Vizitky pedagógov

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy

vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 20
email: riaditel@gkmke.sk
záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo
konzultácie: streda 15.00 – 17.00 h.

Mgr. Ján Kocúrko, MBA

duchovný správca školy

Vedúci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: 0940 075 672
email: jankocurko@gkmke.sk
záľuby: práca s mládežou, šport, autá
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA

zástupca riaditeľa školy

vzdelanie: Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve – Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach,
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, druhá atestácia
predmety: matematika, geografia, ekonómia
telefón: 055/787 34 29
email: milankosco@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, kniha, psychológia
konzultácie: štvrtok 15.00 – 16.00 h.

Mgr. Art. Igor Dohovič, PhD.

zástupca riaditeľa pre ZUŠ, učiteľ hudobných predmetov
vzdelanie: Hudobná akadémia Ľvov, Ukrajina
predmety: hudba
telefón: 0910 545 765
záľuby: cestovanie, skauting, hudba
email: igordohovic@gkmke.sk, igor@dohovic.com
konzultácie: utorok 15.00 – 16.00 h

Mgr. Barbora Uglajová

školský psychológ
vzdelanie: Karlova univerzita v Prahe
email: barborauglajova@gkmke.sk
záľuby: knihy, folklór, spev
konzultácie:

pre žiakov: utorok a štvrtok 08.00 do 15.00 h.

pre rodičov: štvrtok 13.30 – 15.30 h.

Mgr. Monika Janková

špeciálny pedagóg
vzdelanie: Filozofická fakulta PU v Prešove
predmety: špeciálne potreby žiakov a študentov
telefón: 055/787 34 21
email: monikajankova@gkmke.sk
záľuby: spev, divadlo, knihy, spánok
konzultácie: utorok 14.00 – 16.00 h.

RNDr. Mária Vavrová

výchovná poradkyňa, školský digitálny koordinátor
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: biológia, chémia, informatika
telefón: 055/787 34 24
email: mariavavrova@gkmke.sk
záľuby: knihy, programovanie, štúdium, príroda
konzultácie: štvrtok 14.30 – 15.30 h.

PaedDr. Helena Čižmárová

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, správca kabinetu slovenský jazyk a literatúra,
externý redaktor školského servisu TASR,
koordinátorka časopisu Quo vadis
vzdelanie: Pedagogická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, etická výchova
telefón: 055/787 34 21
email: helenacizmarova@gkmke.sk
záľuby: prednes, divadlo, literatúra, umenie, tanec, šport
konzultácie: streda 13.00 – 14.00 h.

Mgr. Šarlota Škorvánková

Vedúci, Školiteľ a Hodnotiteľ programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
predmety: matematika, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: lota@gkmke.sk
záľuby: práca s mládežou, príroda, knihy
konzultácie: štvrtok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Katarína Deias

učiteľ anglického jazyka
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra
telefón: 055/787 34 21
email: katarinadeias@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, knihy, jazyky, hudba
konzultácie: piatok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Ľudmila Šoltisová

koordinátor projektu Vojvoda z Edinburghu, učiteľ anglického jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
prvá atestácia
predmety: anglický jazyk, hudobná výchova
telefón: 055/787 34 21
email: ludmilasoltisova@gkmke.sk
záľuby: spev, šport, cestovanie, umenie
konzultácie: pondelok 13.30 – 14.30 h.

Mgr. Henrieta Šturmová

učiteľ  nemeckého jazyka
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove
predmety: nemecký  jazyk
telefón: 055/787 34 21
email: henrietasturmova@gkmke.sk
záľuby: jazyky, turistika
konzultácie: podľa dohody

Mgr. Elena Kolárová

učiteľ francúzskeho jazyka
vzdelanie: Filozofická fakulta PU Prešov
prvá atestácia
predmety: francúzsky jazyk
telefón: 055/787 34 21
email: elenakolarova@gkmke.sk
záľuby: jazyky
konzultácie: utorok 7.30 – 8.00 h.

Mgr. Marcela Martončíková

koordinátor pre činnosť študentskej firmy
vzdelanie: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Filozofická fakulta KU v Ružomberku
predmety: občianska náuka, aplikovaná ekonómia, etika
telefón: 055/787 34 21
email: marcelamartoncikova@gkmke.sk
záľuby: kniha, film, história, divadlo, tanec
konzultácie: streda 14.30 – 15.30 h.

Mgr. Lenka Bruníková

učiteľka dejepisu a občianskej náuky
vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: 055/787 34 21
email: lenkabrunikova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, šport, knihy
konzultácie: pondelok 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Nikola Lacková

koordinátorka Študentskej rady
vzdelanie: Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
predmety: dejepis, občianska náuka
telefón: 055/787 34 21
email: nikolalackova@gkmke.sk
záľuby: cestovanie, šport, knihy, zdravotníctvo
konzultácie: pondelok 13.00 – 14.00 h.

RNDr. Beáta Guteková

správca učebne fyziky
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
druhá atestácia
predmety: matematika, fyzika
telefón: 055/787 34 21
email: beatagutekova@gkmke.sk
záľuby: knihy, umenie, pečenie
konzultácie: pondelok 13.30 – 14.00 h. štvrtok 7.15 – 7.45 h.

Mgr. Zdenka Krajňáková

koordinátor environmentálnej sekcie
vzdelanie: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
druhá atestácia
predmety: geografia, biológia
telefón: 055/787 34 21
email: zdenkakrajnakova@gkmke.sk
záľuby: ekológia
konzultácie: streda 14.00 – 15.00 h.

Mgr. Matej Gardoš

koordinátor športových aktivít
vzdelanie: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity
predmety: telesná a športová výchova, základy športovej prípravy
telefón: 055/787 34 21
email: matejgardos@gkmke.sk
záľuby: zápasníctvo, lezenie, knihy
konzultácie: streda 14.00 – 15.30 h.

Mgr. Milan Hovanec

konzultant pre ECDL, správca počítačovej siete
vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave, CMBFTI v Košiciach
prvá atestácia
predmety: katolícke náboženstvo
telefón: 055/787 34 21
email: milanhovanec@gkmke.sk
záľuby: knihy, príroda
konzultácie: streda 13.45 – 14.30 h.

Mgr. art. Lucia Tomaschová, ArtD.

učiteľ dejín umenia a na základnej umeleckej škole
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení, University of Applied Sciences, FH Joanneum v Grazi
predmety: dejiny umenia, umenie a kultúra
telefón: 055/787 34 20
email: luciatomaschova@gkmke.sk
záľuby: dizajn
konzultácie: piatok 15.00 – 16.00

Mgr. art. Ľudmila Macáková

učiteľ
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
predmety: výtvarná výchova
telefón: 055/787 34 21
email: ludmilamacakova@gkmke.sk ludmila.macakova@gmail.com
záľuby: kreslenie
konzultácie: emailom

PhDr. Judita Štefancová

učiteľ ruského jazyka
vzdelanie:
predmety: ruský jazyk
telefón: 055/787 34 20
email: juditastefancova@gkmke.sk
záľuby:
konzultácie: pondelok 11.45 – 12.15 h.

Ing. Lucia Palková

školský digitálny koordinátor
vzdelanie: Technická univerzita v Košiciach
predmety: informatika
telefón: 055/787 34 21
email: luciapalkova@gkmke.sk
záľuby:
konzultácie: emailom alebo online podľa dohody