Informácie a profil absolventa

úradný názov Spojená škola sv. Košických mučeníkov
organizačná zložka Gymnázium sv. Košických mučeníkov
adresa/sídlo Čordákova 50, 040 23 Košice
IČO 35561548
DIČ 2021848048
webové sídlo www.gkmke.sk
právna forma nezisková organizácia
telefón 055/787 34 21
email riaditel.sskm@gmail.com, zastupca.gkm@gmail.com
riaditeľ/štatutárny zástupca RNDr. Adriana Bariová
human resources/ľudské zdroje Ing. Martina Ščerbáková
stránkové hodiny pondelok – piatok/8.00 – 16.00 h.

Informácie o študijnom odbore

študjiný odbor 79 02 J gymnázium
dĺžka štúdia 4 roky
forma štúdia denná
spôsob ukončenia maturitná skúška

Gymnázium sv. Košických mučeníkov vzniklo na základe zaradenia do siete škôl a zriaďovacou listinou zo dňa 18.03.2002 vydanou arcibiskupom metropolitom Košickej arcidiecézy Alojzom Tkáčom.

Gymnázium sa v priebehu 15 rokov etablovalo v meste Košice ako jediné štvorročné gymnázium zriadené Košickou arcidiecézou, Arcibiskupstvom Košice.

Počas obdobia svojej existencie gymnázium vykazuje pravidelne nadpriemerne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese, v certifikovaných meraniach. Pre ilustráciu uvádzame výsledky externej časti maturitnej skúšky za školský rok 2016/2017, ktoré zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní (dostupné na portáli NUCEM), kde Gymnázium sv. Košických mučeníkov dosiahlo v slovenskom jazyku a literatúry priemer 74,9 % (čo je o 17,3 % lepšia hodnota ako národný priemer), v anglickom jazyku 70,9 % (čo je 2,5 % lepšia hodnota ako národný priemer), v matematike 53,3 % (čo je o 7,4 % lepšia hodnota ako národný priemer). V predchádzajúcich školských rokoch dosiahlo Gymnázium sv. Košických mučeníkov nadpriemerné výsledky (zdroj: dataportal NUCEM).

Gymnázium sv. Košických mučeníkov dosahuje úspechy na regionálnom, celoslovenskom i medzinárodnom poli, na základe ktorých škola získava finančné prostriedky za mimoriadne úspechy žiakov. Pre ilustráciu spomenieme napríklad krajské a celoslovenské úspechy:

Škola umožňuje žiakom aj štúdium v zahraničí

Gymnázium sa pravidelne angažuje v oblasti dobrovoľníctva (v súvislosti s európskym trendom dobrovoľníctva) na poli charity, ochrany detí, úcta a starostlivosť o seniorov, pomoc rodinám v núdzi, zbierky, benefičné podujatia. Aktivity sú dokumentované, prezentované a diseminované na webovom sídle školy www.gkmke.sk. Škola spolupracuje s rôznymi inštitúciami vo sfére vedy, vzdelávania, samosprávy (napr. Slovenský Červený kríž, Miestny úrad mestskej časti Košice – KVP, farský úrad Košice – KVP, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Prešovská univerzita v Prešove, Katolícka univerzita v Ružomberku, ÚPSVaR).

Gymnázium v súčasnosti implementuje projekty z Európskych fondov a to v rámci výzvy Premena tradičnej školy na modernú (projekt: Projektové vyučovanie zážitkovou formou), projekty Erasmus+ (už druhý implementovaný projekt počas dvoch rokov s cieľom zabezpečiť mobility pedagógov a zvyšovať ich rating a motiváciu)

Zdroj: výsledky výberového procesu v rámci výzvy 2015, 2017 dostupné na erasmusplus.sk

Okrem toho Gymnázium realizuje viaceré menšie projekty na celoslovenskom poli.

Excentrická poloha gymnázia vedie manažment školy k novým výzvam, čo sa premietlo do pilotného programu spolupráce s firmou NESS KDC Košice v súlade s trendou budovania IT valley v Košiciach a trendom informatizácie a požiadaviek kvalifikovanej pracovnej sily v IT sektore. Víziou je aktívna spolupráca s firmami v meste Košice a snaha o formu spolupráce. Žiaci deviatého ročníka reflektujú zvýšený záujem o IT odvetvia a my sa snažíme na tieto výzvy reagovať.

V roku 2013 sa konala školská inšpekcia (číslo 88008/2013-2014), ktorá nepreukázala žiadne výhrady a porušenia v realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

Odborné učebne a vybavenie

učebňa označenie
učebňa biológie Johan Gregor Mendel
učebňa chémie Maria Curie Sklodowská
učebňa fyziky Albert Einstein
učebňa 131 Clive Staple Lewis
učebňa informatiky I Carlo Acutis
učebňa informatiky II Rene Descartes
učebňa 71 Chesterton
žiacká školská rada Viktor Emanuel Frankl
učebňa oproti kaplnke Ján Pavol II
učebňa 75 Tomáš Baťa
konzultačná miestnosť Jozef Ratzinger

 

Profil absolventa

Kreatívne a kriticky mysliaci človek schopný sebareflexie a stanovenia vlastných reálnych cieľov. Má osvojené prezentačné zručnosti v rodnom i v cudzom jazyku (aspoň na úrovni B2 európskeho referenčného rámca), rozumie príležitostiam i rizikám. Absolvent má vzťah k celoživotnému vzdelávaniu a dokáže kooperatívne a konštruktívne riešiť problémy. Absolvuje skladbu predmetov predpísanú pre gymnaziálne štúdium.

Viera, vízia, vzdelanie sú piliermi, ktoré formujú intelektuálnu osobnosť absolventa implementujúc prvky empatie, sociálnych zručností a vedy.