Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549785

Personálne zloženie členov 

predseda rodičovskej rady Valéria Snopková
podpredseda rodičovskej rady Viera Simočková
ekónom rodičovskej rady Mária Bačová
delegovaný člen rodičovskej rady Mária Tóthová

Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.

Vyúčtovanie hospodárenia Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice za školský rok 2017/2018

Zostatok zo šk. roka 2016/2017 k 1.9.2017: 2 667,57 €
Príjmy v šk. roku 2017/2018: 3 317,90 €
Výdavky v šk. roku 2017/2018: 2 317,57 €
Zostatok v šk. roku 2017/2018 k 1.9.2018: 3 667,90 €
Rozpis príjmov v šk. roku 2017/2018
1. Rodičovské príspevky: 1 866,00 €
2. Príjem z 2% dane: 1 451,88 €
3. Kreditný úrok 0,02 €
Spolu príjmy: 3 317,90 €
Rozpis výdavkov v šk. roku 2017/2018
1. Pravidelné poplatky 77,33 €
(notársky poplatok za registráciu RR, ročný poplatok za doménu gkmke.sk)
2. Školské výlety a exkurzie 600,00 €
(exkurzia do Prahy)
3. Reprezentácia školy na súťažiach 153,00 €
(„Štúrovo pero“- strava, ubytovanie, cestovné, „Prečo mám slovenčinu rád“ – ubytovanie a doprava)
4. Príspevky na knihy, časopis a projekty  550,00 €
(príspevok na školský časopis  Quo Vadis, nákup knižných odmien )
5. Školské akcie organizované školou 280,00 €
(Imatrikulácia prvákov, Mikuláš, príspevok na vianočnú kapustnicu, Juniáles pre gymnazistov, Noc v škole, Rozlúčka so štvrtákmi)
6. Propagácia školy na dopravnom podniku 207,36 €
7.Ďalšia pomoc škole podľa požiadaviek školy 392,58 €
(študentské preukazy, diáre, zrkadlo do TV, výstava komiksov, mikiny, štafeta)
8. Drobné výdavky 57,30 €
(poplatok za vedenie účtu, vydanie potvrdenia k účtu, poplatok za zmenu nakladania s účtom)
Spolu výdavky v šk. rok 2017/2018 2 317,57 €

Vypracovala: Ing. Mária Bačová

Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.

Zápisnica zo zasadnutia RR zo dňa 30.11.2017 Zapisnica_30_11_17

Zápisnica zo zasadnutia RR zo dňa 14.02.2018 Zapisnica_14_02_18

Zápisnica zo zasadnutia RR zo dň 15.11.2018 ZapisnicaRR_11_2018

Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: zastupca.gkm@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 21. Tešíme sa na prípadné stretnutie.