Na strednej pred strednou

Prvá marcová streda patrila už po tretikrát podujatiu Zaži deň stredoškoláka. Podujatie je primárne určené žiakom deviateho ročníka a jeho cieľom je priblížiť učivo gymnázia netradičným a vedeckým spôsobom. Má podnietiť záujem o vedu a vzdelávanie s cieľom popularizovať prírodne vedy a jazykové kompetencie.  Podujatie sa riadilo vopred stanovenou schémou od 8.50 h. do 12.30 h. a študenti získali zaujímavé informácie z netradične nazvaných predmetov Python nie je pytón, Magio box a iné chemické špeciality, English is fun, Genetika párov, Cestovateľské kino.

 

Podujatie sa stretlo so záujmom zo strany žiakov a malo vedecký charakter. Počas prestávok prebiehali sprievodné aktivity spojené s predstavením študentskej firmy CBG a prezentácia priestorov.

Chémia alebo Magio box a iné chemické špeciality ponúka možnosti rôznych vizuálnych zážitkov.

Lektor anglického jazyka Jordan žiakom prezentoval rozvoj jazykových zručností cez netradičné interaktívne aktivity.

Vyslovujeme poďakovanie študentom a učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave. Ďakujeme všetkých žiakom, ktorí prišli a zažili atmosféru strednej školy.