Rodičovská rada

Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov je právnickou organizáciou a dobrovoľným združením rodičov. Rodičovská rada je súčasne prijímateľom 2 % daní.

Obchodné meno alebo názov: Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Čordákova 50, 04023 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
Identifikačné číslo (IČO/SID): 35549785

Personálne zloženie členov 

predseda rodičovskej rady Ing. Vladimír Tóth
delegovaný člen rodičovskej rady Ing. Adela Gašparovičová
ekónom rodičovskej rady Ing. Mária Bačová
delegovaný člen rodičovskej rady Helga Tkáčová

Rodičovská rada sa riadi platným štatútom a legislatívou.

Vyúčtovanie hospodárenia Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice za školský rok 2018/2019

Výsledok hospodárenia RR pri Gymnáziu sv. Koš. mučeníkov, Čordákova 50, Košice:

Zostatok zo šk. roka 2017/2018 k 1.9.2018: 3 667,90 €
Príjmy v šk. roku 2018/2019: 4 234,00 €
Výdavky v šk. roku 2018/2019: 1 816,47 €
Zostatok v šk. roku 2018/2019 k 1.9.2019: 6 085,43 €
Rozpis príjmov v šk. roku 2018/2019
1. Rodičovské príspevky: 2 704,00 €
2. Príjem z 2% dane: 1 530,00 €
Spolu príjmy: 4 234,00 €
Rozpis výdavkov v šk. roku 2018/2019
1. Pravidelné poplatky      78,00 €
(notársky poplatok za registráciu RR, ročný poplatok za doménu gkmke.sk)
2. Školské výlety a exkurzie    120,00 €
(výlet do Budapešti)
3. Reprezentácia školy na súťažiach     81,37 €
(„Štúrovo pero“)
4. Príspevky na knihy, časopis a projekty

(príspevok na školský časopis  Quo Vadis, nákup knižných odmien, učebnice francúzskeho jazyka, učebnice matematiky, Vojvoda z Edinburghu )

   804,00 €
5. Školské akcie organizované školou

(Imatrikulácia prvákov, Mikuláš,  Noc v škole, Rozlúčka so štvrtákmi)

    245,00 €
6. Propagácia školy na dopravnom podniku

7.Ďalšia pomoc škole podľa požiadaviek školy

    207,36 €

223,44 €

(diáre, Zelená škola, Nákup komponentov na programovanie na podporu IT)
8. Drobné výdavky

(poplatok za vedenie účtu, vydanie potvrdenia k účtu, poplatok za zmenu nakladania s účtom)

     57,30 €
Spolu výdavky v šk. rok 2018/2019 1 816,47 €

Vypracovala : Mária Bačová


Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. košických mučeníkov sú dostupné k nahliadnutiu.

Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady zo dňa 14.11.2019 Rodičovská rada_Zapisnica1411

Ak chcete zanechať odkaz Rodičovskej rade pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov napíšte krátky email na: zastupca.gkm@gmail.com alebo zavolajte na tel. číslo 055/787 34 21. Tešíme sa na prípadné stretnutie.