Bádatelia na environmentálnej exkurzii

Dnes (5.3.2019) sa naši gymnazisti v rámci voliteľného predmetu Bádateľské aktivity v biológiii a chémii zúčastnili environmentálnej exkurzie. Cieľom ich bádania bola Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácieTUKE v Košiciach. Táto fakulta sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe – zaoberá sa chemickou podstatou, štruktúrou a finálnymi vlastnosťami rôznych materiálov, ich produkciou a spracovaním metalurgickými procesmi a procesmi ich spätnej recyklácie a využiteľnými surovinami.

Naši žiaci si mohli pozrieť moderné chemické laboratória Ústavu metalurgie a Ústavu materiálov a inžinierstva kvality, najmodernejšie prístroje na meranie štruktúry a zloženia látok a oboznámili sa so spracovaním a prípravou rôznych vzoriek pre ďalší výskum v tejto oblasti. Z moderných analytických zariadení mohli vidieť RTG práškový difraktometer, RTG fluorescenčný analyzátor a atómový absorpčný spektrometer.

Na Ústave recyklačných technológií bližšie spoznali metódy spracovania rôznych druhov odpadu a separácie jednotlivých kovov pre ďalšie využitie. Dozvedeli sa podrobné informácie o materiálovej recyklácii odpadu elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií, akumulátorov a pod. Naši bádatelia navštívili oddelenie spracovania odpadov, oddelenie environmentálnej analýzy a oddelenie prevádzky. Na vlastné oči mohli vidieť všetky prístroje a zariadenia, ktoré sa využívajú pri spracovaní odpadu a separácii jednotlivých kovových zložiek odpadu, napr. delič vzoriek, dvoj a štvorrotorový drvič, kladivový drvič, vibračný triedič, sitovacie zariadenia, vodný splav a rôzne magnetické separátory.

Nakoniec navštívili oddelenie materiálového inžinierstva, kde sa oboznámili s výskumom kovov a kompozitov, skúmaním štruktúry a vlastností rôznych materiálov a s výskumom v oblasti nanomateriálov. Vyskúšali si niektoré metódy skúmania štruktúry kovov a kompozitov a získali nové informácie o možnostiach prípravy a využitia nanomateriálov.

Všetkým pracovníkom a vyučujúcim Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE, ktorí nám svojím výkladom a prednáškami priblížili výskum a štúdium na tejto fakulte, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie aktivity s environmentálnou tematikou.