Školský poriadok a zvonenie

Moderná škola sa mnohokrát porovnáva s firmou, ktorá sa snaží maximalizovať kvalitu svojich služieb, byť zdravou konkurenciou a ťahúňom v regióne. Škola je spleťou vonkajších a vnútorných vzťahov, ktoré by mali mať jasne definovanú pozíciu a víziu, ku ktorej všetky zúčastnené strany smerujú.

Tento školský poriadok sa týka Gymnázia sv. Košických mučeníkov. Je interným predpisom školy. Gymnázium sv. Košických mučeníkov je cirkevná katolícka stredná škola, ktorej zriaďovateľom je Košická arcidiecéza, Arcibiskupstvo Košice. Všetci zamestnanci školy sa usilujú v spolupráci s rodičmi v duchu Evanjelia o dobro žiakov a podporujú ich telesný, duševný a duchovný rast, aby mohli vyrásť v zrelé kresťanské osobnosti.

Pre zabezpečenie riadneho výchovno-vyučovacieho procesu v škole je nutné, aby sa žiaci správali podľa školského poriadku. Od žiakov sa očakáva, že aj na verejnosti sa budú správať tak, aby šírili dobré meno školy a vhodne pozitívne prezentovali školu.

1 Vyučovanie

1.1 Počet vyučovacích hodín

Počet hodín je daný učebným plánom a je záväzný.

1.2 Časový rozvrh vyučovania

 

hodina gymnázium
Časová organizácia

hodín

0 7.10-7.55 7.10-7.55
1 8.00-8.45 8.00-8.45
2 8.55-9.40 8.55-9.40
3 9.55-10.40 9.55-10.40
4 10.50-11.35 10.50-11.35
5 11.45-12.30 11.45-12.30
6 13.00-13.45 12.35-13.20
7 13.50-14.35 13.50-14.35
8 14.40-15.25 14.40-15.25

Žiaci prichádzajú do školy 10 minút pred začiatkom vlastného vyučovania. Budova školy sa otvára ráno o 6.00 hodine a zatvára sa po nástupe žiakov na vyučovanie o 7.55 hodine. Vyučovanie sa začína a aj končí modlitbou.

2 Správanie žiakov na vyučovaní

2.1 Práva žiakov

 • zúčastniť sa celého vyučovacieho procesu
 • učiť sa bez rušivých vplyvov v pokojnom prostredí
 • byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy
 • pohybovať sa v škole voľne a bezpečne, bez fyzického a verbálneho napádania
 • osvojovať si ducha spravodlivosti a lásky a podľa neho žiť
 • na bezpečné, čisté a upratané prostredie
 • používať školské zariadenie, učebnice a pomôcky na vyučovanie
 • nemať nikým poškodzované osobné veci potrebné na vyučovanie
 • žiak ma právo na ochranu osobných údajov
 • žiak má právo na ochranu pred diskrimináciou, šikanovaním alebo akýmkoľvek prejavom násilia. Všetky práva žiakov sú zaručené
  a rešpektované.

2.2 Povinnosti žiakov

 • správať sa slušne a zdvorilo ku všetkým ľuďom a nebyť verbálne a fyzicky útočný
 • rešpektovať nariadenia všetkých pracovníkov školy
 • slušne sa pozdraviť učiteľom a zamestnancom školy
 • po vstupe vyučujúceho do triedy pozdraviť ho postavením sa a konať podľa jeho pokynov
 • chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v okolí, dodržiavať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia a hygienické zásady
 • hlásiť každé i drobné poranenie vyučujúcemu resp. triednemu učiteľovi
 • umožniť všetkým vo svojom okolí, aby mohli pracovať nerušene
 • pracovať podľa svojich najlepších schopností na všetkých hodinách a robiť si všetky domáce úlohy
 • šetriť školské zariadenie, učebnice a učebné pomôcky a umožniť ľuďom vôkol seba nerušene používať osobné potreby na vyučovanie. (poškodenie školského zariadenia, učebných pomôcok a učebníc je žiak povinný finančne nahradiť.)
 • pripraviť si pred začiatkom vyučovacej hodiny učebnice, pomôcky potrebné na príslušný predmet a pred hodinou telesnej a športovej výchovy sa včas prezliecť do športového úboru.
 • počas vyučovania sedieť na mieste určenom zasadacím poriadkom, plniť uložené povinnosti, samostatne pracovať, nerozptyľovať pozornosť spolužiakov a nesmie odísť z učebne bez povolenia vyučujúceho
 • prihlásiť sa zdvihnutím ruky, ak chce odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať
 • ospravedlniť sa príslušnému učiteľovi na začiatku hodiny, ak sa na vyučovanie nemohol z vážnych dôvodov pripraviť alebo vypracovať domácu úlohu
 • dodržiavať v odborných učebniach a v laboratóriách príslušný laboratórny poriadok a používať ochranný odev
 • nosiť na vyučovacích hodinách telesnej výchovy športové oblečenie a obuv a riadiť sa pokynmi vyučujúcich
 • počas prestávok plne rešpektovať rozhodnutie dozor konajúceho učiteľa
 • správať sa v školskej jedálni slušne, disciplinovane a rešpektovať dozor konajúceho učiteľa
 • vybavovať potvrdenia a osobné požiadavky prostredníctvom triedneho učiteľa
 • nosiť denne so sebou študentský preukaz

2.3 Nariadenie o prezúvaní  žiakov

Žiaci sú povinní zabezpečiť si obuv na prezutie, ktorá nezanecháva šmuhy a blato, a ktorá je uložená v skrinke. Po príchode do budovy školy sa žiak prezuje pri svojej skrinke. Nariaďuje sa pevná hygienická obuv, aby sa predišlo akémukoľvek úrazu.

2.4 Žiakom je zakázané

 • opúšťať školskú budovu v priebehu vyučovania
 • nosiť do školy a na podujatia organizované školou cigarety, alkoholické nápoje, narkotiká a iné zdraviu škodlivé látky a predmety ohrozujúce život a zdravie
 • v škole, v okolí školy a na podujatiach organizovaných školou fajčiť, požívať alkoholické nápoje a narkotiká, hrať o peniaze. (V prípade podozrenia porušenia predchádzajúcich zákazov má poverený zástupca školy právo vykonať osobnú prehliadku alebo overovaciu skúšku.)
 • používať mobilné telefóny, telekomunikačné zariadenia a akékoľvek prehrávače v budove školy počas vyučovacích hodín. (mobilný telefón musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a odložený v taške. V prípade porušenia tohto zákazu má vyučujúci právo mobilný telefón vziať a odovzdá do žiakovi po skončení vyučovania)
 • nosiť do školy cenné predmety ako aj väčšie množstvo peňazí, pretože škola nepreberá zodpovednosť za ich prípadnú stratu
 • vykláňať sa z okien, sadať na parapetné dosky a nábytok
 • znečisťovať okolie školy a ničiť zeleň
 • vodiť zvieratá pred školu a do budovy školy bez povolenia vyučujúceho
 • vstupovať do zborovne, do kabinetov a brať učebné pomôcky bez povolenia učiteľa
 • používať nadávky a neslušné slová vo všetkých jazykoch
 • šikanovanie
 • prijímať návštevy počas vyučovania. (v súrnych prípadoch môžu žiaka navštíviť rodičia.)

2.5  Starostlivosť o šatňové skrinky

Žiak dostane na začiatku šk. roka kľúč od šatňovej skrinky označený označovačom. Po celý školský rok udržiava čistotu a poriadok vo svojej skrinke. Ak stratí kľúč, nahlási číslo kľúča pani upratovačke, ktorá mu za poplatok (skutočná cena kľúča) dá vyrobiť duplikát. Žiak je povinný uhradiť aj cenu označovača kľúča. Na konci školského roka alebo na konci štúdia je každý žiak povinný odovzdať kľúč s označovačom. Žiak nechá prázdnu, čistú a otvorenú skrinku vždy pred prázdninami resp. podľa pokynov pedagógov.

2.6 Povinnosti týždenníkov

 • týždenníkov menuje triedny učiteľ prípadne delegovaný učiteľ
 • týždenníci zodpovedajú za poriadok v učebni pred vyučovaním a po vyučovaní
 • na začiatku každej vyučovacej hodiny bez vyzvania hlásia vyučujúcemu mená neprítomných žiakov
 • pomáhajú vyučujúcemu nosiť pomôcky na vyučovaciu hodinu
 • po skončení každej vyučovacej hodiny umyjú tabuľu
 • ak sa vyučujúci nedostaví do 10 minút na vyučovanie, hlásia jeho neprítomnosť v zborovni

2.7  Zákaz používania elektrických spotrebičov

Žiakom je zakázané používať elektrické spotrebiče,  používať varné  kanvice a akékoľvek ďalšie spotrebiče. Toto nariadenia vyplýva z povinnosti dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

2.8  Odchádzanie žiakov z večerných školských akcií

Po skončení večerných školských akcií (divadelných predstavení, večierkov, exkurzií) žiaci odchádzajú domov sami z určeného miesta rozchodu. Zodpovednosť za nich preberajú rodičia žiakov. Univerzálny informovaný súhlas podpísaný zákonným zástupcom žiaka slúži ako doklad potvrdzujúci toto ustanovenie školského poriadku.

3 Štúdium, absencie, komisionálne skúšky

3.1 Absencia na vyučovaní

Študijný preukaz je úradným dokladom. Žiak je povinný nosiť ho so sebou, udržiavať ho v čistote a poriadku, dbať, aby nedošlo k jeho strate alebo odcudzeniu, aby informácie v ňom boli zapísané úplné a pravdivé. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom upravovať a pozmeňovať informácie v ňom zapísané. Žiak je povinný vypísať všetky údaje na prvej strane študijného preukazu a nalepiť svoju fotografiu predpísanej veľkosti. Preukaz slúži na zápis oznamov školy pre rodičov a na ospravedlnenia žiaka na vyučovaní od lekára.

  • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre známe dôvody, požiada zákonný zástupca žiaka triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania aspoň deň vopred. Dodatočné ospravedlnenie je neprípustné. Na jeden deň uvoľňuje triedny učiteľ, na viac dní vedenie školy po dohode s triednym učiteľom.
  • V prípade neprítomnosti v škole viac ako jeden deň je žiak povinný prostredníctvom rodičov oznámiť dôvod neprítomnosti do 24 hodín triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy.
  • Rodič / zákonný zástupca/ môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka / z osobných dôvodov, z dôvodu ochorenia a pod/ 3 krát po 3 dni počas hodnotiaceho obdobia / t.j. 9 dní za jeden polrok/.  To je spolu 9 dní, rozložených podľa potreby rodiča. T.j. môže to byť aj 5 dní a potom ešte 2x po dva alebo 4,3,2 a podobne. Do toho škola nebude zasahovať. V prípade, že rodič potrebuje viac ako tieto tri možnosti / viac ako deväť dní/, resp. potrebuje vziať dieťa zo školy na dlhšie obdobie ako tri dni, požiada písomne riaditeľa školy o povolenie s udaním dôvodu. Ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi doručené v prvý deň prítomnosti v škole.
  • Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám. Pre ospravedlnenie a typy absencií platia rovnaké podmienky ako sú uvedené vyššie.
  • Nesplnenie povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov bude považované za neospravedlnenú absenciu.
  • V prípade, že žiak potrebuje odísť na lekárske vyšetrenie, alebo z iných vážnych dôvodov počas vyučovania, povolí mu odchod triedny učiteľ zápisom do študentského preukazu, ktorým sa preukáže na vrátnici školy. Uvoľnenie zo školy je možné len na základe písomného súhlasu rodiča.

3.2  Komisionálne skúšky

Organizáciu komisionálnych skúšok upravuje Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a v súlade so zákon 245/2008 o Výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v takýchto prípadoch:
a) keď vykonáva rozdielovú skúšku,
b) keď je skúšaný v náhradnom termíne,
c) keď žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka do troch dní odo dňa vydania vysvedčenia,
d) keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
e) keď vykonáva opravné skúšky,
f)  keď vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
g) keď školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.

Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná, skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ; skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet; a prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre ten alebo príbuzný vyučovací predmet.

Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.

O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

Žiak, ktorý má na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch povinných predmetov môže na základe písomnej žiadosti žiaka, v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu a na základe rozhodnutia riaditeľa, vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. Ak je hodnotený stupňom nedostatočný z troch alebo viacerých predmetov, na opravnú skúšku nemá právo.

Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby opravné skúšky boli vykonané najneskôr do 31.augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15.septembra.

Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

 • Ak žiak vymešká viac ako 80 vyučovacích hodín, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. V prípade, že dôjde k ďalšiemu zvýšeniu vymeškaných hodín na viac ako 100, riaditeľ školy rozhodne o konaní komisionálnych z učiva v celom rozsahu alebo z učiva z tých tematických celkov, ktoré určí vyučujúci. Aby mohol byť žiak klasifikovaný v riadnom termíne, musí ich vykonať do klasifikačnej porady, inak je neklasifikovaný a koná ich najneskôr do dvoch mesiacov od klasifikačnej porady.
 • Ak z niektorého predmetu žiak vymešká 25% a viac v klasifikačnom období, vyučujúci do dvoch týždňov pred klasifikačnou poradou upozorní vedenie školy, ktoré nariadi komisionálnu skúšku. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Skúška musí byť vykonaná do dňa pred uskutočnením klasifikačnej porady, inak je študent z daného predmetu neklasifikovaný.

3.3 Mimoriadne zhoršenie prospechu a správania

V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu a správania žiaka škola informuje zákonného zástupcu žiaka. Triedny učiteľ alebo riaditeľ školy predvolá zákonného zástupcu na pohovor, kde je informovaný o predmetných záležitostiach a je spísaný písomný záznam.

3.4 Opakovanie ročníka

Riaditeľ školy rozhoduje o opakovaní ročníka žiaka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie v písomnej žiadosti plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka. Ročník môže opakovať aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí… a žiak, ktorý neprospel ani po vykonaní opravnej skúšky. Ročník môže opakovať žiak, ktorý má na výročnom vysvedčení najviac dva predmety klasifikované stupňom nedostatočný a súčasne možnosť opakovať ročník povolil riaditeľ školy. Ak riaditeľ nepovolí žiakovi opakovať ročník, žiak prestáva byť žiakom školy uplynutím posledného dňa školského roka príslušného ročníka.

3.5 Individuálny učebný plán

Riaditeľ školy môže povoliť na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo na základe žiadosti plnoletého žiaka vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu. Toto vzdelávanie môže byť povolené žiakom s nadaním alebo zo závažných dôvodov (napr. tehotenstvo, materstvo, resp. veľmi vážne ochorenie). Podmienky a organizáciu vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu vypracuje škola v súlade so ŠkVP a schvaľuje ho riaditeľ školy. Individuálne vzdelávanie sa riadi platnou legisltatívou.

3.6 Štúdium v zahraničí

Riaditeľ školy môže po posúdení učebných plánov a po prerokovaní v pedagogickej rade povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška z vyučovacieho jazyka je povinná.

3.7 Zanechanie štúdia

Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku, chce zanechať štúdium, oznámi to písomne    riaditeľovi  školy, ak je žiak neplnoletý, písomné oznámenie podá jeho zákonný zástupca. Žiak prestáva byť žiakom strednej školy dňom nasledujúcim po dni, keď riaditeľovi strednej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní štúdia.

3.8 Elektronická žiacka knižka

Škola prevádzkuje pre účely hodnotenia a klasifikácie žiakov elektronickú žiacku knižku, pomocou ktorej priebežne informuje zákonného zástupcu o prospechu správaní žiaka. Každý žiak a jeho zákonný zástupca má heslom chránený prístup do elektronickej žiackej knižky, pomocou ktorého môže získať informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka.

3.9 Používanie iPadov a internetového pripojenia

iPad je majetkom školy. Škola požičiava iPad žiakovi na obdobie počas štúdia. Žiak je povinný vrátiť iPad nepoškodený v originálnom obale aj s príslušenstvom. V prípade straty alebo poškodenia iPadu je povinný žiak/zákonný zástupca spôsobenú škodu nahradiť. Žiak používa iPad na vyučovacej hodine len na základe pokynov učiteľa. Učiteľ má právo rozhodnúť o spôsobe uloženia iPadu v kmeňovej učebni alebo v inej odbornej učebni. Počas vyučovacej hodiny platí striktný zákaz prihlasovať sa na akékoľvek sociálne siete, navštevovať multimediálne kanály, sťahovať akékoľvek dáta, okrem učiteľom povolených.

4  Dress code

Žiak je povinný byť v škole, na podujatiach organizovaných školou a pri slávnostných príležitostiach (otvorenie a záver školského roka, imatrikulácia, maturita, kultúrne podujatia…) vhodne a čisto oblečený a upravený. Odev dievčat nesmie byť priehľadný, vrchný odev musí zakrývať celý trup (celé brucho, chrbát, plecia, prsia), minimálna dĺžka sukní, šiat a krátkych nohavíc je tesne po kolená, rázporok na sukniach a šatách do povolenej dĺžky sukne. U chlapcov musia vrchný odev a nohavice zakryť celý trup. Krátke nohavice musia mať dĺžku tesne po kolená. Zakazuje sa nosenie odevu s nápismi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku) a nosenie žiletiek, zapínacích špendlíkov a iných ostrých predmetov ako ozdôb. Vo všeobecnosti platí, že žiak by sa mal obliekať vkusne, primerane a čisto. V prípade porušenia šk. poriadku v tomto bode, bude sa postupovať nasledovne:

 • odstránenie porušenia šk. poriadku (odlíčenie, prezlečenie sa do vhodného odevu)
 • pohovor triedneho učiteľa so žiakom/čkou
 • pohovor triedneho učiteľa s rodičmi
 • pri opakovanom porušovaní – výchovné opatrenie, resp. znížená známka zo správania

5 Výchovné opatrenia

5.1 Pochvaly

 • Pochvala triedneho učiteľa pred triedou.
 • Vecná odmena rodičovským združením.
 • Pochvala riaditeľom školy pred žiakmi školy

5.2 Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

5.2.1  Napomenutie triednym učiteľom
 • sústavné vyrušovanie na hodinách
 • jednorazové menšie porušenie školského poriadku
 • zdržiavanie sa na chodbách po zvonení
 • nerešpektovanie nariadenia pracovníkov školy
 • prinášanie vecí, ktoré ohrozujú život a zdravie
 • poškodenie školského zariadenia
 • verbálny alebo fyzický útok
 • neslušné správanie
 • spôsobenie neporiadku
 • nevhodné oblečenie a úprava
5.2.2 Pokarhanie triednym učiteľom
 • opakované menšie porušovanie vnútorného školského poriadku
 • jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského poriadku
 • menej ako 7 neospravedlnených vyučovacích hodín
 • používanie hrubých slov v rôznych jazykoch
 • svojvoľné opustenie budovy počas vyučovania
5.2.3 Pokarhanie riaditeľom školy
 • za vážne porušenie školského poriadku, alebo za opakované porušenie školského poriadku (keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok).
5.2.4 Podmienečné vylúčenie zo školy
 • za hrubé porušenie školského poriadku po zvážení pedagogickou radou:
 • krádež
 • podvod – úmyselné oklamanie s cieľom vlastného prospechu
 • poškodenie iného so spôsobením hmotnej alebo morálnej škody.
5.2.5 Vylúčenie zo školy
 • za prinášanie a používanie alkoholu, drog (+ znížená známka zo správania)
 • za každý ďalší priestupok, ktorý spĺňa podmienku udelenia trestu po podmienečnom vylúčení
 • za hrubé porušenie vnútorného školského poriadku (šikanovanie – vedomé ohrozenie zdravia a života).

Všetky prípady budú posudzované individuálne. Platí postupnosť pri udeľovaní trestov. Po napomenutí triednym učiteľom, ak ono nemalo účinok, bude udelené pokarhanie triednym, potom pokarhanie riaditeľom… až vylúčenie zo štúdia. O každom udelení výchovného opatrenia musí byť vedený záznam. Vylúčenie zo školy môže byť podľa zváženia pedagogickej rady udelené aj bez predošlých nižších trestov v závislosti od závažnosti priestupku. O vylúčení rozhoduje pedagogická rada väčšinou hlasov v tajnom hlasovaní za prítomnosti aspoň 90% členov pedagogickej rady. O každom udelení opatrenia je triedny učiteľ povinný dokázateľným spôsobom informovať rodičov.

5.3 Hodnotenie správania žiakov

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

 1. Veľmi dobré – za správanie v súlade so školským poriadkom
 2. Uspokojivé
 • za 7 – 14 neospravedlnených hodín v priebehu jedného polroka
 • za opakované porušovania školského poriadku (keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok)
 • za neospravedlnenú neprítomnosť na akcii organizovanej školou v čase vyučovania podľa rozvrhu
 • za vážne porušenie školského poriadku

Zníženú známku zo správania na druhý stupeň dáva triedny učiteľ alebo vyučujúci po dohode s triednym učiteľom.

 1. Menej uspokojivé
 • za viac ako 14 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka
 • za vážne porušenie školského poriadku

5.4 Ostatné ustanovenia

 • Škola zaisťuje ochranu pred šikanovaním , násilím, diskrimináciou aktívnym vykonávaním dozorov, spoluprácou pedagógov školy a zákonných zástupcov školy.
 • Škola garantuje zabezpečenie ochrany ľudských práv.
 • Pri neskorom príchode žiakov na vyučovanie od štvrtého neskorého príchodu žiaka na vyučovanie sa každé ďalšie meškanie hodnotí ako neospravedlnená hodina.
 • Výchovné opatrenia žiakov sa zapisujú do triedneho katalógu.
 • Všetky výchovné opatrenia triedny učiteľ prerokuje s jeho zákonným zástupcom.
 • Ak žiak v prvom ročníku slabo prospieva, triedny učiteľ navrhne rodičom zmenu školy.

6  Práva a povinnosti zákonných zástupcov

6.1 Práva zákonných zástupcov

 • získavať na triednych aktívoch a informačných pohovoroch informácie o prospechu a správaní sa svojho dieťaťa,
 • ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní
 • mať prístup k dokumentom vydaným školou, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú jeho dieťaťa,
 • poznať účel, na ktorý sa použil jeho finančný príspevok,
 • vo vopred dohodnutom termíne požiadať o rozhovor vyučujúceho, riaditeľstvo školy.
 • požiadať o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; o opakovanie ročníka žiakom; o prerušenie štúdia žiaka; o štúdium podľa
  individuálneho učebného plánu; o štúdium v zahraničí a o zanechaní štúdia žiaka.
 • rodič má právo voliť a byť zvolený za člena Rady školy a Rodičovskej rady.

6.2 Povinnosti zákonných zástupcov

 • oboznámiť sa so školským poriadkom  a viesť svoje dieťa k jeho dodržiavaniu,
 • prevziať zodpovednosť za škody spôsobené jeho dieťaťom na majetku školy a spolužiakov, na ktoré sa nevzťahuje poistenie školy,
 • načas ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa v škole,
 • informovať triedneho učiteľa o zdravotnom stave dieťaťa, zvlášť ak si situácia vyžaduje osobitnú pozornosť,
 • zaujímať sa o prospech a správanie sa svojho dieťaťa (podľa možností v čase úradných hodín triedneho učiteľa, prípadne po vzájomnej telefonickej dohode alebo na triednych schôdzkach rodičov)
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a na vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • nenarušovať súkromie zamestnancov školy a správať sa k nim vhodne.

7  Účinnosť

Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov v septembri 2019 a vychádza z pôvodných vnútorných poriadkov organizačných zložiek a akceptuje nové legislatívne zmeny ustanovené MŠVVaŠ SR.

Školský poriadok bol prerokovaný a schválený na pedagogickej rade dňa 26.08.2019.

Súhlas so školským poriadkom a rešpektovanie celého vnútorného školského poriadku školy vyjadrujú žiaci a zákonní zástupcovia žiakov podpisom. Žiaci a zákonní zástupcovia žiakov sú s vnútorným školským poriadkom dôkladne oboznámení. Školský poriadok platí aj počas všetkých akcií školou organizovaných vrátane exkurzií, výletov, kurzov, návštev divadelných predstavení, koncertov a akýchkoľvek ďalších podujatí.

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2019.