Počítačová bezpečnosť

V rámci projektu IT Akadémia– vzdelávanie pre 21. storočie sa naši žiaci zúčastnili IT workshopu na tému Počítačová bezpečnosť. Zaujímavá akcia sa konala 14. 11. 2019 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Laboratóriu kybernetickej bezpečnosti.

Nádejní informatici spoznali akademický tím na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (Computer Security Incident Response Team UPJŠ – CSIRT-UPJŠ), ktorý je aktuálne jediným takýmto akademickým tímom a tiež vládny bezpečnostný tím CSIRT.SK, čo je vládna kyberbezpečnostná jednotka a jej cieľom je zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia verejnej správy a jej informačných systémov.

Žiaci sa zoznámili aj s výskumom v oblasti počítačovej bezpečnosti, dôležitosťou tímovej práce pri riešení incidentov, jednotlivými pozíciami v bezpečnostnom tíme a náplňou ich práce. Oboznámili sa so základnými bezpečnostnými hrozbami a rozšírili si obzory vo vybraných oblastiach informačnej bezpečnosti. Vyskúšali si program na vyhodnocovanie počítačových hrozieb a aspoň na malú chvíľu sa stali forenznými analytikmi pri skúmaní fragmentov z počítača.

Všetci účastníci si domov odniesli množstvo nových informácií a motiváciu do ďalšieho štúdia. Ďakujeme organizátorom za možnosť bližšie sa zoznámiť s témou Počítačovej bezpečnosti a zamyslieť sa nad hrozbami, ktoré dnešná moderná doba so sebou prináša. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie zaujímavé IT aktivity, ktoré nás na pôde PF UPJŠ  čakajú.

RNDr. Mária Vavrová