Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Testy na prijímacích skúškach vychádzajú z obsahu učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky nižšieho sekundárneho vzdelávania a ich cieľom je overiť vedomosti žiaka. V prípade záujmu je možné na našom gymnáziu absolvovať prípravný kurz na písomné prijímacie skúšky.

Podmienky konania prípravného kurzu

  • dátum a čas: štvrtok 19. apríla 2018 od 15.00 do 17.45 h. /2 x 75 minútové bloky podľa modulu fínskeho vzdelávania/.
  • cieľ kurzu: pripraviť uchádzačov na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry /15.00 – 16.15 h./ a z matematiky /16.30 – 17.45 h./.
  • poplatok: 10 eur režijné náklady uhradiť v hotovosti alebo prevodom na účet
  • prihlasovanie: krátka správa s menom a priezviskom na email zastupca.gkm@gmail.com
  • kurz sa bude konať pri minimálnom počte aspoň 5 prihlásených uchádzačov.

Informácie sú v sekcii uchádzači v záložke prijímacie konanie a prípravný kurz.