Matematika

Metodiky overené v šk. rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 :

 • Ako možno charakterizovať kvadratickú závislosť medzi veličinami?
 • Ako možno opísať lineárnu závislosť medzi veličinami?
 • Ako možno využiť poznatky o lineárnej funkcii
 • Ako prišlo k derivácii
 • Aplikácia kvadratickej funkcie
 • Čítanie grafov s porozumením
 • Derivácia funkcie vs. spojitosť funkcií
 • Doplnenie na štvorec
 • Exponenciálna funkcia a jej graf 1
 • Exponenciálna funkcia a jej graf 2
 • Exponenciálne a logaritmické nerovnice
 • Exponenciálne a logaritmické rovnice
 • Funkcia ohraničená na množine
 • Goniometrické nerovnice
 • Goniometrické rovnice
 • Logaritmická funkcia a jej graf 1
 • Logaritmická funkcia a jej graf 2
 • Vzťahy pre počítanie s logaritmami