KA1 učitelia 2017-2019

Spojená škola sv. Košických mučeníkov je prijímateľom grantu programu Erasmus+. Spojená škola získala v roku 2017 už v poradí druhý schválený grant vo výške viac ako 31 000 eur na mobility pedagogických zamestnancov. Išlo o druhý najvyšší grant v rámci Slovenskej republiky pri kľúčovej akcii KA1. V roku 2015 bola Spojená škola sv. Košických mučeníkov rovnako úspešná v rámci výberovej procedúry a získala grant vo výške viac ako 37 000 eur na mobility zamestnancov. Pedagógovia absolvovali 19 mobilít zameraných na štrukturované kurzy v zahraničí s cieľom získať skúsenosť dobrej praxe a následne niektoré užitočné časti implementovať vo vyučovaní na našom gymnáziu. Učitelia navštívili Portugalsko, Fínsko, Španielsko, Veľkú Britániu, Taliansko, Českú republiku, Maltu.

Predchodcom projektu Erasmus+ bol projekt Comenius, na ktorom sme participovali v rokoch 2010 – 2012. Naši študenti vtedy navštívili a podieľali sa na vyučovaní v Taliansku, Nemecku, Dánsku a vo Francúzsku.


Informácie o aktuálnom projekte/Information about current project

Číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA101-035269

Kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Názov projektu: Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí

Trvanie projektu: 24 mesiacov, od 01.06.2017 do 31.05.2019

PIC Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice: 946956875

Logo projektu


V tejto sekcii sú zverejnené správy účastníkov štrukturovaných kurzov chronologicky ako nasledovali po sebe.

Názov kurzu: Student-centred Classroom: teachers as promoters of active learning

Lokalita: Florencia, Toskánsko, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Zdenka Krajňáková

Účastníci kurzu vo Florencii. zdroj: archív autorky

V dňoch od 05.03.2018 do 09.03.2018 som absolvovala v rámci programu EÚ – ERASMUS+ štrukturovaný kurz na pedagogickej akadémii Europass vo Florencii v Taliansku. Tento kurz bol vytvorený pre učiteľov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o efektívnej správe a účinnom manažovaní vyučovania  s podporou spolupráce a zapojenia žiakov do učenia a s využitím najmodernejších techník. Spolu s ďalšími učiteľmi z krajín EÚ (Belgicko, Holandsko, Španielsko) sme sa venovali niekoľkým témam:

  • technologické nástroje pre učebne zamerané na študentov:
  • kahoot – socrative – quizziz – quizlet – algodoo – wizer.me a mnoho ďalších
  • učenie na základe úlohy
  • kľúčové kompetencie a prierezové zručnosti
  • úloha založená na učení
  • hodnotenie projektov a komplexnej práce
  • rubriky – nástroj hodnotenia
  • „the flipped classroom“
  • riadenie týmu práce efektívne -metóda Jigsaw

Pracovné nasadenie na kurze vo Florencii. zdroj: archív autorky

Cieľom tejto pracovnej cesty bola možnosť zaoberať sa problematikou ako zvýšiť kvalitu výučby a učenia v školách v celej Európe, ako aj rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. “Aktivity tohto kurzu umožnili výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy. Tento kurz hodnotím ako podnetnú príležitosť na podporu osobného profesijného rastu”, dodáva Zdenka Krajňáková.

Katedrála Santa Maria del Fiore, zdroj: archív autorky

Účastníci mali možnosť spoznávať geografické fenomény Toskánska a degustovať produkty toskánskej vínnej révy.

Gastronomické produkty Toskánska. zdroj: archív autorky


Názov kurzu: The Flipped classroom

Lokalita: Florencia, Toskánsko, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Lucia Hromadová

Kurz prebiehal od 05.03. do 09.03.2018 dopoludnia i popoludní.

Oblúkový most Ponte Vecchio na rieke Arno, Florencia. zdroj: archív autorky

Prvé tri dni boli zamerané na oboznámenie sa s modelom vyučovania „The Flipped Classroom“ a prebrali sme jeho klady a zápory. Zamerali sme sa na na konkrétne príklady vyučovania a ich popis. Naučili sme sa efektíve si rozdeliť vyučovací čas a navrhli si vlastnú vyučovaciu hodinu „The Flipped Classroom“, ktorú sme odprezentovali. Na záver sme prebrali tri typy hodnotenia vyučovacieho procesu a navrhovali vlastné kritéria hodnotenia.

Záverečné dva dni sme sa oboznámili s aplikáciami, ktoré su vhodné na prácu s danou vyučovacou metódou ako napr. „Kahoot“, „Quizziz“, „Canva“, „Toondoo“ a iné.

Na otázku ako hodnotí štrukturovaný kurz, Lucia Hromadová odpovedala: “Za silné stránky kurzu „The Flipped Classroom“ považujem, že aj keď ide o pomerne mladý, približne 6 ročný vyučovací model je dokázané, že je prínosný a funguje. Môže mať značný prínos aj na našich vyučovacích hodinách.”

Odovzdávanie certifikátov účastníkom na konci kurzu, Florencia. zdroj: archív autorky

Záver kurzu patril hosťujúcej inštitúcii a rozdávania certifikátov o účasti. Získané kompetencie implementujeme vo vyučovaní a vzdelávaní ako aj pri šírení dopadov projektu.


Názov kurzu: Encouraging Creative Thinking 

Lokalita: Praha, Česká republika

Účastník kurzu: Mgr. Katarína Mihová

Kurz sa konal v Prahe – Holešoviciach od 12.03. do 16.03.2018.

Pracovná atmosféra na kurze v Prahe. zdroj: archív autorky

Kurz bol zameraný na kreatívne myslenie, ktorým môžeme spestriť nielen vyučovací proces, ale môžeme deťom pomôcť prekonať a nájsť samých seba. Kreatívne myslenie učí človeka rozmýšľať, hľadať nové cesty. Erudovaná lektorka priniesla nové pohľady na realitu kritického myslienia v kontexte školského vzdelávania na rôznych stupňoch škôl. Katarína Mihová dodáva: ” S lektorkou sme absolvovali rôzne cvičenia, ktoré možno využiť vo všetkých ročníkoch, učili
sme sa ako tvoriť rôzne cvičenia, testy, hry, ktoré sú nielen kreatívne ale aj ľahko využiteľne v budúcnosti. Kurz bol takým malým nakopnutím a posunutím vpred, vytrhnutím zo stereotypu.”

 

Pracovná atmosféra na kurze v Prahe. zdroj: archív autorky

S inštitúciou ITC International Prague, ktorá podujatie organizovala, máme veľmi dobré skúsenosti v komunikácií, očakávaniach i spätnej väzbe. Záver kurzu patril zhodnoteniu týždňa a odovzdávaniu certifikátov.

Odovzdávanie certifikátov účastníkom na konci kurzu, Praha. zdroj: archív autorky


Názov kurzu: “Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation and Intercultural Dialogue” obsahovo totožný s Flipping your classroom and adding a new and innovative perspective to your lessons.

Lokalita: Paríž, Francúzsko

Účastník kurzu: Mgr. Milan Koščo

Kurz sa konal na rôznych miestach v centre Paríža od 8. apríla do 14. apríla 2018.

Certifikát o účasti. zdroj: archív autora

Obsahom kurzu bolo implentovať inovatívny prístup do vyučovacích hodín spojený s aktívnym a praktickým učením založený na perspektíve projektového vyučovania, kde učiteľ zohráva rolu facilitátora. Na príklade mesta Paríž a jeho geografického a kultúrneho fenoménu boli predložené ukážky rôznych typov inovatívnej perspektívy v interdisciplinárnom prístupe. Zaujímavá bola symbióza umenia a matematiky, vedy a spoločnosti, aktívneho učenia sa v multietnickom priestore tradičnej francúzskej kultúry.

Účastníci kurzu v reštaurácii Le Train Bleu, Gare de Lyon. zdroj: archív autora

Kurzu sa zúčastnili zástupcovia z Talianska, zo Španielska, z Fínska, z Holandska a zo Slovenskej republiky.

Účastníci kurzu v  časti Villers. zdroj: archív autora


Názov kurzu: Creative and Critical Mind

Lokalita: Sevilla, Španielsko

Účastník kurzu: Mgr. Dominika Kmecová

Termín: 14.05. – 18.05.2018

Štrukturovaný kurz bol zameraný na rozvoj kreatívneho a kritického myslienka v kontexte heterogénnych aktivít aplikovatľných vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Aktivity rozvíjali motiváciu študentov i pedagógov s cieľom zvýšiť efektivitu vyučovacieho procesu. Kurz bol organizovaný premyslene, riadil sa harmonogramom a komunikácia prebiehala v anglickom jazyku. Bol zameraný aj na rozvoj európskych priorít a zúčastnili sa ho pedagógovia z Nemecka, Grécka a iných krajín Európy.

Fotografia: Účastníci kurzu počas interného fóra; zdroj: archív autorky

Fotografia: Spoločná fotka účastníkov kurzu; zdroj: archív autorky

Fotografia: Odovzdávanie certifikátov na záver kurzu; zdroj: archív autorky

“Temperamentná Andalúzia predstavuje súzvuk umenia, kultúry, jedla, vzdelávania, tradície, histórie, slnka a príjemného prostredia. Takto koncipovaný štrukturovaný kurz je prínosom pre každého účastníka.”, dodáva na záver Mgr. Dominika Kmecová


Názov kurzu: “Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation and Intercultural Dialogue” obsahovo totožný s Flipping your classroom and adding a new and innovative perspective to your lessons.

Lokalita: Paríž, Francúzsko

Účastník kurzu: RNDr. Adriana Bariová

Kurz sa konal na rôznych miestach v Paríži od 09.07. do 13.07.2018.

Paríž,jedno z najnavštevovanejších a najkrajších metropol sveta. Spájajú sa s ním slávne mená, známe módne značky, rôznorodosťumenia, mnohorakosť kultúry, tisíce ľudí putujúcich malebnými uličkami s dvetisícročnou tradíciou. Viktor Hugo o ňom povedal, že je to “mesto miest“.

V tomto očarujúcom meste prebiehal aj štruktúrovaný kurz projektu Erasmus + s názvom “Grand Tours in Europe”. Kurz bol ukážkou učebných aktivít a zároveň cestou do histórie. Metropola Francúzka predstavuje ideálne prepojenie medzi minulosťou a súčasnosťou.

Cieľom kurzu bola propagácia vedomostí o umeleckom dedičstve prostredníctvom živých stretnutí s umeleckými dielami, ich náladami a ich priestormi. Každý účastník kurzu mal možnosť vnímať históriu v úplnej autonómii.

Hlavná stanica, reštaurácia Train Blue

Prvé stretnutie účastníkov kurzu bolo na hlavnej stanici. Symbol cestovania, množstva príbehov, rôznych osudov… cesta, prúd času, turisti aj cestovatelia… minulosť i prítomnosť…

Petit Palaisneďaleko Champs –Elysées a Seiny. Je súčasťou výnimočného interesantného prostredia s Grand Palais a Pont Alexandre III. Famózny priestor určený pre stále i putovné expozície. Zaujala nás rozmanitosť zbierok, ktorá sa tiahne od staroveku až po 20. storočie.

Louvre –s neprehliadnuteľnou a veľmi dobre stráženou Monou Lisou. Priestor na skúmanie a poznávanie bohatého kultúrneho dedičstva i rozmanitosti európskych kultúrnych tradícií.

Obrázok: Louvre; zdroj: archív účastníka kurzu

Musée du quai Branly miesto, ktoré ponúka pohľad na národy Afriky, Ázie, Oceánie a Ameriky.

Pantheónpôvodne kostol zasvätený svätej Genovéve, v súčasnosti impozantné múzeum. Miesto posledného odpočinku významných osobností ako sú Honoré Mirabeau, Voltaire, Viktor Hugo, Emil Zola, Braille, Pierre Curie či Marie Curie Sklodowska. Okrem nadrozmerných obrazov nás zaujalo Foucaultove kyvadlo, zavesené v ohromnej kopuli Pantheónu, v neustálom kmitavom pohybe, dokazujúce, že Zem sa točí.

Sorbonnemonumentálny komplex situovaný neďaleko Pantheónu, v latinskej štvrti, najväčšie centrum vysokoškolského štúdia vo Francúzsku, založené v 13.storočí.

Súčasťou kurzu boli workshopy o histórii a kultúre krajín frekventantov kurzu. Všetci účastníci mali možnosť prezentovať vlastnú krajinu a spoznať prírodné i kultúrne bohatstvo zúčastnených európskych krajín (Litva, Cyprus, Grécko, Španielsko, Slovensko) a tým zvýšiť vlastné povedomie o potrebe ochrany kultúrneho dedičstva v Európe.


Názov kurzu: „Integrating Creativity and Innovation into Teaching“

Lokalita: Florencia, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Matúš Prekop

Termín: 11.06. – 15.06.2018

Kurz, ktorého som sa zúčastnil prebiehal v talianskom meste Florencia v dňoch 11. až 15. júna 2018. Jeho cieľom bolo naučiť učiteľov aplikovať rôzne kreatívne metódy a inovatívne riešenia do výučby. Zúčastnil som sa ho spolu s ďalšími pedagógmi z Poľska, Lotyšska a Fínska, pričom samotný kurz prebiehal v anglickom jazyku.

Obrázok: Pracovná atmosféra počas kurzu vo Florencii; zdroj: archív autora

Naučili sme sa rôzne spôsoby, ako implementovať do vyučovacieho procesu nové technológie a aplikácie (napr. Youtube, Google, Pinterest, Edmodo, Socrative, Studystack, a mnoho ďalších) a rozvíjať tak motiváciu a angažovanosť žiaka na hodine. Všetky tieto moderné pomôcky sme na príkladoch prakticky aplikovali, či už počas rôznych spoločných aktivít počas kurzu, alebo sledovaním a vyhodnocovaním videí zo škôl. Prebiehala samozrejme aj diskusia ohľadom stavu školstva v našich domovských krajinách a o stave využívania moderných technológií. Pri mojej prezentácii zaujal ostatných kolegov hlavne EduPage, na ktorom na našej škole prebieha administrácia vyučovacieho procesu.

Obrázok: Odovzdávanie certifikátov; zdroj: archív autora

Počas týždňa sme takisto mali možnosť zúčastniť sa na dvoch exkurziách po meste v sprievode učiteľov. Exkurzie sa týkali jednak umeleckej histórie a architektúry a jednak dejín samotného mesta Florencia od antiky po novovek.

Obrázok: Exkurzia a kultúrne dedičstvo Florencie; zdroj: archív autora


Názov kurzu: Mathematics and Connection with other Science. Management of Resources.

Lokalita: Prague, Czech Republic

Účastník kurzu: RNDr. Adriana Bariová

Termín: 26. 11. – 30. 11. 2018

Obsahovým zámerom kurzu nielen pre učiteľov matematiky boli aktuálne trendy v motivácií, ktoré by mali viesť aj v matematike a iných vedách k efektívnemu stimulu aj cez manažment komunikácie a prístupy k ľuďom. Cez výsledky štúdie PISA, kde dosahujeme v matematike na Slovensku nižšie výsledky v komparácii s európskym priemerom, sa snažíme poukázať na príčiny a navrhnúť aktivity, ktoré vedú k zlepšeniu kreatívnej práce aj v tejto oblasti. Kurz prebiehal v súlade s časovým harmonogramom a jeho dopady budeme diseminovať.


Názov kurzu: Future Classroom: Apps for Education

Lokalita: Porto, Portugalsko

Účastník kurzu: Mgr. Milan Koščo

Termín: 29.07. – 03.08.2018

Kurz bol zameraný na efektívnu prácu s mobilnými zariadeniami a ich využitím vo vzdelávacom procese. Kurzu sa zúčastnili účastníci zo Španielska, Grécka, Litvy, Talianska, Rumunska, Poľska. Lektori kurzu účastníkom kurzu predstavili užitočné aplikácie využiteľné vo výuke podľa predmetov. Praktická časť kurzu bola zameraná na prezentáciu vybraného učiva s využitím niektorej z aplikácií. Kurz sa niesol v priateľskej atmosfére, mal aj spoločenský charakter, bol spojený aj exkurziou po meste Porto, návštevou vínnych pivníc a tradičnou portugalskou večerou.

Obrázok: Atmosféra počas kurzu v Porte; zdroj: archív autora

Dopady kurzu už teraz využívame vo vzdelávaní na hodinách prírodovedných predmetov prostredníctvom aktívnej delegovania informácií, vytváranie edukačných materiálov, ktoré slúžia k efektívnej výučbe.


Názov kurzu: Innovative Approaches to Teaching

Lokalita: Barcelona, Španielsko

Účastník kurzu: Mgr. Milan Hovanec

Termín: 19. 11. – 23. 11. 2018

Kurz bol rozdelený do deviatich modulov. Témy modulov boli zmerané na zručnosti 21. storočia. Rozoberali sme  ako rozvíjať kritické a kreatívne myslenie u žiakov. Vytvárali sme úlohy, ktoré boli zamerané na metakognitívne myslenie žiakov s cieľom zlepšiť ich vedomosti. Používali sme IKT ako nástroj na hodnotenie žiakov. Učili sme sa ako využiť formatívne a sumatívne hodnotenie u žiakov.

Fotografia: Odovzdávanie certifikátov na záver kurzu; zdroj: archív autora

Obrázok: Plaça Catalunya, Barcelona, Španielsko; zdroj: archív autora


Názov kurzu: Natural and Cultural Environment 

Lokalita: Prague, Czech Republic

Účastník kurzu: Ing. Martina Ščerbáková

Termín: 26. 11. – 30. 11. 2018

Cieľom kurzu v súlade s obsahovým zámerom projektu bolo cez rôzne aktivity poukázať na bohaté prírodné a kultúrne bohatstvo a viesť ľudí a žiakov cez manažment ľudských zdrojov k pochopeniu potreby implementácie aktivít zameraných na prírodné a kultúrne prostredie do vzdelávania.


Názov kurzu: European project management and design for teachers, headmasters and educators

Lokalita: Bologna, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Milan Hovanec

Termín: 03. 03. – 09. 03. 2019

Štruktúrovaný kurz bol zameraný na tvorbu projektu. Prakticky sme sa venovali návrhu, riadením, financovaní projektu programu Európskej únie, najmä Erazmus+. Získali sme vedomosti o politike Európskej únie, informácie o možnostiach financovania projektov z programu Erazmus+ na roky 2014-2020. Konkrétne sme sa učili formovať myšlienky pri  návrhu projektu, definovať ciele projektu, pripraviť a riadiť projekt v školskom prostredí, vytvárať rozpočet, implementovať ho na škole a určovať dopady projektu nielen pre školu ale aj pre miestnu komunitu a mesto. Kurzu sa zúčastnili pedagógovia z Chorvátska, Litvy, Portugalska, Slovenska a Rumunska. Navštívili sme Florenciu, ochutnali tradičné jedlá talianskej kuchyne, spoznali kultúrne a  sakrálne pamiatky Bologne.

Fotografia: Odovzdávanie certifikátov na záver kurzu; zdroj: archív autora


Názov kurzu: “Flipped Classroom”

Lokalita: Salerno, Taliansko

Účastníci kurzu: Mgr. Ján Kocúrko, Mgr. Milan Hovanec

Termín: 06. 05. – 10. 05. 2019

Na štruktúrovanom kurze v  juhotalianskom meste Salerno sme boli oboznámení s modelom vyučovania Flipped Classroom,  ktorý má byť osvedčenou pedagogickou skúsenosťou učiteľov na školách pri práci so žiakmi. Po zoznámení sa so zložkami Flipped Classroom sme si prakticky vyskúšali, ako ich úspešne implementovať do triedy. Vytvorili sme vyučovaciu hodinu pomocou modelu vyučovania Flipped Classroom a ako nástroj sme použili video na YouTube kanály a  brainstorming pomocou IKT. Navštívili sme odbornú školu v Salerne Istituto Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo”, ktorá má vyškolených učiteľov, ktorí používajú model vyučovania Flipped Classroom. Diskutovali sme a nachádzali sme spôsoby ako  sa môže použiť model  Flipped Classroom v našom školskom prostredí. Spoznali sme miestne kultúrne, sakrálne pamiatky a ochutnali miestnu kuchyňu.

Fotografie sú zverejnené so súhlasom autorov a slúžia na prezentáciu a propagáciu projektu Erasmus+.

Poďakovanie patrí Národnej agentúre programu Erasmus+.