Ukážky testov a prípravný kurz

V tejto časti si môžete pozrieť ukážky testov na písomné prijímacie skúšky. Testy na prijímacích skúškach vychádzajú z obsahu učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky nižšieho sekundárneho vzdelávania a ich cieľom je overiť vedomosti žiaka. V prípade záujmu je možné na našom gymnáziu absolvovať prípravný kurz na písomné prijímacie skúšky.

Podmienky konania prípravného kurzu

  • dátum a čas: utorok 21.04.2020 od 14.30 do 17.30 h. /2 x 75 minútové bloky podľa modulu fínskeho vzdelávania/.
  • cieľ kurzu: pripraviť uchádzačov na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry /14.30 – 15.45 h./ a z matematiky /16.00 – 17.15 h./.
  • kurz vedú skúsení učitelia slovenského jazyka a literatúry a matematiky
  • poplatok: 12 eur režijné náklady uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet SK62 0200 0000 0031 6241 1455 (do poznámky uveďte meno a priezvisko študenta).
  • prihlasovanie: krátka správa s menom a priezviskom na email zastupca.gkm@gmail.com alebo telefonicky na 055/787 34 21
  • kurz sa bude konať pri minimálnom počte aspoň 5 prihlásených uchádzačov.

Test zo slovenského jazyka a literatúry

Testy z matematiky