Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549785

Personálne zloženie členov 

predseda rodičovskej rady
podpredseda rodičovskej rady
ekónom rodičovskej rady Mária Bačová
delegovaný člen rodičovskej rady Mária Tóthová

Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.

Vyúčtovanie hospodárenia Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice za školský rok 2018/2019

Výsledok hospodárenia RR pri Gymnáziu sv. Koš. mučeníkov, Čordákova 50, Košice:

Zostatok zo šk. roka 2017/2018 k 1.9.2018: 3 667,90 €
Príjmy v šk. roku 2018/2019: 4 234,00 €
Výdavky v šk. roku 2018/2019: 1 816,47 €
Zostatok v šk. roku 2018/2019 k 1.9.2019: 6 085,43 €
Rozpis príjmov v šk. roku 2018/2019
1. Rodičovské príspevky: 2 704,00 €
2. Príjem z 2% dane: 1 530,00 €
Spolu príjmy: 4 234,00 €
Rozpis výdavkov v šk. roku 2018/2019
1. Pravidelné poplatky      78,00 €
(notársky poplatok za registráciu RR, ročný poplatok za doménu gkmke.sk)
2. Školské výlety a exkurzie    120,00 €
(výlet do Budapešti)
3. Reprezentácia školy na súťažiach     81,37 €
(„Štúrovo pero“)
4. Príspevky na knihy, časopis a projekty

(príspevok na školský časopis  Quo Vadis, nákup knižných odmien, učebnice francúzskeho jazyka, učebnice matematiky, Vojvoda z Edinburghu )

   804,00 €
5. Školské akcie organizované školou

(Imatrikulácia prvákov, Mikuláš,  Noc v škole, Rozlúčka so štvrtákmi)

    245,00 €
6. Propagácia školy na dopravnom podniku

7.Ďalšia pomoc škole podľa požiadaviek školy

    207,36 €

223,44 €

(diáre, Zelená škola, Nákup komponentov na programovanie na podporu IT)
8. Drobné výdavky

(poplatok za vedenie účtu, vydanie potvrdenia k účtu, poplatok za zmenu nakladania s účtom)

     57,30 €
Spolu výdavky v šk. rok 2018/2019 1 816,47 €

Vypracovala : Mária Bačová

Vypracovala: Ing. Mária Bačová

Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.

Zápisnica zo zasadnutia RR zo dňa 30.11.2017 Zapisnica_30_11_17

Zápisnica zo zasadnutia RR zo dňa 14.02.2018 Zapisnica_14_02_18

Zápisnica zo zasadnutia RR zo dň 15.11.2018 ZapisnicaRR_11_2018

Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: zastupca.gkm@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 21. Tešíme sa na prípadné stretnutie.