Už 20 rokov s Vami

Vďaka Vám, učitelia…

Sú dni a chvíle v živote človeka, keď sa na chvíľu zastaví a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla v radostných, všedných i náročných dňoch jeho života. Pre našu spojenú školu je takýmto okamihom práve deň, keď sa pred dvadsiatimi rokmi zapísala do siete škôl a privítala svojich prvých žiakov.

Písal sa 1. september 2004. Začiatky neboli jednoduché. Každý, kto niečo začína tvoriť, je pripravený na ťažkosti, námahu i odriekanie. Také boli aj naše začiatky. Veľká vďaka patrí prvej pani riaditeľke RNDr. Anne Futóovej za to, že v roku 2002 prijala poverenie otca arcibiskupa založiť na Sídlisku KVP cirkevné gymnázium. Za to, že našla odvahu a odišla z etablovanej základnej školy na Bernolákovej ulici do neznámych vôd stredoškolskej legislatívy. Spolu s ňou začínalo 9 zamestnancov v prenajatých priestoroch na ZŠ Drábova.

O dva roky neskôr, v roku 2004, otec arcibiskup Alojz Tkáč vyhovel prosbám a modlitbám členov Farnosti Božieho milosrdenstva vedených duchovným otcom Petrom Novákom a založil na Sídlisku KVP cirkevnú základnú školu i materskú školu, ktorú následne pripojil k už existujúcemu gymnáziu, a tým zriadil Spojenú školu sv. Košických mučeníkov.

V roku 2013 k tejto trojici pribudla štvrtá organizačná zložka základná umelecká škola.

Dnes je škola jedinečnou kvalitnou vzdelávacou inštitúciou, ktorú okrem spomínaných štyroch organizačných zložiek tvorí aj centrum voľného času, školský klub detí i školská jedáleň. Škola si získala dobré meno nielen na Sídlisku KVP, ale i v meste a širšom okolí. Nosnou myšlienkou a filozofiou školy je komplexné vzdelávanie a rozvoj osobnosti človeka od útlej mladosti po dospelosť s možnosťou umeleckého rozvoja v ZUŠ. Charakteristickou črtou našej školy je kresťanská formácia, komplexné spektrum ponúkaných služieb, inkluzívny prístup a komunitný charakter. Spojená škola už 20 rokov sídli v prenajatej budove na Čordákovej ulici. Zo začiatku nám bola budova veľká. Zdedili sme ju po štátnej škole v pôvodnom stave, takmer prázdnu, so zatekajúcou strechou, s nevábnym vzhľadom, zanedbaným okolím, bez oplotenia.

Pár rokov sme sa o ňu delili aj s OZ Haliganda, ktoré nám pomáhalo vypĺňať priestor a ponúkalo kvalitný voľnočasový program pre našich žiakov. Postupne sa nám podarilo opraviť budovu školy. Opravili sme celú strechu, sanačnými prácami prešiel celý telocvičný trakt. Kompletne sme zrekonštruovali školskú kaplnku vrátane nového vybavenia, bohostánku a relikviára. Obnovili sme školskú jedáleň súčasne s výmenou podlahovej krytiny a nábytku.

Vymenili sme väčšinu okien, čím sa okrem estetického hľadiska podarilo zoptimalizovať i teplotu v triedach. Oplotením časti školského areálu sa podarilo vytvoriť tri vonkajšie ihriská. Zrekonštruovali sme vstup do školy, t.j. opravili betónovú plochu pred školou, vybudovali okrasný kvetinový záhon, opravili exteriérové schody k materskej škole. Postupne sme vymenili nábytok vo všetkých triedach, zabezpečili nové tabule, dataprojektory, kvalitne sme vybavili odborné laboratóriá pre vyučovanie fyziky, chémie, biológie a informatiky. Podarilo sa nám zriadiť dve multimediálne učebne cudzích jazykov. V škole máme k dispozícii aj školskú knižnicu pre žiakov školy. Budujeme oddychové kútiky a máme aj zóny ticha. Základná umelecká škola disponuje učebňami na výučbu hudobnej teórie a hudobných nástrojov, výtvarným ateliérom, ktorý slúži aj na výuku výtvarnej výchovy v dopoludňajšom vyučovaní, odhlučneným priestorom na výuku bicích nástrojov a nádhernou koncertnou sálou.

Od roku 2019 je súčasťou školy aj inkluzívny tím, ktorý má podpornú a poradenskú misiu. Tvorí ho školská špeciálna pedagogička a 6 asistentov učiteľa. Súčasťou tímu sú aj dve psychologičky. Jedna pre potreby materskej školy a I. stupňa ZŠ, druhá pre II. stupeň ZŠ a gymnázium. Inkluzívny tím má k dispozícii špecializovanú terapeutickú miestnosť a pani psychologičky vlastné kancelárie. Naším úsilím je vybudovať v škole bezpečné miesto, kde by sa každý cítil prijatý.

Na začiatku mala naša škola 280 žiakov. Dnes ich je spolu už takmer 900. O vzdelanie sa aktuálne stará 80 učiteľov a v zázemí pracuje 20 nepedagogických zamestnancov. Pedagogický zbor sa rozrástol o aktívnych hudobníkov, umelcov a taktiež aj o bývalých absolventov, ktorí si odskočili na štúdiá na vysoké školy a po ich ukončení sa vrátili pracovať na svoju alma mater.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí sa podieľali na budovaní tejto vzdelávacej inštitúcie, lebo iba vďaka spoločnej práci je Spojená škola tým, čím je dnes. Každý z nás zanechal v našej škole veľký kus zo seba, zo svojho majstrovstva, svoj rukopis. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú medzi nami.

Rovnako ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nás v úsilí o rozvoj školy vždy podporovali. Je radostné konštatovať, že škola má aj v dnešných časoch dostatok žiakov, že široké okolie oceňuje našu prácu a rodičia nám s dôverou zverujú svoje deti, aby sme ich pripravili do života, aby sme ich viedli, formovali, vychovávali, ale hlavne učili.

Spojená škola sv. Košických mučeníkov je inštitúciou, ktorá vďaka Bohu, vďaka zriaďovateľovi, potenciálu svojich zamestnancov a inkluzívnemu tímu dokáže vytvoriť inšpiratívny priestor na rozvoj vzdelávania, ktorý rešpektuje individuálne potreby všetkých žiakov.

Budovaním vlastnej jedinečnej identity, pozitívnej atmosféry spolupráce a prijatia bez rozdielu, zmenou fyzického prostredia, kvalitnou formáciou učiteľov prispôsobujeme vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám žiakov tak, aby v našej škole nikdy nikto nebol sám. Práca v tomto smere môže byť úspešná len vtedy, ak je do nej zaangažovaná užšia i širšia lokálna komunita. Takto vnímam aj našu Spojenú školu sv. Košických mučeníkov, pretože ju budujeme so srdcom.

S dôverou a nádejou pozerajme do budúcnosti, nech je naša Spojená škola sv. Košických mučeníkov miestom, kde každý môže rásť a rozvíjať sa, dosahovať skvelé výsledky, nech je miestom, kde sa sny menia na skutočnosť. Nech je každý ďalší rok naplnený novými úspechmi, inovatívnymi projektmi a spokojnosťou všetkých členov našej školskej komunity.

 

RNDr. Adriana Bariová
riaditeľka školy