Prečo si zvoliť naše gymnázium

Gymnázium sv. Košických mučeníkov patrí medzi renomované školy v Košiciach i v okolí. Školu tvoria študenti. Sme hrdí na svojich študentov, ktorí sa k nám po úspešnej maturite často vracajú, aby sa podelili o svoje úspechy.

 

Videá o našom gymnáziu:

O našej škole

Časopis Quo vadis – PR video (Autor: Lucia Líšková)

Ako sa možno rozvíjať na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

Videovizitka od nášho žiaka (Autor: Dávid Palenčár)

 

Videopozdravy od našich absolventov:

Mgr. Erika Karolová – videopozdrav

Mgr. art Dávid Szöke – videopozdrav

Mgr. Veronika Pálová – videopozdrav

Mgr. Danka Melicharová – videopozdrav

Mgr. Antónia Juhásová – videopozdrav

Filip Korim – videopozdrav

MVDr. Róbert Klein, PhD. – videopozdrav

Mgr. Veronika Rendeková – videopozdrav

 

Virtuálna prehliadka gymnázia

Virtuálna prehliadka – reklama Ako sa k nám dostanete

Virtuálna prehliadka 2 Slovo pani riaditeľky a pána zástupcu

Virtuálna prehliadka 3 Slovenský jazyk a časopis Quo vadis

Virtuálna prehliadka 4 – Chémia a Biológia

Virtuálna prehliadka 5 – Cudzie jazyky

Virtuálna prehliadka 6 – Matematika a Fyzika

Virtuálna prehliadka 7 – Informatika

Virtuálna prehliadka 8 – Občianska náuka, Dejepis, Geografia

Virtuálna prehliadka záver – Všetko má svoj čas

 

Prečo si zvoliť naše gymnázium? Dôvodov je viac, stačí si vybrať.

Vzdelávanie v menších kolektívoch

Fínsky vzdelávací model aplikovaný od druhej polovice 20. st. prezentoval ústrednú myšlienku, že efektívne vzdelávanie prebieha v menších kolektívoch,  v ktorých je preukázateľný lepší úspech jednotlivca.

iPad na celé štúdium

Aplikácie, ktoré vás potešia. Knihy, ktoré zaujmú. Videá, ktoré inšpirujú. Svet plný nových možností vo vzdelávaní na vás čaká v každom iPade. Nezáleží na tom, čo presne učíte. Rôzne aplikácie pre vzdelávanie, ktoré pomáhajú učiteľom po celom svete posunúť vyučovanie na vyššiu úroveň. Digitalizácia vzdelávania je efektívna a každý žiak je v tomto spektre jedinečný. Ponúkame našim študentom iPad na celé štúdium v škole i doma s cieľom zvýšiť efektivitu vzdelávania. Vzdelávanie potrebuje nové riešenia. Viac sa dočítate na tomto odkaze: https://www.apple.com/cz/education/teach-with-ipad/

Výsledky v maturite lepšie ako slovenský priemer

Rôzne inštitúcie hodnotia kvalitu škôl podľa úspechu v certifikovaných meraniach. Certifikovaným meraním je aj maturitná skúška. Naše gymnázium dosahuje v maturitnej skúške výsledky lepšie ako celoslovenský priemer. Výsledky je možné nájsť na tomto odkaze: www.nucem.sk

Rodinná atmosféra, priateľské prostredie

Social skills, medzigeneračná komunikácia, rozvoj osobnosti, neformálne vzdelávanie a prezentačné zručnosti sú v dnešnej dobe významné atribúty vzdelávania. Naši študenti majú možnosť stretávať sa s mladšími žiakmi zo základnej školy, z materskej školy a byť im vzorom vo vzdelávaní. Je to trend v inklúzii kompetencií 21. storočia, ktorý pomáha študentom lepšie sa angažovať na poli dobrovoľníctva a aj v uplatnení na univerzitách i trhu práce.

Lektor anglického jazyka

Lektor anglického jazyka ponúka študentom kontakt s reálnym jazykom, prízvukom a témami, ktoré dominujú v zahraničí. Lektor má pedagogické vzdelanie. Využíva rôzne IT nástroje. Ukážka, ako je možné precvičovať slovnú zásobu pri reáliách Mexika je na obrázku pod textom. 

Profilácia v IT vetve alebo v klasickej vetve 

Študenti majú možnosť profilovať sa v dvoch vetvách, pričom v každej z nich majú študenti všetky predmety riadneho gymnaziálneho študijného plánu (79 02 J gymnázium):

  1. v IT vetve
  2. v klasickej vetve

V rámci IT vetvy spolupracujeme so spoločnosťou NESS Košice. Spolupráca spočíva v tom, že predmet Programovanie vedú programátori zo spoločnosti NESS, ktorí učia programovacie jazyky Java, Python, C# a ponúkajú pohľad na vzdelávanie z firemného prostredia. Za celé štúdium tak študenti môžu absolvovať až 700 hodín programovania.

V rámci klasickej vetvy si môžu študenti v septembri vybrať jeden z nasledujúcich predmetov: bádateľské aktivity v biológii a v chémii, dejiny umenia a výtvarné umenie, aplikovaná ekonómia, kurz prvej pomoci, cestovanie, fotografia a video. Tieto predmety majú dotáciu 90 minút týždenne, sú hodnotené absolvoval/neabsolvoval a majú charakter rozvoja rôznych zručností podľa vzoru fínskeho vzdelávacieho modelu.

Kto inklinuje k IT, môže si vybrať IT vetvu a kto preferuje klasické vzdelávanie, má možnosť si vybrať klasickú vetvu. Výhodou je flexibilita vo význame, že po roku si môžu žiaci tieto predmety vymeniť a venovať sa iným.

Účasť na projektoch

Študenti majú možnosť participovať na projektoch Erasmus+, Duke of Edinburgh Award, JA Slovensko v Aplikovanej ekonómii, neformálnych projektoch a podobne. Naša škola je zapojená aj do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

dofe

Cestovateľská angažovanosť

Niekoľkokrát do roka ponúkame študentom možnosť vycestovať do zahraničia alebo cestovať po Slovensku. Cestovanie rozširuje študentovi obzor, je zdrojom informácií a vizuálneho poznania, človek sa stáva pokornejším a získava skúsenosti.

gkm na cestách

Teambuildingové aktivity

Formovanie kolektívu je náročná vec. J. B. Shaw interpretoval myšlienku: „Teraz keď sme sa naučili lietať v povetrí ako vtáci a potápať sa ako ryby, ostáva už len jediné, naučiť sa žiť na zemi ako ľudia.“ V týchto intenciách máme záujem pracovať kooperatívne, empaticky s dôrazom na kolektív. Organizujeme duchovné obnovy, lyžiarske výcviky, tematické popoludnia, ples, adventné aktivity, vianočné akadémie, majáles, noc v škole a iné podujatia na podporu tejto myšlienky. Priestor na vzdelávanie u nás majú všetci bez rozdielu, veriaci i neveriaci.

teambuilding gkm

Piliere, o ktoré sa opierame, sú viera, vzdelanie, výchova, vízia.