Magneticko magická múzejná hodinka

V rámci Týždňa vedy a techniky strávili naši študenti v piatok 9. novembra 2018 interaktívnu hodinku v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Interaktívna expozícia ponúkla možnosť oboznámiť sa pomocou dynamických exponátov a praktických ukážok s magnetickými javmi okolo nás. Okrem množstva zaujímavých informácií mali študenti možnosť vidieť Oerstedov pokus z roku 1820, Faradayovu aplikáciu vzťahu magnetizmu a jednosmerného prúdu či Lenzov zákon ako princíp elektromagnetickej brzdy. Medzi dynamickými exponátmi nechýbal ani jednosmerný homopolárny motor z roku 1855, Jedlíkov motor, jednosmerné dynamo, ukážky diamagnetov, magnetickej kvapaliny a magnetickej levitácie.
Študenti sa zapájali do praktických pokusov a interaktívno-zábavnou formou získavali teoretické poznatky o magnetizme.
Obrázky: Študenti počas interaktívnej prednášky; zdroj: archív školy
Fotografie zverejnené so súhlasom zobrazených osôb.
Spracovala: RNDr. Beáta Guteková