Všetko o prijímacom konaní

Milí budúci študenti, vážení rodičia!

V tejto časti Vám postupne prinesieme všetky informácie o priebehu prijímacieho konania, ktoré bolo dňa 29.04. predstavené MŠVVaŠ SR (informácie sú dostupné na tomto odkaze https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/).

Chceme Vás ubezpečiť, že v súlade s platnou legislatívou urobíme všetko pre to, aby administratívne prijímacie skúšky neboli frustrujúce, ale formálnym začiatkom stredoškolského štúdia. Preto nie je dôvod na žiadne obavy, kritériá na prijímacie konanie sú koncipované tak, aby Vás v zásadnej miere neznevýhodňovali.  Sme pripravení odpovedať na Vaše otázky na emailoch: riaditel@gkmke.sk alebo zastupca.gkm@gmail.com, prípadne telefonicky na 055/787 34 20. Ešte dodáme, že avizovaný online prípravný kurz na prijímacie skúšky sa neuskutoční.

V rámci tohto článku a v sekcii stránky „uchádzači“ postupne pribudnú všetky informácie.

V článku nájdete:

 • kritériá na prijímacie konanie
 • informácie o výsledkoch prijímacieho konania (tie budú postupne aktualizované)
 • informácie o potvrdení nástupu na gymnázium
 • informácie o prípadnom druhom kole prijímacích skúšok

Aktualizované kritériá na prijímacie konanie sú v ďalšej časti:

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA VŠETKY ODBORY VZDELÁVANIA STREDNEJ ŠKOLY OKREM OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020 podľa nasledujúcich kritérií:

 1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV
 • Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka, okrem známky 5 – nedostatočný, nasledovne:

Dva povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • MATEMATIKA
 • Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Poznámka: Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sú určené 3 profilové predmety takto:

prvý profilový predmet:               – ANGLICKÝ JAZYK

druhý profilový predmet:            – BIOLÓGIA

tretí profilový predmet:               – DEJEPIS

Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: .

Poznámka: Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sú určené 4 doplnkové predmety takto:

prvý doplnkový predmet:            – FYZIKA

druhý doplnkový predmet:          – CHÉMIA

tretí doplnkový predmet:            – GEOGRAFIA

štvrtý doplnkový predmet:          – INFORMATIKA

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne.

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde. Za každú z uvedených súťaží je možné získať body uvedené v tabuľke.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto 4.miesto 5.miesto
Okresné kolo 10 b 8 b 6 b 4 b 2 b
Krajské kolo 20 b 16 b 12 b 8 b 4 b

3.2 Športová súťaž alebo športová výkonnosť

Športová súťaž alebo športová výkonnosť sa započítava do celkového hodnotenia. Je treba doložiť diplom, alebo potvrdenie športového klubu.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom zo športovej súťaže – okresné kolo 8 b 6 b 4 b
Diplom zo športovej súťaže – krajské kolo 10 b 8 b 6 b
Potvrdenie športového klubu o pravidelnej športovej činnosti 5 b

3.3 Umelecký výkon

Umelecký výkon sa započítava do celkového hodnotenia. Ak disponujete dokladom o účasti v niektorej umeleckej činnosti, je treba doložiť doklad.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom z umeleckej činnosti – okresné/regionálne kolo 8 b 6 b 4 b
Diplom z umeleckej činnosti – krajské kolo 10 b 8 b 6 b
Potvrdenie umeleckej inštitúcie (aj ZUŠ) o pravidelnej umeleckej činnosti 5 b

3.4 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy. Je treba doložiť sken alebo fotokópiu dokladu.

  1.miesto 2. miesto 3.miesto
Diplom z celonárodného umiestnenia 40 b 35 b 30 b
Účasť v medzinárodnom kole 50 b

3.5 Jedno vlastné kritérium strednej školy – DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ

Dobrovoľníckou činnosťou pre účely prijímacieho konania rozumieme široké spektrum preukázateľných činností, ako napríklad účasť v projekte Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu, forma angažovanosti v miestnom farskom spoločenstve, forma charitnej činnosti, pomoc opusteným ľuďom, forma pomoci útulku zvierat, forma pomoci obci/mestskej časti, dobrovoľnícka činnosť vlastnej základnej škole a pod. Je treba doložiť písomné potvrdenie inštitúcie, pre ktorú je dobrovoľnícka činnosť vykonávaná. Ak takéto potvrdenie nie je možné získať, je treba napísať čestné vyhlásenie, že takúto dobrovoľnícku činnosť vykonávate aj so stručným popisom činností, ktoré realizujete.

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – pravidelná činnosť 12 b
Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti – jednorazová činnosť 6 b

Dokumenty potvrdzujúce účasť, umiestnenie v súťažiach alebo popisujúce činnosť v dobrovoľníckej činnosti môžete zaslať elektronicky na email: zastupca.gkm@gmail.com. Stačí fotografia alebo sken dokumentu.

Dokumenty potvrdzujúce úspech v činnostiach 3.2 – 3.5, ktoré nie sú explicitne spomenuté v popise, prosíme doručiť elektronicky na zastupca.gkm@gmail.com. Budú posúdené individuálne a prijímacia komisia môže rozhodnúť o ich zaradení do niektorej z kategórií 3.2 – 3.5.

 1. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.


Výsledky prijímacieho konania a distribúcia rozhodnutí o prijatí na štúdium

 • Riaditeľka školy najneskôr do 29.05. 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí na štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania.
 • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 29.05.2020. Zákonní zástupcovia žiakov na základe kontaktných údajov uvedených v prihláške na strednú školu dostanú informáciu (emailom alebo sms správou) o prijatí alebo neprijatí uchádzačov na strednú školu.
 • Rozhodnutia o prijatí budú distribuované slovenskou poštou hneď ako budú známe výsledky prijímacieho konania.

Potvrdenie nástupu na gymnázium

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do 4. júna 2020 doručí Gymnáziu sv. Košických mučeníkov potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení na štúdium a to buď elektronicky emailom na riaditel@gkmke.sk, osobne v pracovných dňoch od 7.30 do 14.00 h. pri dodržaní hygienických opatrení, alebo poštou na adresu Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, 040 23 Košice.

Formulár potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení nájdete tu: Potvrdenie o nastupeni resp nenastupeni


Prípadné druhé kolo prijímacích skúšok

 • Riaditeľka školy najneskôr 05. júna 2020 zverejní počet obsadených a počet voľných miest na stránke gym.gkmke.sk.
 • Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade zverejní najneskôr do 15. júna 2020 rozhodnutie, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhý termín).
 • Zákonný zástupca uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (tzv. druhý termín). Rozhodujúci je dátum doručenia Gymnáziu sv. Košických mučeníkov.