Prijímacie konanie

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA PRIJATIE DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠTUDIJNOM ODBORE 79 02 J GYMNÁZIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4.1.2021 a v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sú kritéria pre prijímacie konanie na Gymnázium sv. Košických mučeníkov, odbor 79 02 J, v školskom roku 2021/2022 stanovené nasledovne:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov sa koná od 3.5.2021 do 14.5.2021. Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sa písomné prijímacie skúšky v prvom termíne uskutočnia dňa 3.5.2021 a písomné prijímacie skúšky v druhom termíne dňa 10.5.2021 podľa nasledujúcich kritérií:

 1. PÍSOMNÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA Z PROFILOVÝCH PREDMETOV SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA A MATEMATIKA
  •  Písomná skúška zo SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v rozsahu učiva základnej školy trvá 45 minút. Je realizovaná formou testu a je možné za ňu získať maximálne 50 bodov.
  • Písomná skúška z MATEMATIKY v rozsahu učiva základnej školy trvá 45 minút. Je realizovaná formou testu a je možné za ňu získať maximálne 50 bodov.

Písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky konajú všetci uchádzači. Minimálny počet bodov, ktorý musí uchádzač získať z každého predmetu, aby úspešne vykonal písomnú prijímaciu skúšku je šestnásť. K bodovému zisku za písomné prijímacie skúšky je možné získať ďalšie body podľa nižšie uvedených kritérií:

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
 • Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný, nasledovne:
  • Dva povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 4.(4 – x).(4 – x), kde x je známka.

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • MATEMATIKA
 • Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x).(4 – x), kde x je známka.

Poznámka: Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sú určené 3 profilové predmety takto:

prvý profilový predmet:               – ANGLICKÝ JAZYK

druhý profilový predmet:            – BIOLÓGIA

tretí profilový predmet:               – DEJEPIS

 • Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x).(4 – x), kde x je známka.

Poznámka: Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sú určené 4 doplnkové predmety takto:

prvý doplnkový predmet:            – FYZIKA

druhý doplnkový predmet:          – CHÉMIA

tretí doplnkový predmet:            – GEOGRAFIA

štvrtý doplnkový predmet:          – INFORMATIKA

 

 1. PROSPECH
  • Hodnotenie známkou

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 • Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie bude posúdené prijímacou komisiou a transformované do bežnej hodnotiacej škály.

 

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.

 • Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za každú z uvedených súťaží je možné získať body uvedené v tabuľke.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto 4.miesto 5.miesto
Okresné kolo 10 b 8 b 6 b 4 b 2 b
Krajské kolo 20 b 16 b 12 b 8 b 4 b
 • Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia. Je treba doložiť diplom, alebo potvrdenie športového klubu.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom zo športovej súťaže – okresné kolo 8 b 6 b 4 b
Diplom zo športovej súťaže – krajské kolo 10 b 8 b 6 b
Potvrdenie športového klubu o pravidelnej športovej činnosti 5 b
 • Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia. Ak disponujete dokladom o účasti v niektorej umeleckej činnosti, je treba doložiť doklad.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom z umeleckej činnosti – okresné/regionálne kolo 8 b 6 b 4 b
Diplom z umeleckej činnosti – krajské kolo 10 b 8 b 6 b
Potvrdenie umeleckej inštitúcie (aj ZUŠ) o pravidelnej umeleckej činnosti 5 b
 • Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Je treba doložiť sken alebo fotokópiu dokladu.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom z celonárodného umiestnenia 30 b 25 b 20 b
Účasť v medzinárodnom kole 40 b
 • Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľníckou činnosťou pre účely prijímacieho konania rozumieme široké spektrum preukázateľných činností, ako napríklad účasť v projekte Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu, forma angažovanosti v miestnom farskom spoločenstve, forma charitnej činnosti, pomoc opusteným ľuďom, forma pomoci útulku zvierat, forma pomoci obci/mestskej časti, dobrovoľnícka činnosť vlastnej základnej škole a pod. Je treba doložiť písomné potvrdenie inštitúcie, pre ktorú je dobrovoľnícka činnosť vykonávaná. Ak takéto potvrdenie nie je možné získať, je treba napísať čestné vyhlásenie, že takúto dobrovoľnícku činnosť vykonávate aj so stručným popisom činností, ktoré realizujete.

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – pravidelná činnosť 10 b
Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – jednorazová činnosť 5 b

Dokumenty potvrdzujúce účasť, umiestnenie v súťažiach alebo popisujúce činnosť v dobrovoľníckej činnosti môžete zaslať elektronicky na email: office@gkmke.sk alebo poštou na adresu školy.

Dokumenty potvrdzujúce úspech v činnostiach 4.2 – 4.5, ktoré nie sú explicitne spomenuté v popise, prosíme doručiť elektronicky na office@gkmke.sk alebo poštou do 30.04.2021. Budú posúdené individuálnea prijímacia komisia môže rozhodnúť o ich zaradení do niektorej z kategórií 4.2 – 4.5.

5. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV, BUDÚ POSTUPNE UPLATNENÉ NASLEDOVNÉ KRITÉRIÁ

 • Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť
 • získal väčší počet bodov z písomných prijímacích skúšok podľa bodu č. 1 Písomná prijímacia skúška
 • získal väčší počet bodov za bod č. 4 Ďalšie kritéria
 • dosiahol väčší počet bodov z určených profilových predmetov školy

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

Košice 27.01.2021

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka