Možnosti štúdia a termíny prijímacích skúšok

ilustračný obrázok gkm

Vážení uchádzači, milí rodičia!

V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu gymnázia v štvorročnom študijnom odbore (79 02 J gymnázium), kde si uchádzači môžu podľa preferencie zvoliť možnosť profilovať sa v IT vetve (viac hodín informatiky a programovania), alebo v štandardnej vetve (aj tu si môžu zvoliť niektoré predmety už od I. ročníka, napr.: ekonómiu, bádateľské aktivity v biológii a v chémii, kurz prvej pomoci, dizajn a pod.). Na prihláške však uvádzate iba odbor 79 02 J gymnázium.

Termíny prijímacích skúšok sú plánované v I. termíne na 3.5.2021 a v druhom termíne na 10.5.2021 ráno od 8.00 h. Uchádzači budú prijatí na základe kritérií, ktoré budú zverejnené čoskoro na našom webe gym.gkmke.sk

Prihlášku na strednú školu podáva zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje najneskôr do 10.4.2021.

Aktuálne propagačné materiály, s ktorými sa môžete stretnúť sú k dispozícii nižšie (môžete si ich od nás vyžiadať emailom, prípadne si ich pozrieť na facebooku @GKMKE). Neváhajte nás kontaktovať emailom, alebo telefonicky.