Psychologické poradenstvo

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

Konkrétnou náplňou jeho práce je činnosť:

Diagnostická – keď psychodiagnostickými metódami prostredníctvom psychologických vyšetrení poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
Intervenčná – keď vytvára spolu s učiteľským kolektívom podmienky pre uskutočňovanie pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom, ako aj ku škole a školskému učivu. Rovnako tiež napomáha učiteľom a rodičom spracovávať ich postoje a prežívanie, ktoré sa u nich objavujú v súvislosti s určitými prejavmi správania u detí. Napomáha riešeniu situácie či vzťahu medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi, ak to táto vyžaduje.
Preventívna – keď sleduje pripravenosť žiakov pre školu a jej požiadavky (školská zrelosť) pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka (protidrogová prevencia).
Poradenská – keď poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

Výhodou školského psychológa, ktorý pôsobí priamo na škole je, že osobne pozná atmosféru školy, jej problémy, osobne pozná členov pedagogického zboru, štýl ich práce a používané metódy, žiaci môžu v prípade potreby okamžite využiť jeho služby a požiadať o radu, prispieť k humanizácii školy a k zefektívneniu výchovy a vzdelávania. Školský psychológ sa vo svojej činnosti zameriava na plnenie tzv. podporných služieb v škole.

V prípade otázok v kontexte špecifík spojených s učením a vzdelávaním smelo kontaktujte psychológa. Kancelária sa nachádza na 4. podlaží.

 

Kontakt

Mgr. Stanislava Girová
školský psychológ
vzdelanie: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
telefón: 055/787 34 21
záľuby: knihy, príroda, tanec
email: stanislava.girova@gmail.com
konzultácie: pondelok 13.30 - 16.00 h.