Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549785

Personálne zloženie členov 

predseda rodičovskej rady Mgr. Denisa Ńaršanská
delegovaný člen rodičovskej rady Ing. Arpád Bari
ekónom rodičovskej rady Mgr. Mária Šáriczká
delegovaný člen rodičovskej rady Mgr. Terézia Gurbaľová

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY

PRI GYMNÁZIU SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Termín:           11.09.2023

Miesto:           Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice, kancelária 106

Program

 1. Privítanie a oboznámenie sa s plánom činnosti
 2. Voľba člena Rodičovskej rady za triedu 1.Ag
 3. Informácia o hospodárení za uplynulý školský rok
 4. Návrh rozpočtu Rodičovskej rady
 5. Rôzne

K jednotlivým bodom

 1. Členovia Rodičovskej rady sa stretli na svojom riadnom zasadnutí prezenčným spôsobom. Bola im vyjadrená vďačnosť za angažovanosť, správu účtu i ochotu kooperovať.
 2. Za triedu 1.Ag bola zvolená Mgr. Terézia Gurbaľová
 3. Hospodárenie za školský rok 2022/2023
  1. Príjem na bežnom účte spolu s príjmom do pokladne: 5 402,55 eur.
  2. Výdaje z účtu a z pokladne: 12 454,34 eur.
  3. Zostatok k 31.8.2023 je: 7 169,63 eur.
  4. Najväčšie položky v rámci výdavkov
   1. Revitalizácia a nákup školského nábytku: 3 094 eur.
   2. Úpravy v počítačovej učebni: 3 620 eur.
 • Teambuiding a duchovné obnovy žiakov: 455 eur.
 1. Darčekové poukážky pre žiakov: 300 eur.
 1. Návrh rozpočtu vyplýva z potrieb školy a podpory výchovno-vzdelávacieho procesu. Bolo dohodnuté, že forma komunikácie bude emailovým spôsobom, kde sa členovia Rodičovskej rady vyjadria k návrhu predkladaných žiadostí, ktoré im adresuje vedenie školy a učitelia školy. Podľa potreby sa neskôr zorganizuje prezenčné stretnutie. Všetky platby sú evidované v účtovníctve.
 2. Rôzne termínové úlohy
  1. Do konca novembra 2023 zaregistrovať Rodičovskú radu pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov ako príjemcu 2% daní. Zodpovedné: D. Ňaršanská, M. Šáriczká

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY

PRI GYMNÁZIU SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Termín:           22.11.2022

Miesto:           Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice

 Program

 1. Privítanie prítomných a predstavenie harmonogramu činnosti
 2. 2% dane – úspešná registrácia
 3. Vízia vymeniť osvetlenie v triede
 4. Ďalšie výdavky

K jednotlivým bodom

 1. Na úvod zasadnutia bol predstavený plán rokovania, ktorý bol schválený.
 2. Členovia Rodičovskej rady informovali o tom, že Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov je v budúcom roku príjemcom 2% daní.
 3. Členovia Rodičovskej rady zistia cenové ponuky na výmenu stropných svietidiel v triedach. Cenové ponuky budú komunikované a stanovený ďalší postup.
 4. Ďalšie výdavky budú komunikované emailovou formou.

Prezenčná listina prítomných

                                                                                              podpis

 1. Arpád Bari (člen)
 2. Mária Šáriczká (člen)
 3. Denisa Ňaršanská (člen)
 4. Ingrid Fedurcová (člen) ospravedlnená neúčasť

Zapísal: 22.11.2022    Milan Koščo


ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RODIČOVSKEJ RADY

PRI GYMNÁZIU SV. KOŠICKÝCH MUČENÍKOV

Termín:           20.04.2023

Miesto:           Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Košice | kancelária 106

Program

 1. Privítanie prítomných a predstavenie harmonogramu činnosti
 2. Prerokovanie žiadostí o príspevok
 3. Vízia rekonštrukcie sociálnych zariadení
 4. Rôzne

K jednotlivým bodom

 1. Členom Rodičovskej rady bol predstavený harmonogram činnosti.
 2. Všetky aktuálne žiadosti o spolufinancovanie zo strany Rodičovskej rady boli prerokované a schválené. Opätovne bola potvrdenia forma komunikácie a schvaľovania žiadostí o príspevok za predpokladu súhlasného stanovisko zvolených členov Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Prílohu zápisnice tvorí stav účtu RR k 20.04.2023. K 20.04. je na účte RR k dispozícii 7139,78 eur.
 3. Riaditeľka školy predstavila členom Rodičovskej rady (RR) víziu rekonštrukcie sociálnych zariadení aj s cenovou ponukou rôznych firiem vrátane vizualizácie. Členovia RR o tejto záležitosti informovali plénum rodičov a boli predstavené možnosti spolufinancovania a to buď vkladom na účet RR (s poznámkou v platbe: rekonštrukcia): SK24 0900 0000 0005 7500 4707 alebo vkladom na darovací účet školy (s poznámkou: rekonštrukcia): SK62 0200 0000 0031 6241 1455.
 4. Rôzne
  1. Rodičovskej rade bol predstavený projekt Digitálny žiak
  2. Rodičovská rada bola informovaná o rôznych edukačných a rozvojových projektoch školy.

Prezenčná listina prítomných

                                                                                              podpis

 1. Arpád Bari (člen)
 2. Mária Šáriczká (člen)
 • Denisa Ňaršanská (člen)
 • Ingrid Fedurcová (člen) ospravedlnená neúčasť

Príloha: Stav účtu za obdobie 09/2022 – 04/2023.

Zapísal: 20.04.2023    Milan Koščo