Užitočné informácie pre uchádzačov

Milí uchádzači o štúdium na gymnáziu, vážení rodičia!

Uchádzate sa o štúdium v študijnom odbore 79 02 J gymnázium. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Ponúkame Vám niekoľko užitočných informácií.

Písomné prijímacie skúšky

Písomné prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch 13.05.2019 a 16.05.2019 od 8.00 h. v učebni C. S. Lewis na prvom poschodí podľa programu.

8.00 h. – privítanie riaditeľkou školy

8.05 h. – písomná prijímacia skúška z matematiky (45 minút, kalkulačky sú dovolené)

8.50 h. – prestávka

9.00 h. – písomná prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry (45 minút)

9.50 h. – informácie o štúdiu

10.00 h. – záver

14.30 h. – zverejnenie výsledkov na webovej stránke školy

V prípade, že ste absolvovali prípravný kurz a ešte potrebujete doučovanie, oznámte nám to prosím emailom na zastupca.gkm@gmail.com do 29.04.2019. Bezplatné doučovanie z matematiky sa v prípade záujmu (aj pre tých, ktorí neboli na prípravnom kurze) uskutoční v utorok 30.04.2019 od 15.00 h.

Zápis na štúdium

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v kancelárii riaditeľky školy:

 • pre uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok od 29.04. do 06.05.2019 v čase úradných hodín do 16.00 h.
 • pre uchádzačov prijatých na základe výsledkov prijímacích skúšok od 17.05. do 24.05.2018
 • k zápisu si doneste zápisný lístok, ktorý Vám vydá Vaša základná škola

Ponuka vyučovania cudzích jazykov

 • prvým cudzím jazykom je anglický jazyk na úrovni B2/predpoklad postupnej zmeny na úroveň C1/
 • možnosť výberu druhého cudzieho jazyka z týchto jazykov: nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk. Pri zápise si zvolíte jeden z týchto jazykov.
 • vo štvrtom ročníku majú žiaci týždenne v 11 hodín anglického jazyka /čo je viac ako tretina týždenného rozvrhu/.
 • v súčasnosti časť hodín anglického jazyka vedie anglický lektor /native speaker z Texasu/

Voliteľné predmety a profilácia

V snahe rozširovať kompetencie študentov, v spolupráci s univerzitami, IT firmami a inými inštitúciami ponúkame študentom vybrať si aspoň jeden voliteľný predmet v dotácii 90 minút týždenne podľa záujmu. Po roku je možné daný predmet zmeniť (v prípade zmeny preferencie študentov). Predmety nie sú hodnotené známkou. Zoznam ponúkaných predmetov:

 • Programovanie /Python, Java, C#/. Tento predmet vedú programátori z NESS ako výsledok IT kooperácie školy a firmy.
 • Dejiny umenia a výtvarné umenie. Tento predmet sa realizuje v spolupráci s Fakultou umení Technickej univerzity v Košiciach.
 • Bádateľské aktivity v biológii a v chémii. Tento predmet sa profiluje v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach v súčinnosti s projektom IT akadémia.
 • Kurz prvej pomoci. Anotácia predmetu ponúka v spolupráci s Červeným krížom získať kompetencie v poskytovaní prvej pomoci aj ako prípravy na medicínske vzdelávanie.
 • Cestovateľské kino. Na základe itinerárov ciest, blogov, tvorby máp prezentovať rôzne cestovateľské nápady.
 • Aplikovaná ekonómia. Predmet učí základy podnikania, vedenia účtovníctva, založenie a likvidácia firmy, akcie a dividendy na ilustrácii rozbehnutej študentskej firmy.
 • Etika a etiketa. Predmet ponúka získať teoretické a praktické základy etiky a etikety.
 • Cvičenia z matematiky. Cieľom predmetu je upevniť učivo preberané na hodinách a posilniť prípravu na maturitu.
 • Aktívna spolupráca pri vyučovaní prebieha s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach a Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach.
 • Do 04.09.2019 si zvolíte jeden z týchto predmetov prihlásením osobne, emailom alebo dotazníkom.

Teambuilding na začiatku školského roka

 • V mesiaci september 2019 majú naši študenti teambuildingové úvodné stretnutie v Dome matky Margity na Drienici pri Sabinove. Cieľom aktivity je formovať kolektív a vzťahy. Účastnícky poplatok je symbolický a pokrýva časť nákladov na stravu /raňajky, obed, večeru/ a ubytovanie. Doprava je kombinovaná /vlak a autobus/. Nahlasovanie bude prebiehať v posledný augustový týždeň. Počas zápisu nám prosím nahláste svoje kontaktné údaje /telefón a email/. Informácie budú zverejnené na stránke gym.gkmke.sk a pošleme Vám ich emailom, prípadne vybavíme telefonicky.

ISIC karty

 • Tlačivo k vydaniu ISIC karty aj s pokynmi na vyplnenie dostávate v prílohe.

Ponuka podujatí počas školského roka

 • Exkurzia do zahraničia s edukačným zámerom
 • Adventné besedy so známymi osobnosťami
 • Ples v januári 2020
 • Vedecky a bádateľsky orientované vyučovanie
 • Juniáles
 • Časť štúdia je možné absolvovať v zahraničí
 • V spolupráci s jazykovými školami v Londýne /prípadne inde/ ponúkame jazykové kurzy

Kontakty a spôsob komunikácie

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 • 055/787 34 21 alebo 055/787 34 29
 • Email: riaditel@gkmke.sk alebo zastupca.gkm@gmail.com
 • Osobnou návštevou v škole
 • Úvodné stretnutie rodičov sa uskutoční v utorok 10.09.2019 popoludní od 16.00 h.

RNDr. Adriana Bariová

            riaditeľka