Firma CBG vyplácala dividendy

Valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy CBG sa konalo v gymnaziálnej reprezentačnej miestnosti dňa 16.05.2018. Na základe pozvánky akciovej spoločnosti Cassovia Business Group, JA Slovensko sa stretli akcionári, aby prerokovali ročný chod firmy, prezentovali výročné správy, zhodnotili ročné úsilie a akcionárom vyplatili dividendy.

Činnosť študentskej firmy CBG bola zameraná na organizáciu školských akcií a prevádzku školského bufetu. Samuel Parlagi, prezident firmy CBG, dodáva: „Tento projekt sa na našej škole realizoval prvýkrát. Pre každého
z nás to bola úžasná skúsenosť. Vyskúšali sme si,aké to je byť súčasťou firmy, ba dodonca v mojom prípade aj, aké to je, takúto firmu riadiť.“

Foto: Valné zhromaždenie študentskej firmy CBG, zdroj: archív školy (so súhlasom osôb na fotografii)

Teoretické vedomosti študenti získavali v predmete aplikovaná ekonómia, ktorý viedla Mgr. Marcela Martončíková. Študenti sa zúčastňovali rôznych workshopov, seminárov, podujatí, ktoré organizovali rôzne nadnárodné spoločnosti, medzi nimi spoločnosť AT&T, kde prezentovali rôzne podnikateľské zručnosti.

Patrícia Petrušová, viceprezidentka spoločnosti CBG konštatuje: “Pre našich študentov neexistuje prekážka ktorú by nezvládli a medzi naše ďalšie úspechy patrí aj táto firma. Pokračovať plánujeme aj na ďalší rok s väčšími víziami, plánmi a hlavne skúsenosťami!”

Foto: Valné zhromaždenie študentskej firmy CBG, zdroj: archív školy (so súhlasom osôb na fotografii)

Valné zhromaždenie firmy sa riadilo vopred schváleným programom a bolo ukončené vyplácaním dividend pre všetkých akcionárov. K dispozícii k nahliadnutiu je výročná správa, daňové priznanie, účtovná uzávierka a ďalšie ekonomické podklady. Ďakujeme Mgr. Marcele Martončíkovej, Samuelovi Parlagimu, Lukášovi Simočkovi, Patrícii Petrušovej, Lucii Prekopovej, Tiborovi Szalonovi, Samuelovi Koremovi, Martinovi Letovi, Edite Tomiq, Matúšovi Hodermarskému, Jankovi Tóthovi, Fabianovi Beckovi a ďalším, ktorí celý rok pracovali a podieľali sa na vytváraní aktívneho salda platobnej bilancie a dobrého hospodárskeho výsledku.

Foto: Valné zhromaždenie študentskej firmy CBG, zdroj: archív školy (so súhlasom osôb na fotografii)

Spracovali: Patrícia Petrušová a Mgr. Marcela Martončíková