Imatrikulácia prvákov

Sme v závere špecifického školského roka, ktorý približne 210 dní prebiehal online formou. Redukcia osobného stretávania nám neumožnila organizáciu významných školských podujatí. Jedným z nich je imatrikulácia.

Termín imatrikulácia pochádza z latinského slova in-matrikulo a doslova znamená zápis do zoznamu. Teda aj študenti prvého ročníka sú touto slávnosťou de iure zapísaní do zoznamu žiakov Gymnázia sv. Košických mučeníkov. O tomto zápise svedčí imatrikulačný list. Od študenta sa očakáva v prvom rade štúdium, vzdelávanie, rozvíjanie študentského života, formovanie kolektívu, sociálne aktivity a v neposlednom rade šírenie dobrého mena Gymnázia sv. Košických mučeníkov. Toto je primárna úloha študenta gymnázia. Je dobré to mať na pamäti.

Ak sa retrospektívne pozrieme na obdobie strednej školy s odstupom rokov, zistíme, že to bol krásny čas plný kreativity, priateľstva, spolupráce a hlavne štúdia. A za tento čas netreba zabúdať priebežne ďakovať. V prvom rade rodičom za starosť o vás, ďalej učiteľom – majme ich v úcte, sú vzdelaní a vedia, čo je profil absolventa, preto je na mieste, že sú nároční. Vážme si spolužiakov i každého človeka, ktorého stretneme nielen na tejto škole.

Za prípravu a organizáciu celej slávnosti ďakujeme žiakom a triednej učiteľke III. Ag triedy. Prajeme všetkým príjemný čas.