Možno uvariť zemiaky v etanole?

Skúsite rozpustiť globálny problém alebo radšej preskúmate, či možno uvariť zemiaky v etanole a v acetóne?

Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé výskumné otázky riešia naši žiaci na hodinách chémie aj počas online výučby. Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. V rámci tohto projektu žiaci na vyučovacích hodinách používajú rôzne bádateľské metodiky a zaujímavým spôsobom riešia problémy týkajúce sa okolitého sveta, ktoré mnohokrát prepájajú chémiu s biológiou aj s fyzikou. Uplatňovaním rôznych bádateľských metód a na základe experimentálnych meraní analyzujú a riešia problémy zo života, z praxe, tvoria hypotézy, ktoré potom meraniami overujú a spolupracujú pri hľadaní nových a neobvyklých riešení.

Pokusy s dostupnými látkami realizujú žiaci doma a aj priamo na online hodinách. Merania s meracím systémom Vernier uskutočňuje vyučujúca na online hodine, alebo ak je to časovo náročné, používame hotové súbory meraní, ktoré žiaci na hodine spúšťajú a na základe týchto meraní analyzujú a vyhodnocujú namerané údaje, čítajú z grafov a vyvodzujú závery.

Žiaci prvého ročníka takto počas online výučby preskúmali a overili vplyv faktorov na rýchlosť chemických reakcií. Skúmali, ako katalyzátory a inhibítory ovplyvňujú rýchlosť reakcie, ale aj veľkosť povrchu tuhých látok. Naučili sa, prečo treba potravu poriadne požuť, prečo sa v zime solia cesty, ako rýchlo uvariť cestoviny a ako soľ ovplyvňuje teplotu varu a teplotu tuhnutia vody. Skúmali rôzne kvapaliny a ich teploty varu a vedeli by vám vysvetliť, prečo nevaríme zemiaky v etanole alebo v acetóne (aj keď majú nižšie teploty varu ako voda), ale radšej vo vode (Tv = 100 °C).

Druháci pokračujú v objavovaní zákonitostí organickej chémie a bádateľské metodiky využívajú pri upevňovaní učiva o uhľovodíkoch a ich derivátoch – opakujú si názvoslovie v organickej chémii a na základe systémových diagramov a metódy SATL zostavujú chemické reakcie organických látok a učia sa chápať súvislosti medzi reaktantmi a rôznymi reakčnými činidlami.

Tretiaci v ničom nezaostávajú a v závere svojho štúdia chémie odhaľujú možnosti, ako odstrániť globálny problém – skleníkový efekt,  či ako sa správne starať o svoju kožu, čo robiť v búrke, aby nás nezasiahol blesk alebo prečo je voda z vodovodu vodivá a destilovaná voda elektrický prúd nevedie.

Aj keď sa koniec roka blíži, v našej online výučbe chémie v ničom nepoľavujeme a naši gymnazisti sa ešte môžu tešiť na niekoľko zaujímavých tém. Spolu preskúmame kypriace prášky, pozrieme sa bližšie na oxid uhličitý, zistíme, ako teplota ovplyvňuje rovnováhu chemických reakcií, zbavíme sa kvasiniek a zistíme, ako zvýšiť vodivosť roztokov.

Tešíme sa, ako budeme experimenty opäť realizovať v škole. Naše školské chemické experimentovanie si môžete pripomenúť aspoň krátkym videom:

https://youtu.be/jjscQgW5G7U