Prijímacie konanie

V súlade so zákonom č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sú stanovené kritéria pre prijímacie konanie na Gymnázium sv. Košických mučeníkov, odbor 7902 J gymnázium v školskom roku 2024/2025.

  • termín | 02.05.2024
  • termín | 06.05.2024

PRIJATIE BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí v externom testovaní dosiahli úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne (v matematike i v slovenskom jazyku a literatúre).

Uchádzači, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebudú konať a bude im priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacích skúšok, budú prijímaní na základe výsledkov prijímacieho konania špecifikovaného v nasledujúcej časti.

PRIJATIE NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV PRIJÍMACEJ SKÚŠKY

1.    PÍSOMNÁ PRIJÍMACIA SKÚŠKA Z PROFILOVÝCH PREDMETOV SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA A MATEMATIKA

Písomná skúška zo slovenského jazyka a literatúry v rozsahu učiva základnej školy trvá 45 minút. Je realizovaná formou testu a je možné za ňu získať maximálne 40 bodov. Písomná skúška z matematiky v rozsahu učiva základnej školy trvá 45 minút. Je realizovaná formou testu a je možné za ňu získať maximálne 40 bodov. Uchádzač úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa z testu zo slovenského jazyka a literatúry aspoň 15 bodov a súčasne aspoň 15 bodov z písomného testu z matematiky.

K bodovému zisku za písomné prijímacie skúšky je ďalej možné získať ďalšie body podľa nižšie uvedených kritérií:

2.   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný, nasledovne:

2.1 Dva povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4 – x).(4 – x), kde x je známka.

  • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
  • MATEMATIKA

2.2 Profilové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4 – x).(4 – x), kde x je známka.

prvý profilový predmet:            – ANGLICKÝ JAZYK

druhý profilový predmet:          – BIOLÓGIA

tretí profilový predmet:             – DEJEPIS

2.3 Doplnkové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 1.(4 – x).(4 – x), kde x je známka.

prvý doplnkový predmet:         – FYZIKA

druhý doplnkový predmet:       – CHÉMIA

tretí doplnkový predmet:          – GEOGRAFIA

3.    PROSPECH

3.1 Hodnotenie známkou

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3.2 Slovné hodnotenie

Slovné hodnotenie bude posúdené prijímacou komisiou a transformované do bežnej hodnotiacej škály. V prípade, že niektorí uchádzači boli hodnotení slovne, je potrebné priložiť sken vysvedčení do elektronickej prihlášky, alebo doručiť do školy kópie vysvedčení v prípade listinnej prihlášky.

4.    ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.

4.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za každú z uvedených súťaží je možné získať body uvedené v tabuľke.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto 4.miesto 5.miesto
Okresné kolo 10 b 8 b 6 b 4 b 2 b
Krajské kolo 20 b 16 b         8 b         8 b         4 b

4.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia. Je treba doložiť diplom, alebo potvrdenie športového klubu.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom zo športovej súťaže – okresné kolo 8 b 6 b 4 b
Diplom zo športovej súťaže – krajské kolo 10 b 8 b 6 b
Potvrdenie športového klubu o pravidelnej športovej činnosti 5 b

4.3 Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia. Ak disponujete dokladom o účasti v niektorej umeleckej činnosti, je treba doložiť doklad.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom z umeleckej činnosti – okresné/regionálne kolo 8 b 6 b 4 b
Diplom z umeleckej činnosti – krajské kolo 10 b 8 b 6 b
Potvrdenie umeleckej inštitúcie (aj ZUŠ) o pravidelnej umeleckej činnosti 5 b

4.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Je treba doložiť sken alebo fotokópiu dokladu.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom z celonárodného umiestnenia 30 b 25 b 20 b
Účasť v medzinárodnom kole 40 b

4.5 Dobrovoľnícka činnosť

Dobrovoľníckou činnosťou pre účely prijímacieho konania rozumieme široké spektrum preukázateľných činností, ako napríklad účasť v projekte Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu, forma angažovanosti v miestnom farskom spoločenstve, forma charitnej činnosti, pomoc opusteným ľuďom, forma pomoci útulku zvierat, forma pomoci obci/mestskej časti, dobrovoľnícka činnosť vlastnej základnej škole a pod. Je treba doložiť písomné potvrdenie inštitúcie, pre ktorú je dobrovoľnícka činnosť vykonávaná. Ak takéto potvrdenie nie je možné získať, je treba napísať čestné vyhlásenie, že takúto dobrovoľnícku činnosť vykonávate aj so stručným popisom činností, ktoré realizujete.

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – pravidelná činnosť 10 b
Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – jednorazová činnosť 5 b

Dokumenty potvrdzujúce účasť, umiestnenie v súťažiach alebo popisujúce činnosť v dobrovoľníckej činnosti môžete zaslať buď ako súčasť elektronickej prihlášky,  emailom na office@gkmke.sk alebo poštou na adresu školy.

Dokumenty potvrdzujúce úspech v činnostiach 4.2 – 4.5, ktoré nie sú explicitne spomenuté v popise, prosíme doručiť buď ako prílohu, ktorá je súčasťou elektronickej prihlášky, alebo emailom na office@gkmke.sk alebo poštou do 29.04.2023. Budú posúdené individuálne a prijímacia komisia môže rozhodnúť o ich zaradení do niektorej z kategórií 4.2 – 4.5.

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá

  1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť
  2. získal väčší počet bodov z písomných prijímacích skúšok podľa bodu č. 1 Písomná prijímacia skúška
  3. získal väčší počet bodov za bod č. 4 Ďalšie kritéria
  4. dosiahol väčší počet bodov z určených profilových predmetov školy

Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 17.05.2024 na webovom sídle školy a v tomto termíne odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí. Pre žiakov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť prijímacej skúšky a boli riadne ospravedlnení, riaditeľka školy určí náhradný termín prijímacej skúšky v súlade s platnou legislatívou.

Kontaktné údaje

Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice

EDUID: 10001473

Košice 22.08.2023

RNDr. Adriana Bariová,  riaditeľka