Postrehy z posledného obdobia

Aké sú všetky nastavenia relatívne a krehké. Platí to aj pre oblasť vzdelávania. Definuje nás miera nostalgie a na druhej strane vízia utopickej budúcnosti. Pritom dôležitý je dnešok. Aj tu platí, že história sa opakuje. Hovoríme, aké to bolo, prípadne aké by to malo v budúcnosti byť. Len malý priestor venujeme zmene už dnes a od seba. Platí to pre rôzne spoločenské skupiny. Určujúcimi faktormi, na ktorú stranu sa postavíme sú aj empíria, zážitky, pocity, podnety, prostredie, vek a iné. Myslíme si, že máme pravdu a potreba vyniesť súdy z impulzívnosti víťazí nad racionálnosťou. Anonymne sa udávame v snahe zabezpečiť spravodlivosť. Nezdaj sa múdrym samému sebe (Prís 3, 7). Zvláštny čas. Napriek tomu je investícia do vzdelania rozumnou a generujúcou profit. Nemyslíme len ekonomický. Prieskumy napovedajú, že to tak vníma čoraz viac ľudí. Niekedy sú však aj prieskumy skreslené.

Ešte zopár praktických usmernení a opatrení.

V snahe udržať vyučovanie prezenčnou formou prosíme všetkých o ohľaduplnosť. Pri vstupe do školy prebieha dezinfekcia rúk a meranie telesnej teploty. Dezinfekčný roztok je v každej učebni, rúška sú naďalej povinné. Činnosť záujmových útvarov je obmedzená a je limitovaná len na útvary, ktorých členovia patria do tej istej triedy v rámci našej školy. Niekedy sa však môže stať, že dôjde ku komunikačnému nedorozumeniu. Ospravedlňujeme sa.

Pripomíname, že v stredu 7. októbra sa v čase od 7.00 do 9.00 h. a od 11.30 do 17.00 h. vo vestibule školy uskutočnia voľby do Rady školy pri Spojenej škole sv. Košických mučeníkov za rodičov. V prípade, že sa volieb nezúčastní viac ako polovica oprávnených voličov, bude sa musieť voľba opakovať. Povzbudzujeme k účasti.

Kontaktujte nás v prípade potreby.