu škôl podľa úspechu v certifikovaných meraniach. Certifikovaným meraním je aj maturitná skúška. Naše gymnázium dosahuje výsledky z maturity lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky je možné nájsť na tomto odkaze: www.nucem.sk

Rodinná atmosféra, priateľské prostredie

Social skills, medzigeneračná komunikácia, rozvoj osobnosti, neformálne vzdelávanie a prezentačné zručnosti sú v dnešnej dobe významné atribúty vzdelávania. Naši študenti majú možnosť stretávať sa s mladšími žiakmi zo základnej školy, z materskej školy a byť im vzorom vo vzdelávaní. Je to trend v inklúzii kompetencií 21. storočia, ktorý pomáha študentom lepšie sa angažovať na poli dobrovoľníctva a aj uplatniť sa na univerzitách i trhu práce.

Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka ponúka študentom kontakt s reálnym jazykom, správnym prízvukom a témami, ktoré dominujú v zahraničí. Lektor má pedagogické vzdelanie. Využíva rôzne IT nástroje. Ukážka, ako je možné precvičovať slovnú zásobu pri reáliách Mexika, je na obrázku pod textom.

Profilácia v IT vetve alebo v klasickej vetve 

Študenti majú možnosť profilovať sa v dvoch vetvách, pričom v každej z nich majú študenti všetky predmety riadneho gymnaziálneho študijného plánu (79 02 J gymnázium):

    1. v IT vetve
    2. v klasickej vetve

V rámci IT vetvy spolupracujeme so spoločnosťou NESS Košice. Spolupráca spočíva v tom, že predmet Programovanie vedú programátori zo spoločnosti NESS, ktorí učia programovacie jazyky Java, Python, C# a ponúkajú pohľad na vzdelávanie z firemného prostredia. Počas celého štúdia tak študenti môžu absolvovať až 700 hodín programovania.

V rámci klasickej vetvy si môžu študenti v septembri vybrať jeden z nasledujúcich predmetov: bádateľské aktivity v biológii a v chémii, dejiny umenia a výtvarné umenie, aplikovaná ekonómia, kurz prvej pomoci, cestovanie, fotografia a video. Tieto predmety majú dotáciu 90 minút týždenne, sú hodnotené absolvoval/neabsolvoval a majú charakter rozvoja rôznych zručností podľa vzoru fínskeho vzdelávacieho modelu.

Kto inklinuje k IT, môže si vybrať IT vetvu a kto preferuje klasické vzdelávanie, má možnosť si vybrať klasickú vetvu. Výhodou je flexibilita – po roku si môžu žiaci tieto predmety vymeniť a venovať sa iným.

Účasť na projektoch

Študenti majú možnosť participovať na projektoch Erasmus+, Duke of Edinburgh Award, JA Slovensko v Aplikovanej ekonómii, neformálnych projektoch a podobne. Naša škola je zapojená aj do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

dofe

Cestovateľská angažovanosť

Niekoľkokrát do roka ponúkame študentom možnosť vycestovať do zahraničia alebo cestovať po Slovensku. Cestovanie rozširuje študentovi obzor, je zdrojom informácií a vizuálneho poznania, človek sa stáva pokornejším a získava skúsenosti.

gkm na cestách

Teambuildingové aktivity

Formovanie kolektívu je náročná vec. J. B. Shaw interpretoval myšlienku: “Teraz keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva už len jediné, naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.” V týchto intenciách máme záujem pracovať kooperatívne, empaticky s dôrazom na kolektív. Organizujeme duchovné obnovy, lyžiarske výcviky, tematické popoludnia, ples, adventné aktivity, vianočné akadémie, majáles, noc v škole a iné podujatia na podporu tejto myšlienky. Priestor na vzdelávanie u nás majú všetci bez rozdielu, veriaci i neveriaci.

teambuilding gkm

Piliere, o ktoré sa opierame, sú viera, vzdelanie, výchova, vízia.