Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali o niektorých skutočnostiach, ktoré boli predmetom rokovania na plenárnom rodičovskom združení v septembri 2019.

Školská jedáleň

Finančná náhrada stravy sa týka stravníkov v prípravke MŠ, stravníkov na 1. a 2. stupni ZŠ. Títo stravníci zároveň platia mesačne režijný poplatok 10 eur/mesiac. Na gymnáziu finančná podpora na stravu nie je. Tabuľka nižšie prináša prehľad poplatkov v jednotlivých zložkach školy z pohľadu stravovania.

finančné pásmo stravníci MŠ

(bez dotácie)

stravníci MŠ

(prípravka)

stravníci 1. stupeň stravníci 2. stupeň stravníci gymnázium
3. pásmo 1,54 eur 1,54 eur 1,21 eur 1,30 eur 1,41 eur
štátna dotácia 0 eur 1,20 eur 1,20 eur 1,20 eur 0 eur
réžia 0,20 eur/deň 10 eur/mesiac 10 eur/mesiac 10 eur/mesiac 0,40 eur/deň
spolu/mesiac 1,74 eur x počet obedov 0,34 x počet obedov + 10 eur 0,01 x počet obedov + 10 eur 0,10 x počet obedov + 10 eur 1,81 eur x počet obedov

Odhlasovanie zo stravy:

  • Štandardne elektronicky cez aplikáciu EduPage do 23.00 h predchádzajúceho dňa alebo telefonicky najneskôr deň vopred, prípadne zapísaním sa do zošita odhlásených v jedálni.
  • V mimoriadnych prípadoch je možné žiaka odhlásiť telefonicky v daný deň najneskôr do 7.45 h.

Platba v školskej jedálni sa realizuje prevodom na účet v tvare IBAN: SK71 0200 0000 0018 7817 1451, pričom variabilný symbol Vám oznámi vedúca školskej jedálne papierovým lístkom cez žiakov.

Ilustračný príklad na prípade žiaka druhého stupňa, ktorý má nárok na dotáciu na stravu:

Pri priemernom počte 20 pracovných dní v mesiaci rodič žiaka uhradí spolu (20 x 0,10) + 10 eur = max. 12 eur. Ide o viac ako 50% úsporu pre rodiča žiaka druhého stupňa ZŠ oproti školskému roku 2018/2019. V porovnaní s minulým školským rokov vzrástol réžijný poplatok o 0,10 eur a platí sa paušálne za celý mesiac naraz 10 eur. Uvedomujeme si, že na iných školách môže byť táto suma výrazne nižšia. Avšak ako neštátni zriaďovatelia sme nezískali žiadnu podporu na dobudovanie školskej jedálne inventárom a rovnako cena mäsa a základných potravín medziročne vzrástla o viac ako 20%. Ak máme ambíciu neostať na bazálnej úrovni stravy v školskej jedálni, ale pripravovať pre žiakov rozmanitú stravu obohatenú o ovocie a zeleninu, pri výške minuloročných poplatkov by to bolo likvidačné. Treba sa uvedomiť, že školská jedáleň nie je zisková organizácia, tzn. všetky finančné prostriedky idú na nákup potravín, inventáru a nie je generovaný žiadny profit.

Elektronická žiacka knižka

Chceme upriamiť Vašu pozornosť na plnohodnotné využívanie tzv. elektronickej žiackej knižky cez mobilnú aplikáciu EduPage alebo využívaním cez webový prehliadač. Jednou z možností je tlač elektronických potvrdení o návšteve školy. Výhodou je aj možnosť evidencie dochádzky študentov, elektronická komunikácia, zadávanie a potvrdenie známok a pod.

Stručný návod ako si vytlačiť elektronické potvrdenie o návšteve školy:

Potvrdenie vyzerá takto:

Podujatia pre rodičov

V priebehu školského roka Vám ponúkame niekoľko prosociálnych podujatí prioritne určených pre rodičov našich žiakov. O podujatiach Vás budeme informovať cez webovú stránku alebo oznamom v žiackych knižkách. Prihlasovanie prebehne elektronicky alebo papierovou návratkou. Medzi podujatia zaradíme:

DUCHOVNÁ OBNOVA | DEŇ STARÝCH RODIČOV | VIAZANIE ADVENTNÝCH VENCOV | ADVENTNÝ VEČER | PLES | VIANOČNÁ AKADÉMIA | DEŇ ZEME |

Voliteľné predmety ako pridaná hodnota pre žiakov

Voliteľné predmety od prvého ročníka APLIKOVANÁ EKONÓMIA | KURZ PRVEJ POMOCI | ETIKA A ETIKETA | BÁDATEĽSKÉ AKTIVITY V BIOLÓGII A CHÉMII | PROGRAMOVANIE | UMENIE A DIZAJ | OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ. Tieto predmety sú neklasifikované, uvádzajú sa na vysvedčení ako absolvoval/neabsolvoval. Minimálny počet študentov na to, aby sa daný predmet otvoril je 5 žiakov.

Možnosť profilovať sa v IT sfére: kooperácia so spoločnosťou NESS Košice pri vyučovaní predmetu PROGRAMOVANIE| viaczložkové vyučovanie informatiky

Benefity: menšie kolektívy| individuálny prístup| sociálne benefity |osobnostný rozvoj | rozvojový program MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU | možnosť absolvovať pobyty v programe ERASMUS+ | teambuildingové podujatia | spolupráca s univerzitami |

Forma pomoci škole

Ak pracujete vo firme alebo nám môžete sprostredkovať darovanie používaných notebookov, budeme veľmi radi. Aktuálne potrebujeme riešiť otázku výmeny počítačov v jednej počítačovej učebni.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.