Prevencia

Pri preventívnych programoch spolupracujeme s:

 • CPP Zuzkin park
 • ÚPSVaR
 • Políciou SR – s odborom prevencie
 • UNICEF
 • Festival Jeden Svet
 • Vianočná pošta
 • CSIRT-UPJŠ

 

Škola v spolupráci s CPP a žiakmi školy postupne vypracovali: Celoškolský systémový program proti šikanovaniu, ktorého výsledkom je CHARTA proti šikanovaniu. Je umiestnená v každej triede a v každom trakte na každej chodbe školy.

 

Prevencia a riešenie šikanovania

 

Pri riešení šikanovania sa škola riadi Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach.

 

Definícia šikanovania: Šikanovanie je správanie, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, opakovane, dlhodobo a skryte ubližuje vybranému žiakovi alebo skupine žiakov; robí alebo hovorí niečo, čo je mu nepríjemné a žiak sa nedokáže alebo z najrôznejších príčin nemôže brániť.
Prevencia na škole prebieha v dvoch rovinách:
– v širšej rovine predstavuje súbor opatrení, ktoré eliminujú vznik šikanovania alebo spomaľujú jeho vývoj. Na našej škole sú takýmito preventívnymi opatreniami: monitoring sociálnej klímy triedy, informačná nástenka, spôsob prijímania podnetov, schránka dôvery, sieťovanie subjektov. Preventívne opatrenia umožňujú zachytiť príznaky šikanovania v počiatočných fázach, čo sa ukazuje ako kľúčové pri jeho riešení.
– v užšej rovine ide o realizáciu preventívnych činností – aktivít, programov a iných foriem, ktoré sú špecificky smerované na problematiku šikanovania. Na našej škole sú to napr. triednické hodiny, ranné kruhy, sväté omše, duchovné obnovy, Dni s triednym učiteľom, spolupráca triedneho učiteľa s podporným tímom, neakceptovanie ironizovania, sexuálnych narážok a pod.

 

Základné princípy, ktorými sa naša škola riadi v oblasti prevencie šikanovania:
1) Šikanovanie sa nepodceňuje, nebagatelizuje a každý podnet sa prešetruje
2) Škola má spracovanú smernicu, postup na riešenie podnetov
3) Pedagógovia a hlavne triedni učitelia sledujú triednu klímu, správanie a vzťahy medzi žiakmi
4) Vytvárame priestor na budovanie sociálnych zručností žiakov
5) Vytvárame bezpečný priestor na zdieľanie pocitov žiakov
6) Spolupracujeme s CPP a Mestskou políciou na pravidelných preventívnych programoch
7) Vytvárame vlastné preventívne programy
8) Každodenná prítomnosť kňaza na škole, možnosť rozhovoru
9) Každodenná prítomnosť školského psychológa a možnosť rozhovoru kedykoľvek počas dňa
10) Prítomnosť intervenčného tímu na škole

 
Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/24745.pdf

 

Ďalšie informácie:

kontakt:

email: potrebujem@pomoc.sk

telefón: 116111

 

Školský rok 2023/2024

 

Naše aktivity:

 

 • Milión detí sa modlí ruženec

 • Rorátne sv. omše:

 • Mládež v Lisabone:

 • Exkurzia Viedeň:

 • Festival Jeden Svet

 • Noc v škole a iné aktivity Školského parlamentu

 • Seminár o kritickom myslení so ZMUDRI:

 • Seminár o právach spotrebiteľa s MHSR:

 

Školský rok 2022/2023

Promote Wellbeing (Erasmus+): https://gym.gkmke.sk/2023/05/promote-wellbeing-2/ 

Spolupráca so Zmudri: https://gym.gkmke.sk/2023/03/spolupraca-so-zmudri/

Nedaj sa a hovor  o tom! – šikana a kyberšikana – preventívne podujatie 31. 1. 2023: https://gym.gkmke.sk/2023/01/nedaj-sa-hovor-o-tom/

Archív

Školský rok 2021/2022

Kyberšikana, šikana – preventívna aktivita 14.6.2022

V spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a Odborom prevencie sme uskutočnili v online priestore preventívnu aktivitu v 2.Ag nášho gymnázia na tému Kyberšikana, šikana.

Interaktívny webinár prednášajúci z prizvaných inštitúcií viedli fundovane v interakcii s publikom. Prezentovali skutočnosti, ozrejmovali podstatu, kedy ide o trestné činy vo veci šikany a kyberšikany. Študenti si ozrejmovali, aké konanie môže byť v týchto prípadoch klasifikované ako trestný čin.

Prínosom prezentovanej aktivity boli skúsenosti prednášajúcich z ich konkrétnej praxe

Študenti boli vtiahnutí do témy. Aktivita splnila účel preventívnej činnosti.

prevencia