Svet sa mení vďaka tvojmu príkladu, nie názoru

Jesenný čas je spojený s uvažovaním o potenciálnej strednej škole. Deviataci sú konfrontovaní s ponukami stredných škôl, ktoré viac alebo menej agresívne dokazujú svoje výhody, prečo by sa mal deviatak či deviatačka stať práve ich žiakom. Dovoľte nám predložiť niekoľko racionálnych a logických argumentov a faktov o Gymnáziu sv. Košických mučeníkov v Košiciach (ďalej len „gymnázium“). Môžu pomôcť v rozhodnutí.

Gymnázium bolo zriadené vtedajším košickým arcibiskupom v roku 2002 a zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR. Dátumová kalkulačka pravdivo zobrazí, že je to už viac ako 7 750 dní či 1 107 týždňov. Za toto obdobie má gymnázium viac ako 500 úspešných absolventov, ktorí sú etablovaní na domácich a zahraničných univerzitách alebo na rôznych pozíciách na pracovnom trhu. Úspešnosť prijatia na univerzity je viac ako 90 %.

Referencie bývalých žiakov pomáhajú získať nefalšovaný obraz o gymnáziu. Nie nadarmo platí ono príslovie, že reči sa hovoria a chlieb sa je. Príkladom, že je možné vytvárať lepší svet, sú naši žiaci a zamestnanci (pedagogickí a nepedagogickí). Nie je to formalita a nie je to samozrejmosť. Stačí na istý čas odísť a byť účastný rôznych necitlivých sporov bez odpovedí či s urážkami.

Školu robia žiaci. To platí aj o tých našich. Sme na nich hrdí, aj keď v prítomnosti sú chvíle radostné i krušné. Ako proces výchovy. Na druhej strane cieľ bez plánu je len želaním. Cieľom je maturitná skúška a plánom sú aktivity, ktoré k nej vedú. Postupne.

Gymnázium má vhodné materiálne a technické podmienky, aby sa mohol realizovať proces výchovy a vzdelávania v štandardných i alternatívnych podmienkach. To neznamená, že nie je čo zlepšovať. Vzdelávanie je dynamika. Vývoj podmienok je tiež dynamický v priestore a v čase.

Mýli sa ten, kto si myslí, že gymnázium je len pre veriacich, či dokonca len pre katolíkov. Je otvorené pre všetkých bez rozdielu. Ponúkané aktivity na rozvoj duchovného života sú dobrovoľné. Usilujeme sa o múdrosť cez čiastkové ciele. Nádhernejšia je nad slnko, prevyšuje celý hviezdny svet.

Gymnázium je prípravou na univerzity. Dobrou prípravou. Tradičnou, náročnou, systematickou a spojenou s námahou. A tak to má byť. Treba to mať na pamäti, pretože spektrum všetkých predmetov s rovnakou dôležitosťou má posilniť komplexný rozvoj osobnosti a podporiť všeobecné vzdelanie. Preto majú opodstatnenie jazyky (materinský i cudzie – anglický, nemecký, francúzsky, taliansky), prírodovedné i spoločenskovedné predmety, predmety podporujúce zdravie a pohyb, kultúru, náboženstvo či prácu s dátami a s informáciami. To všetko vplýva na osobnosť, aby sa v priebehu troch rokov žiak rozhodol, čomu konkrétnemu (a len tomu) sa bude venovať vo štvrtom ročníku v rámci prípravy na maturitnú skúšku. A vyhláška o strednej škole, ktorá determinuje podmienky ukončovania štúdia, nie je nemenná. Rovnako sa aktualizuje, preto nemôže platiť tvrdenie, že toto a toto nebudem potrebovať. Na pomoc v rozhodovaní máme zavedené voliteľné predmety podľa preferencie žiakov, ktoré nie sú klasifikované, často sa konajú v neformálnom prostredí (galérii, exteriéri a pod.) a sú obľúbenou formou trávenia času.

Gymnázium je kontinuálne zapojené do mnohých projektov vrátane zahraničných mobilít žiakov cez program Erasmus+, ktoré len utvrdia, že vzdelávanie je celoživotný proces a nadobudnuté zručnosti a poznatky treba zúročiť v prospech druhých i seba v úsilí o spoločné dobro.

Bezpečnosť (kybernetická aj reálna) je prioritou nás všetkých, žiakov i zamestnancov. Tomu sú nasmerované pravidlá fungovania i organizované aktivity. Periférna poloha, tiché prostredie, podpora, absencia pocitu ohrozenia i možnosť komunikovať svoje ťažkosti a problémy, pomáha vytvárať atmosféru (ale hlavne realitu) bezpečia a dôvery.

Neformálne podujatia pomáhajú dotvárať kolorit gymnázia. Ples, imatrikulácia, lyžiarsky výcvik, exkurzie, výlety, tanečné kurzy, spoločenské večery, diskusie, krúžky, tematické dni slúžia na podporu sociálneho a komunitného života. Sú spojené s veľmi dobrou spätnou väzbou a sú udalosťami, na ktoré mnohí veľmi radi spomínajú.

Môžeme mať rôzne názory, no smerujeme k spoločnému cieľu. Snažíme sa meniť príkladom. Príkladom kvalitného vzdelávania.