Prijímacie konanie

Kritériá na prijímacie konanie do 1. ročníka 4-ročného štúdia -gymnázium /kód: 79 02 J/ na školský rok 2020/2021

V zmysle § 65 ods. 1 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, po prerokovaní v Pedagogickej rade školy a so súhlasom zriaďovateľa /Košická arcidiecéza, Arcibiskupský úrad, Školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice/, určuje, že do tried 1. ročníka na školský rok 2019/2020 bude možné prijať 30 žiakov.

Prijatie bez prijímacej skúšky

V zmysle § 66 ods. 4 a 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania písomných prijímacích skúšok.

Prijatie na základe výsledkov prijímacích skúšok

Termíny a predmety písomných prijímacích skúšok

 1. kolo prijímacích skúšok
  1. Termín:  11/05/2020 od 8.00 hod.
  2. Termín: 14/05/2020 od 8.00 hod.
 2. kolo prijímacích skúšok
  1. Termín: 16/06/2020 od 8.00 hod.

V zmysle § 65 ods. 2 Zákona č. 245/2007 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ Gymnázia sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, určuje:

 • Písomnú formu prijímacej skúšky z predmetu
  slovenský jazyk a literatúra a písomnú formu prijímacej skúšky z predmetu Písomná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry bude trvať 45 minút, písomná prijímacia skúška z matematiky bude trvať 45 minút.
 • Obsahom prijímacích skúšok bude overenie vedomostí uchádzačov z učiva slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Obsah a rozsah prijímacích skúšok z týchto predmetov bude v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre II. stupeň ZŠ /ISCED2/.

Žiaci budú prijímaní na základe

 • Výsledkov celoštátneho testovania zo slovenského jazyka a z matematiky
 • Výsledkov písomnej prijímacej skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a z predmetu matematika
 • Študijných výsledkov na konci 8. ročníka a na konci prvého polroka 9. ročníka z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk /anglický, nemecký alebo iný cudzí jazyk/, matematika, fyzika, chémia, informatika, biológia, geografia, dejepis
 • Umiestnení v súťažiach

Podrobné jednotné kritériá v prijímacích skúškach

 1. O poradí uchádzačov rozhoduje počet bodov, čo je súčet bodov za benefit z celoslovenského Testovania žiakov 9 ročníka ZŠ, za benefit za prospech na ZŠ, za benefit za súťaže a za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
 2. Výsledný súčet bodov z celoslovenského Testovania 9 pre potreby prijímacieho konania je aritmetickým priemerom súčtu bodov získaných v Testovaní 9 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
 3. Prospech zo ZŠ je priemerný prospech za druhý polrok 8. ročníka a za prvý polrok 9. ročníka (do všetkých priemerov sa počíta len jeden cudzí jazyk, a to ten, z ktorého má žiak lepšie známky). Známky z výchovných predmetov sa do priemerného prospechu nezarátavajú.
 4. Benefit za súťaže získa žiak, ktorý na druhom stupni ZŠ získal jedno z prvých troch miest v okresných, krajských, celoštátnych a medzinárodných kolách umeleckých, športových a vedomostných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR a doloží o tom doklad najneskôr do 11/05/2020. V prípade, že súťaž nebude možné jednoznačne zaradiť medzi súťaže spomenuté vyššie, o jej zaradení resp. nezaradení a o možnom benefite za súťaže rozhodne riaditeľ školy na základe návrhu prijímacej komisie.
 5. Žiak môže pri písomných prijímacích skúškach získať maximálne 80 bodov, teda 40 bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry a 40 bodov z testu z matematiky.

Tabuľky bodových benefitov na prijímacích skúškach

 1. Benefit za prospech
priemer 1,00-1,20 1,21-1,40 1,41-1,60 1,61-1,80 1,81-2,00
Počet bodov 20 18 16 14 12
 1. Benefit za súťaže
1. miesto 2. miesto 3. miesto
Súťaž okresného významu 10 8 6
Súťaž krajského významu 20 16 12
Súťaž celoslovenského významu 30 22 14
Súťaž medzinárodného významu 40 30 20
 1. Benefit za Testovanie 9
priemer 100-80 % 79,99-60 % 59,99-40 % 39,99-20 % 19,99-0 %
Počet bodov 20 16 12 8 0

 
Organizácia prijímacích skúšok pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Pri organizácii prijímacích skúšok v prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia sa postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona č.245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. O prijatí žiaka s vývinovými poruchami učenia rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Pred prijatím na vzdelávanie škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa /§ 61 ods. 1 zákona 245/2008 Z.z./.

Posudzovanie bodového skóre v prípade rovnosti bodov žiakov

V prípade rovnosti bodov jednotlivých uchádzačov majú prednosť uchádzači, ktorí majú /v tomto poradí/:

 • Zníženú pracovnú schopnosť
 • Lepší prospech na základnej škole
 • Lepší výsledok z Testovania 9
 • Sú reprezentantmi školy, okresu, mesta v súťažiach /podľa výšky bonifikácie/.

Košice 10/010/2019                    RNDr. Adriana Bariová, v.r., riaditeľka