IT Akadémia

Projekt IT Akadémia – ukončený v auguste 2022.

Archív

Naša škola je od roku 2017 zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Projekt realizuje CVTI SR spolu s partnerskými univerzitami:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Cieľom Aktivity 1 je inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích programov je zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky sú zamerané predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ.

Predmety:

Súčasťou aktivity je formálne a neformálne vzdelávanie učiteľov, krúžky, IT tábory, semináre, súťaže a ďalšie mimoškolské činnosti zamerané na motiváciu žiakov ZŠ a SŠ pre štúdium informatiky, IKT, prírodných a technických vied, rozvoj digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií. Aktivita sa realizuje v úzkej spolupráci s IT firmami na báze partnerstva so školami.

Konferencia učiteľov stredných škôl 2019 s účasťou našich učiteľov: článok

Konferencia školských digitálnych koordinátorov pre SŠ 2022 s účasťou našich učiteľov: článok

Bližšie informácie o projekte: http://itakademia.sk/

Zdroj: http://itakademia.sk/