Poradenstvo

Gymnázium sv. Košických mučeníkov poskytuje poradenskú a sprostredkovateľskú činnosť v oblasti:

  • kariérneho poradenstva
  • odporúčacieho stanoviska kňaza
  • ťažkostiach v učení
  • sprostredkovania kontaktov na psychológa a špeciálneho pedagóga
  • možnosti úpravy maturitných skúšok v zmysle platnej legislatívy
  • sprostredkovania podujatia profesijnej orientácie žiakov po skončení gymnázia
  • konzultačné stretnutia s rodičmi, učiteľmi, vedením školy

V prípade akejkoľvek potreby neváhajte kontaktovať

  • riaditeľku školy RNDr. Adrianu Bariovú, tel.: 055/787 34 21, email: riaditel.sskm@gmail.com
  • výchovnu poradkyňu RNDr. Máriu Vavrovú, tel.: 055/787 34 24, email: mvmariavavrova@gmail.com
  • triednych učiteľov

Poradia Vám ako postupovať vo Vašej záležitosti.