7. miesto v kraji

Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach obsadilo podľa hodnotenia portálu INEKO za školský rok 2018/2019 7. miesto v rámci Košického kraja. Hodnotenie si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Pri hodnotení sa berie ho úvahy 41 ukazovateľov, poďakovanie patrí študentom a učiteľom, ktorí si svedomito plnia svoju náročnú úlohu.

Stručná metodika hodnotenia podľa INEKO

Základný princíp je pre všetky oblastí rovnaký: hodnotenie danej oblasti vznikne ako jedna desatina váženého priemeru sub-hodnotení za najnovšie 4 roky s váhami 4 pre najnovší rok, 3 pre predchádzajúci rok, 2 pre ďalší rok a 1 pre štvrtý rok, pričom sub-hodnotenie oblasti je dané ako vážený priemer hodnotení všetkých ukazovateľov v danej oblasti. Hodnotenie ukazovateľa je dané ako hodnotenie = min(10, max(0, 10 * (hodnota ukazovateľa – referenčené minimum pre školy daného typu) // (referenčené maximum pre školy daného typu – referenčené minimum pre školy daného typu)))

To znamená, že pokiaľ je vypočítané hodnotenie záporné, upraví sa na 0, a naopak, pokiaľ je vypočítané hodnotenie väčšie ako 10, stanoví sa na 10. Hodnotenie každého ukazovateľa je teda napokon číslo od 0 po 10 a čím vyššie dosiahnuté číslo, tým lepšie hodnotenie. Pokiaľ nie je hodnotenie ukazovateľa dostupné pre žiadnu školu príslušného typu v danom roku (napr. nezamestnanosť absolventov šk. roku 2012/13, ktoré bude na základe metodiky dostupná až v októbri 2014), váha ukazovateľa v danom roku je rovná 0. Referenčné minimum je dané ako štvrtá najmenšia hodnota spomedzi všetkých škôl daného typu, referenčné maximum je dané ako 95-ty percentil spomedzi všetkých škôl daného typu.

Prevzaté z: http://skoly.ineko.sk/metodika/#FAQ