Všetko o maturitnej skúške

Vážení maturanti, v tomto článku a v sekcii stránky „študenti — maturita“ postupne pribudnú všetky informácie, ktoré sú užitočné pre vás v kontexte administratívnej maturitnej skúšky. Prosíme, aby ste sledovali webovú stránku. Už ste len krok aj od formálneho ukončenia štúdia.

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o podmienkach organizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

Na základe rozhodnutia ministra školstva v súlade so zákonom 245/2008 Z. Z. Vás chceme oboznámiť s podmienkami organizácie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020.

Vyučovanie pre žiakov 4. ročníka prebieha do štvrtka 7. mája podľa platného rozvrhu pre online vzdelávanie. Maturitná skúška sa vykonáva administratívne.

Hodnotenie internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok daného predmetu a skupiny príbuzných predmetov. Napríklad príbuzným predmetom k predmetu matematika je predmet seminár z matematiky a podobne ďalej. Do aritmetického priemeru sa započítajú všetky koncoročné známky štyroch ročníkov a polročné známky z tretieho a zo štvrtého ročníka z konkrétneho maturitného predmetu. Aritmetický priemer s desatinnom časťou do 0,50 (stotín) sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol. Napríklad, ak niekomu výjde priemer 2,50, výsledná známka z predmetu je 2, teda chválitebný. Výsledné známky sprístupní škola Vám plnoletým študentom najneskôr v utorok 12. mája 2020.

Ak do dátumu 15. máj 2020 nevyjadríte svoj nesúhlas s výslednou známkou z niektorého predmetu internej časti maturitnej skúšky, vystavíme Vám maturitné vysvedčenie. Ak nesúhlasíte s výslednou známkou z niektorého predmetu, opäť najneskôr do 15. mája 2020 písomne nám oznámite svoj nesúhlas (napr. emailom alebo písomným doručením Vášho nesúhlasu). V takom prípade vykonáte internú časť maturitnej skúšky len z toho predmetu, s ktorého výsledným hodnotením nie ste spokojný či spokojná.

Čo s dobrovoľnými predmetmi? Teda s tzv. piatym predmetom. Administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky sa nevzťahuje na predmet dobrovoľnej maturitnej skúšky, teda skúška z dobrovoľného predmetu sa musí vykonať.

Interná časť maturitnej skúšky pre tých z Vás, ktorí nebudú súhlasiť s výslednou známkou podľa kritérií, ktoré sme spomenuli, sa uskutoční v termíne od 25. mája do 13. júna a v súlade s vyhláškou 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na strednej škole. V takom prípade je interná časť maturitnej skúšky neverejná a môže sa konať prezenčne alebo dištančne. Ak sa koná dištančne, tak žiak a členovia komisie sú spojení formou videokonferencie. Ešte dodajme, že potenciálna maturitná skúška by konala buď v jeden deň, alebo najviac v priebehu dvoch dní. Treba povedať, že v takom prípade platia všetky podmienky ako po minulé roky, teda študent si žrebuje číslo maturitného zadania, má čas na prípravu a potom 20 min. na odpoveď.

Maturitné vysvedčenie a vysvedčenie z posledného ročníka gymnázia Vám vydáme v zákonnej lehote, ktorá je určená ministerstvom školstva do 30. júna 2020, no pevne veríme, že to bude oveľa skôr, možno aj do konca mája.