Spolu úspešnejší

Na projekte Spolu úspešnejší sa podieľa 13 pedagógov školy a 49 žiakov školy. Vzdelávanie je organizované prezenčnou formou v popoludňajších hodinách. Harmonogram doučovania je k dispozícii cez zdieľané dokumenty.

Obsahom doučovania je eliminácia nepriaznivých dôsledkov na vzdelávanie počas pandémie.

Projekt Spolu úspešnejší je vydareným konceptom eliminácie nepriaznivých dôsledkov pandémie. Je zameraný na formu doučovania žiakov tak, aby sa odbúral žiacky neúspech. Aj keď ide neraz o časovo náročnú koordináciu aktivít, je z pohľadu žiaka atraktívny. Vďaka realizácii projektu sa podarilo zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, ktorí mali ťažkosti s matematikou v prvom ročníku a súčasne potrebujú na pochopenie viac času oproti ostatným žiakom. Žiaci pripravujúci sa na maturitnú skúšku vďaka projektu Spolu úspešnejší zvládli maturitu z geografie na výbornej úrovni, pretože mali priestor rozvíjať ďalšie kľúčové kompetencie, ktoré sa prejavili na celkovej úrovni maturitnej odpovede. Projekt hodnotím vysoko pozitívne a v prípade ďalšieho pokračovania projektu sa plánujeme zúčastniť. Milan Koščo

Projekt Spolu úspešnejší umožňuje žiakom pravidelne pracovať na svojom rozvoji a zlepšovaní sa v oblastiach, ktoré sú pre nich náročnejšie. Mnohí majú problém s pravidelnou a kontinuálnou prípravou na vyučovanie, čo sa potom odráža na ich známkach. Tento projekt pomáha eliminovať ich neúspech a skvalitňuje ich prípravu na vyučovanie. Pozitíva projektu Spolu úspešnejší sa prejavili aj vo výsledkoch žiakov, ktorí sa pripravovali na maturitu z chémie. Žiaci mali priestor na hlbšie pochopenie a precvičenie náročnejších tém z chémie, ktoré je pre nich častokrát obtiažnejšie zvládnuť len samostatnou prípravou. Projekt hodnotím kladne. V prípade možnosti zapojenia sa do pokračovania projektu by som sa opäť prihlásila. Mária Vavrová

Žiaci počas dištančného vyučovania mali veľké problémy s matematikou. Vysvetľovanie gymnaziálneho učiva matematiky online bolo náročné. Aj napriek tomu, že sme  aj v tomto čase robili doučovanie, ostali niektoré témy nepochopené a nedocvičené. Nebol to však problém všetkých žiakov. Po návrate do školy sme učivo potrebovali individuálne upevniť a dovysvetľovať. Tento projekt sme uvítali. Na hodinách doučovania sme sa zameriavali na práve preberané učivo a taktiež na medzery v starých témach. Vďaka individuálnemu prístupu všetci títo žiaci zvládli učivo a dosiahli lepšie výsledky. Šarlota Škorvánková

Projekt Spolu úspešnejší mal veľmi pozitívnu žiacku odozvu. Aktivity počas projektu boli orientované na upevňovanie a ďalšie osvojovanie slovnej zásoby a gramatiky. Zapojení boli aj študenti maturitného ročníka, ktorí ocenili rozvíjanie a precvičovanie čítania a počúvania s porozumením. Žiaci sa zlepšili aj v komunikačných schopnostiach a vedení riadených rozhovorov. Henrieta Šturmová

Projekt Spolu úspešnejší ponúkol žiakom priestor na zlepšenie ich vedomostí, zručností a kompetencií. Zároveň podporil rozvoj nadaných žiakov tým, že počas konzultácií a doučovania sa podrobnejšie venovali oblasti, ktorá ich zaujíma, pripravovali sa na predmetovú olympiádu, rozvíjali svoje jazykové kompetencie. Počas trvania projektu mali žiaci možnosť sa zdokonaľovať prostredníctvom individuálneho prístupu, ale aj socializácie so svojimi rovnako nadšenými spolužiakmi. Už teraz vidím význam a dôležitosť projektu pre žiakov, a to zlepšenými výsledkami, zvýšeným záujmom o postupové súťaže a hlavne získaním istoty v danom predmete. Môžem konštatovať, že keď žiakovi vytvoríme priestor na jeho rozvoj, úspech sa určite dostaví. Helena Čižmárová

Do projektu Spolu úspešnejší sme sa zapojili z dôvodu pomoci študentom zlepšiť sa v oblasti športu, prevencii zdravia, aj osobného rastu. Venovali sme sa pohybovým aktivitám podľa vlastného záujmu, skúsenosti a motivácie. Hlavnou náplňou bolo posilniť telesnú konštrukciu, zväčšiť svalovú hmotu, zbaviť sa prebytočného podkožného tuku, cítiť sa lepšie po zdravotnej stránke, mať pozitívny vzťah k pohybu ako takému. Konštatujem, že táto aktivita je potrebná pre každého človeka, a bola veľkým prínosom nielen pre študentov, ale aj pre mňa ako pedagóga. Cieľom bolo vytvoriť si vzťah k pravidelnému a sústavnému pohybu, vedieť si vytvoriť vlastný plán športovej aktivity, byť úspešnejší v tejto oblasti. Gardoš Matej

Program Spolu úspešnejší vidím ako veľmi dobrý prostriedok, vďaka ktorému sa dostane žiakom kvalitné doučovanie. Na hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu si žiaci zlepšovali svoje vedomosti a zručnosti v daných témach z dejepisu. Upevnili si nielen učivo, ktoré im počas pandémie nebolo až také jasné a v ktorom mali rezervy, ale aj vzťahy medzi jednotlivými témami a viac pracovali s prameňmi. Myslím si, že je badateľné zlepšenie študijných výsledkov a kompetencií jednotlivých žiakov, ktorí doučovanie využili. Boli to maturanti, ktorí z dejepisu úspešne zmaturovali. Oceňujem tento projekt, nakoľko mnohým žiakom nestačilo dištančné vzdelávanie a toto je priestor, kde môžeme danú problematiku riešiť, pomôcť žiakom a dobehnúť zameškané vedomosti. Verím, že takýto program bude pokračovať aj naďalej a spolu budeme úspešnejší. Nikola Lacková

Projekt Spolu úspešnejší bol veľkým prínosom pre zapojených žiakov. Po náročnom období dištančného či online vyučovania získali možnosť dôkladne si precvičiť gramatické javy, v ktorých mali značné medzery, nadobudnúť nové zručnosti v práci s písaným i počutým textom a zároveň pracovať na rozvíjaní pasívnej i aktívnej slovnej zásoby. V rámci hodín strávených pri tomto projekte mali zúčastnení žiaci dostatok priestoru na rozprávanie či diskusiu a tým sa výrazne posunula úroveň ich hovoreného prejavu v anglickom jazyku. Hodiny doučovania poskytli žiakom individuálny prístup a teda aj možnosť osobného rastu v konkrétnej oblasti. Katarína Deias