Oznam o konaní ďalšieho kola prijímacích skúšok

Vážení rodičia, milí uchádzači,

v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla, že sa vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacia skúška sa uskutoční v utorok 18.06.2024 od 7.30 h.

Pri podávaní prihlášky platí rovnaký postup ako v predchádzajúcich prípadoch. Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v tlačenej podobe na predpísanom tlačive doručenom na adresu školy.

V prípade otázok nás kontaktujte na emailom na office@gkmke.sk alebo telefonicky na 0911 872 801.

Tešíme sa na každého uchádzača.