Burnout Prevention/Erasmus+

Kurz Burnout Prevention in a School System 5. 6. 2023 – 9. 6. 2023 v Prahe

Tento kurz sa zameriaval na hlavné aspekty prevencie syndrómu vyhorenia v školskom systéme. Kurzu sa zúčastnili niekoľkí učitelia z nášho gymnázia, základnej školy a z inkluzívneho tímu. Nielenže sme si zlepšili teoretické a odborné znalosti v danej oblasti, ale prakticky sme si vyskúšali rôzne tipy a metódy, ktoré pomáhajú vytvoriť podporujúce prostredie s preventívnymi prvkami, prospešné pre všetkých účastníkov vyučovania v škole.

Kurz bol rozdelený do niekoľkých modulov, ktoré boli zamerané na nasledujúce témy:

Modul 01 – Každodenný stres v školskom systéme; Stres vs. stresory;

Identifikácia rizikových faktorov a možných dôsledkov

Modul 02 – Duševné zdravie / Duševná hygiena; Zvládanie stresu; Syndróm vyhorenia

Modul 03 – Sebarozvoj; Sebareflexia; Uvedomenie si svojich silných a slabých stránok

Modul 04 – Sprostredkovanie konfliktov; Prevencia sociálno-patologických javov

Modul 05 – Prevencia verzus intervenčné programy (od problému k riešeniu)

Modul 06 – Prevencia syndrómu vyhorenia pre zamestnancov školy / pre študentov

(Osvedčené postupy/podložené dôkazmi – programy prevencie a intervencie)

Modul 07 – Aktivity/techniky na zvládanie úrovne stresu (dlhodobá angažovanosť); Úvod do relaxácie;

Techniky a všímavosť; Podpora blahobytu vo vzdelávaní

Modul 08 – Akčný plán pre vašu školu; Individuálna prezentácia projektu

Cieľom kurzu bolo:

  • pochopiť rizikové faktory a dôsledky každodenného stresu v školskom systéme,
  • zvýšiť povedomie o duševnom zdraví a duševnej hygiene v školskom systéme,
  • podporovať pochopenie svojich silných a slabých stránok, schopnosť sebareflexie a hodnotenia a plánovanie budúceho rozvoja kompetencií,
  • pochopiť hlavné princípy prevencie súvisiacej s témou vyhorenia,
  • naučiť sa techniky a metódy pre preventívne (intervenčné) programy použiteľné pre zamestnancov školy, triedy a komunity,
  • vytvárať materiály a používať metódy na zlepšenie vzdelávacích praktík v každodennej školskej praxi zvažujúce prevenciu vyhorenia (intervenciu).

Foto: Účastníci kurzu Burnout Prevention in a School System

Foto – zdroj: https://www.itc-international.eu/

 

Nadobudnuté znalosti budeme aplikovať do školskej praxe, aby sme dokázali efektívne zvládať každodenný stres a vyhli sa syndrómu vyhorenia.

Viac informácií: https://www.itc-international.eu/