Ocenenia našich učiteľov

Pri príležitosti 60. výročia vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 27. mája 2023 na pôde PF UPJŠ učiteľom základných a stredných škôl udelili ocenenia. Medzi ocenenými učiteľmi mala zastúpenie aj naša škola. Laureáti boli vyhlásení a ocenení na slávnostnom zhromaždení absolventov a zamestnancov fakulty pri príležitosti výročia vzniku fakulty.

Ďakovný list z rúk pána dekana doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD. prevzala naša pani riaditeľka RNDr. Adriana Bariová.

Cenu PRAEMIUM ALUMNI 2023 udelili RNDr. Márii Vavrovej.

Cena sa udeľuje absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi. Cenu udeľuje dekan fakulty spravidla v 5-ročných cykloch pri príležitosti výročia vzniku fakulty.

Ďakujeme za toto významné ocenenie a za možnosť spolupracovať s PF UPJŠ na rozvoji našich študentov.

 

Viac informácií:

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/cena-praemium-alumni/

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/27-maj-2023-stretnutie-absolventov-a-zamestnancov-pf-upjs/

 

Foto: Eugen Bernáth, fotoštúdio OMEGA AEB s.r.o. – zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/cena-praemium-alumni/