Rozvrh, časový rozpis a poznámky k dištančnému vzdelávaniu

Milí študenti, keďže od 12.10.2020 do odvolania sa na stredných školách mení forma vzdelávania z prezenčnej na dištančnú, je dobré pripomenúť si niekoľko základných informácií, ktoré sú v platnosti.

  • Riaditeľstvo školy v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zabezpečilo organizáciu dištančného vzdelávania. Z obeda sú všetci stravníci automaticky odhlásení.
  • Dištančné vzdelávanie prebieha prostredníctvom aplikácie EduPage, softvéru Office 365 (aplikácia MS Teams) a emailovej komunikácie.
  • Vyučovanie prebieha podľa platného rozvrhu, žiak musí byť prítomný počas celej vyučovacej hodiny a nesmie sa venovať iným činnostiam, okrem tých, ktoré súvisia s organizáciou vyučovacej hodiny, ktorá práve prebieha. Na vyzvanie učiteľa je povinný zapnúť kameru, mikrofón, resp. oboje, prípadne reagovať na otázky.
  • Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
  • Žiak je povinný sa pripojiť prostredníctvom aplikácie MS Teams (alebo cez webový prehliadač) načas, v prípade akýchkoľvek technických problémov je žiak povinný bezodkladne kontaktovať triedneho učiteľa. Všetci žiaci vlastnia emailové adresy v tvare menopriezvisko@gkmke.sk, ktoré sú pre prípad technických ťažkostí spojené s ich súkromnou emailovou adresou.
  • Počas online vyučovania prebieha riadna evidencia neprítomnosti prostredníctvom portálu EduPage. Naďalej platia všetky ustanovenia školskéhoo poriadku.
  • Platia metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl (č. 21/2011), teda žiaci sú povinní odovzdávať výstupy z vyučovacích hodín presne podľa pokynov pedagóga v presne určenom termíne. V prípade zvýšenej absencie aj na tejto forme vzdelávania v súlade so školským poriadkom a rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa môžu konať, resp. byť nariadené komisionálne skúšky, ktoré sa v takomto prípade konajú prezenčnou formou pred trojčlennou komisiou v rozsahu učiva, ktorý stanoví konkrétny učiteľ predmetu.
  • O forme konkrétnej hodiny Vás budú informovať konkrétni učitelia. V prípade akýchkoľvek technických ťažkostí prosím kontaktujte triedneho učiteľa, ktorý Vám odporučí ďalší postup.

Prajeme Vám i rodičom pevné zdravie, veľa študijnej motivácie a pochopenia pre túto formu vzdelávania.

Pracovný rozvrh pre gymnázium platný od 14.10.2020 do odvolania (aktualizované 19.10.2020):

Pondelok

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. iné
  7.10-7.50 8.00-8.40 9.00-9.40 10.00-10.40 10.50-11.30 11.50-12.30 13.00-13.40 13.50-14.30  
1.Ag   ANJ2/KAJ ANJ1/KAJ SJL BIO FYZ MAT    
  Deias/George Deias/George Čižmárová Škorvánková Guteková Koščo    
2.Ag   GEG MAT CHE SJL KAJ DEJ    
  Hromadová Škorvánková Vavrová Čižmárová George Lacková    
3.Ag   DEJ FYZ MAT ANJ/KAJ   ANJ/KAJ    
  Lacková Guteková Škorvánková Deias/George   Šoltisová/George    
4.Ag   SEM/SCH/SEG SJL KAJ ANJ SEY/SEB SEB   DEU
  Ško./Vav./Kraj. Čižmárová George Šoltisová Mar./Ško. Ško.   Tom

Utorok

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. iné
  7.10-7.50 8.00-8.40 9.00-9.40 10.00-10.40 10.50-11.30 11.50-12.30 13.00-13.40 13.50-14.30
1.Ag MAT ANJ1/NEJ2 ANJ1/NEJ2 SJL CHE DEJ
Škorvánková Deias/Čur. Deias/Čur. Čižmárová Vavrová Lacková
2.Ag KNB MAT SJL CHE BIO ANJ ANJ
Kocúrko Škorvánková Čižmárová Vavrová Škorvánková Deias Deias
3.Ag FRJ/ANJ FRJ/ANJ MAT OBN SJL GEG
Kol./Šolt. Kol./Šolt. Škorvánková Martončíková Čižmárová Koščo
4.Ag SEN/ZSP/SEB/SED SJL OBN SAJ ANJ ANJ
Vav./Gar./Škor./Lac. Čižmárová Martončíková Deias Šoltisová Šoltisová

 

Streda

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. iné
  7.10-7.50 8.00-8.40 9.00-9.40 10.00-10.40 10.50-11.30 11.50-12.30 13.00-13.40 13.50-14.30
1.Ag CHE1 /ANJ2 DEJ GEG OBN INFch/INFd INFch/INFd
Vav./ Deias Lacková Koščo Martončíková Haluška/Linková Haluška/Linková
2.Ag SJL OBN ANJ FYZ GEG
Čižmárová Lacková Deias Guteková Hromadová
3.Ag INF/ANJ FYZ/INF BIO CHE ANJ/FYZ SJL
Pach/Šol Gut./Pach Škorvánková Vavrová Deias/Gut. Čižmárová
4.Ag SEY SSJ SSJ SAJ SEM/SEG/SCH/SED SEM/SEG/SCH/SED DEU
Martončíková Čižmárová Čižmárová Deias Ško./Kraj./Vav./Lac. Ško./Kraj./Vav./Lac. Tom.

 

Štvrtok

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. iné
  7.10-7.50 8.00-8.40 9.00-9.40 10.00-10.40 10.50-11.30 11.50-12.30 13.00-13.40 13.50-14.30
1.Ag NEJ1/NEJ2 NEJ1/NEJ2 ANJ1/CHE2 MAT SJL KNB
Huš./Čur. Huš./Čur. Deias/Vav. Škorvánková Čižmárová Kocúrko
2.Ag MAT SJL MAT DEJ NEJ NEJ INF
Škorvánková Čižmárová Koščo Lacková Hušeková Hušeková Vavrová
3.Ag GEG MAT KNB CHE/NEJ MAT ANJ/CHE ANJ/NEJ
Koščo Škorvánková Kocúrko Vav./Huš. Koščo Deias/Vav. Deias/Huš.
4.Ag SAJ SAJ SJL KNB SEB/SEY SEB DEU
Deias Deias Čižmárová Kocúrko Škor./Mar. Škor. Tom.

 

Piatok

  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. iné
  7.10-7.50 8.00-8.40 9.00-9.40 10.00-10.40 10.50-11.30 11.50-12.30 13.00-13.40 13.50-14.30
1.Ag MAT /ANJ2 NEJ1/ANJ2 FYZ1/ NEJ1/FYZ2 BIO
Škorvánková /Deias Huš./Deias Gut./ Huš./Gut. Škorvánková
2.Ag FYZ BIO NEJ ANJ NEJ
Guteková Škorvánková Hušeková Deias Hušeková
3.Ag FRJ/NEJ FRJ/NEJ SJL OBN BIO DEJ
Kol./Huš. Kol./Huš. Čižmárová Martončíková Škorvánková Lacková
4.Ag SEN/SEG/SED SEN/SEG/SED SJL ANJ SAJ SEY SEY
Vav./Kraj./Lac. Vav./Kraj./Lac. Čižmárová Šoltisová Deias Martončíková Martončíková