Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549785

Personálne zloženie členov 

predseda rodičovskej rady Mgr. Denisa Ńaršanská
delegovaný člen rodičovskej rady Ing. Marián Stahovec
ekónom rodičovskej rady Mgr. Mária Šáriczká
delegovaný člen rodičovskej rady Mgr. Ingrid Fedurcová

Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.

Výsledok hospodárenia RR pri Gymnáziu sv. Koš. mučeníkov, Čordákova 50, Košice v školskom roku 2019/2020:

Zostatok zo šk. roka 2018/2019 k 1.9.2019: 6 085,43 €
Príjmy v šk. roku 2019/2020: 3 279,51 €
Výdavky v šk. roku 2019/2020: 1 903,11 €
Zostatok v šk. roku 2019/2020 k 1.9.2020: 7 461,83 €
Rozpis príjmov v šk. roku 2019/2020
1. Rodičovské príspevky: 2 202,00 €
2. Príjem z 2% dane: 1 077,51 €
Spolu príjmy: 3 279,51 €
Rozpis výdavkov v šk. roku 2019/2020
1. Pravidelné poplatky      63,31 €
(notársky poplatok za registráciu RR)
2. Školské výlety a exkurzie    410,00 €
(Duchovná obnova pre gymnazistov, Exkurzia študentov do Ríma, Exkurzia Paríž)
3. Príspevky na knihy a časopis

(príspevok na školský časopis  Quo Vadis, nákup knižných odmien)

   588,00 €
4. Školské akcie organizované školou

(Imatrikulácia prvákov, Mikuláš)

   152,00 €
5. Propagácia školy na dopravnom podniku

6.Ďalšia pomoc škole podľa požiadaviek školy

    226,80 €

401,70 €

(Wifi – UniFiSwitch, UniFi bezpečnostná brána)
7. Drobné výdavky

(poplatok za vedenie účtu, vydanie potvrdenia k účtu, poplatok za zmenu nakladania s účtom, poplatok za výber hotovosti)

     61,30 €
Spolu výdavky v šk. rok 2019/2020 1 903,11 €

Vypracovala : Mária Bačová


Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady zo dňa 14.11.2019 Rodičovská rada_Zapisnica1411

Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: zastupca.gkm@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 21. Tešíme sa na prípadné stretnutie.