Informácie k maturite | EČ a PF IČ MS 2023

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.
Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

Informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Informácie k EČ a PFIČ v školskom roku 2022/2023

Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NIVaM, ktoré sú zverejnené na webových stránkach NIVaM www.nivam.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk. Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický
  • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Žiaci maturujúci v tieto dni prídu do školy najneskôr do 9.00 h. a zaujmu miesto podľa zasadacieho poriadku v učebni C. S. Lewis.

Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12. apríla 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Septembrový opravný a náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii septembrového termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Ďalšie dôležité informácie a pokyny

Pokyny_EČ a PFIČ_MS_2023 – prílohy 2 – 5

Príloha 2: Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – str. 1

Príloha 3: Systém identifikačných údajov – str. 10

Príloha 4: Pokyny pre školy, ktoré budú žiakov spájať do spoločných skupín v rámci MATURITY 2023 – str. 12

Príloha 5: MATURITA 2023 – pokyny a informácie pre žiakov – str. 13

Vzory OH – https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Usmernenie_k_zverejňovaniu_maturitných_zadaní